Nettbasert bistand til voldtatte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hvert år utsettes mange kvinner og menn for seksuelle overgrep som påfører dem betydelig skade. Et fåtall oppsøker tilgjenglig hjelpeapparat. Noen grupper antar man i mindre grad enn andre oppsøker hjelpeapparatet, dette er personer med funksjonshemming som døve og blinde, ungdom, menn og personer med minoritetsbakgrunn. Kan disse bli hjulpet gjennom tverrfaglig nettbaserte tjenester vil dette kunne forebygge de store skadene som vi vet at voldtekt utsatte sliter med i lang tid etter et overgrep. Målet er å utvikle nye tjenester som kan supplere dagens tjenester og kan bidra til at flere får adekvat hjelp og støtte etter en traumatisk opplevelse. Dette tiltaket vil ha et stort helsefremmende og sykdomsforebyggende potensial, både for den enkelte og på samfunnsnivå.

I NOU 2008:4 ?Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling?, foreslås det å legge til rette for en nettportal eller en nettside med informasjon om voldtekt. Dette er en av flere anbefalinger som ikke er fulgt opp av myndighetene. I dette prosjektet ønsker vi å utrede nye nettbaserte tilbud til de som utsettes for seksuelle overgrep og voldtekt. Utredningen skal drøfte hvordan en eventuell felles nettportal om seksuelle overgrep kan utformes og hvordan en kan formidle informasjon til voldtatte og utsatte for seksuelle overgrep gjennom denne portalen eller andre nettjenester, og hvordan psykososial råd og veiledning på nettet kan foregå. I prosjektet vil det utredes om et nettbasert tilbud er velegnet til å fange opp en gruppe utsatte som i særlig liten grad benytter seg av dagens hjelpetilbud.

Et utvidet og nytt informasjons og hjelpetilbud på nett vil dermed kunne bidra til å forebygge isolasjon, traumatisering og psykisk sykdom etter seksuelle overgrep for disse. Utredningen skal munne ut i en konkret beskrivelse av tiltak og utforming av et nettbasert tilbud som kan nå alle som utsettes for voldtekt, særlig de i målgruppen som er nevnte ovenfor.
Målgruppen er de som ikke oppsøker hjelpeapparatet og det kan også brukes som et supplement til dem som allerede har kontaktet hjelpeapparat.

Disse spørsmålene vil bli utredet:
1) Vil et supplerende webbasert tilbud kunne nå målgruppen bedre enn de eksisterende tilbud?
2) Hvilken informasjon trenger kvinner og menn som utsettes for voldtekt og hvordan formidle informasjonen på nettet?
3) Hvordan utforme et webbasert veiledningstilbud basert på interaktivitet og dialog til personer som er utsatt for seksuelle overgrep?

Prosjekt vil ledes av Høgskolelektor Lene Østby som er ansvarlig for prosjektet.

Det vil bli satt ned en referansegruppe som i ulike faser vil bidra med faglige innspill, bidra til deler av utredningen og som også vil brukes for å kvalitetssikre arbeidet. Prosjektet vil foregå i tett samarbeid med personer utsatt for seksuelle overgrep.

Hovedmetoden i prosjektet vil være kartlegging av forskningsbasert kunnskap, utredninger og offentlige dokumenter, intervju av nøkkelpersoner i praksisfeltet og intervju med voldtatte.

Prosjektet vil starte i januar 2011 med kartlegging av forskning på områder. Deretter vil det bli foretatt intervjuer av voldtatte og nøkkelpersoner i feltet. Rekruttering og intervjuer vil foregå på våren 2011. På høsten vil de ulike spørsmålene utredes og skrives i en rapport før de publiseres og formidles desember 2011. Det tas sikte på å søke midler for å implementere nye nettbaserte tilbud våren 2011.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0569.pdf

Prosjektleder/forsker

Lene Østby

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Nettbasert bistand til voldtatte
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2011: kr 400 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.09.2012
Status
Avsluttet