Naturlig vis – unge voksne i natur

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsker å hjelpe isolerte/inaktive ungdommer ut i livet gjennom å oppdage naturens positive virkning på egen psykisk helse.

Målsetting for prosjektet

Deltagerne skal lære seg å bruke naturen som en ressurs i forhold til egen psykisk helse, og oppleve økt livskvalitet gjennom langvarig opphold i naturen. Målet er at dette gjør dem i stand til å komme i gang med skole, arbeidsliv eller å nyttegjøre seg arbeidsrettede tiltak.

Målgruppe

Unge mennesker som isolerer fra omverdenen, og som trenger hjelp til å komme i gang med skolegang, arbeidsliv eller arbeidsretta tiltak.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi har som lærere for elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning gjennom mange år benyttet naturen som en ressurs i forhold til elevenes psykiske helse. Vi har erfart hvilken positiv innvirkning det kan ha på ungdommers opplevde livskvalitet. Vi har dessuten opplevd at dette har satt spor og at mange tidligere elever har fortsatt å dra på turer på egen hånd etter avsluttet skolegang. Vi ønsker derfor å se på om dette kan systematiseres slik at flere ungdommer kan lære å ta naturen i bruk, med alle de positive effekter dette måtte ha for den enkelte og for samfunnet forøvrig. Vår metode består i å bistå ungdommer med å oppholde seg i nær natur over tid. Innledningsvis gjennom korte, daglige turer. Senere gjennom lengre turer, etterhvert over flere dager med overnattinger utendørs. Naturens positive virkning på menneskets psykiske helse ligger i bunn, men vi har også sett at ungdommer setter stor pris på det særegne sosiale samspillet som oppstår når man oppholder seg i naturen. En samtale rundt et bål kan løse opp i store psykiske knuter dersom en sunn og sterk relasjon mellom ungdommer og voksne ligger til grunn

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektperioden går fra april til og med juni 2018. I løpet av denne perioden ønsker vi å gjennomføre en Utfordring med en varighet på 12 uker. I en Utfordring deltar inntil åtte ungdommer. Gjennom å undersøke deltagernes opplevde og reelle endring i livskvalitet- og innhold, kan vi si noe om prosjektets virkning.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ønsket å vise naturens kraft som kilde til bedret psykisk helse for ungdommer som er i ferd med, eller har, isolert seg fra samfunnets fellesskap. Gjennom opphold i nær natur over tid var målet at ungdommene skulle få en bedre opplevd og reell livskvalitet. Konkret ønsket vi å undersøke om dette kunne ha en effekt på deltagelse i skole, arbeid eller arbeidsrettede tiltak.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi hadde kvalitative samtaler med deltagerne før oppstart av prosjektet. Og de fylte ut kvantitative spørreskjema før og etter deltagelse, som vektla deltagernes opplevde livskvalitet. Effekten av prosjektet ble målt etter følgende kriterier: – Undersøke hvem som, etter gjennomført deltagelse, skal søke om skoleplass, arbeid eller arbeidsrettede tiltak, samt har opplevd endret livskvalitet med bakgrunn i prosjektet. Status for gruppa ved oppstart var følgende: – En av deltakerne hadde deltidsarbeid – To av deltakerne hadde droppet ut av skole – To av deltakerne var trygdet. Status etter prosjektet: – En deltaker er i deltidsjobb og tar utdanning ved siden av. – To deltagere har startet opp skolegang. – En er trygdet – En går på arbeidsavklaringspenger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5

Prosjektgjennomføring/Metode

Vår metode har bestått i å bistå ungdommer med å oppholde seg i nær natur over tid. Innledningsvis gjennom korte, dagsturer. Senere gjennom lengre turer, etterhvert over flere dager med overnattinger utendørs. Når man er ute på tur blir man stilt ovenfor ulike problemstillinger. Det å lære seg å mestre forskjellige utfordringer man naturlig møter når man er ute i naturen, ble selvsagte temaer på turene. Det være seg orientering, matlaging, bålfyring, fisking, oppsett av telt/hengekøye og pakking av sekk. Det å lære de å mestre fordringer man møter gir en friluftslivskompetanse som gjør de i stand til å dra på tur på egen hånd eller med venner. Et styrket selvbilde bygd på mestring av ytre natur vil være en god forutsetning for å nyttiggjøre seg naturenes virkning til bedre psykisk og fysisk helse.

Resultater og resultatvurdering

Hvorvidt deltakernes endring skyldes deltakelse i prosjektet er vanskelig å måle. I og med at deltagelsesgraden var svært varierende i gruppa, er vi varsomme med å trekke skråsikre konklusjoner. En av deltakerne klarte å fullføre prosjektet. det er også den deltakeren som har uttrykt en endring i sitt liv eller en økt livskvalitet.

Oppsummering og videre planer

Som ventet har vi erfart at det er svært krevende å få helt eller delvis isolerte ungdommer inn på et nytt spor i livet. Gjennom at en av deltagerne fortsatt er en del av Mental Helse Ungdom har vi imidlertid fått en god mulighet for videreføring av prosjektet, ved at vi har etablert en permanent lavvo i Malvik-marka. Vi har gjort avtale med denne deltageren om at vi kan bistå med å arrangere turer, med en intensjon om at MHU over tid kan greie å gjennomføre dette på egen hånd.

Prosjektleder

Steinar Hoff Leirvik

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Naturlig vis – unge voksne i natur
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
NaturligVis
Beløp Bevilget
2018: kr 120 200
Startdato
30.04.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet