NEVEN

Søknadssammendrag

Bakgrunn

PMV gjennomførte en kartlegging av aktiviteter og tiltak for arbeidsledige menn med minoritetsbakgrunn i Oslo-området. Kartleggingen viste at det var svært få tilbud til denne gruppen. PMV har også de siste årene i økende grad fått forespørsler fra menn i denne gruppen vedrørende tilrettelagte tilbud og aktiviteter. PMV har tradisjonelt forholdt oss til kvinner med minoritetsbakgrunn. Da vi nå har åpnet Neven, om enn med minimal åpningstid, ser vi at behovet er stort. Med Neven vil vi kunne nå en gruppe menn som i stor grad faller utenfor eksisterende tilbud.

Målsetting

Etablere aktivitetshus for menn og utvikle aktiviteter basert på brukernes ideer og ønsker. Tilby relevant informasjons- og veiledningstjenester for å motivere til samfunnsdeltagelse. Gi aktivitetstilbud for kompetansebygging, mestring og livs-mening. At min. en hverdag i uka blir å glede seg til.

Målgruppe

Menn med kort botid i Norge, arbeidsledige og/eller minimal formell utdanning/kompetanse.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Målsettingen er å etablere et godt fungerende aktivitetshus for menn med minoritetsbakgrunn i Oslo. Og gjennom dette bedre levekår blant menn med innvandrer bakgrunn, forsterke deltagelsen i samfunnet, styrke samarbeidet mellom private og offentlig integreringstiltak, og se hvordan ”Neven” kan være supplerende virksomhet som kan støtte arbeidet for bedre integrering av menn i Oslo. PMV arbeider i dialogfeltet med Empowerment og myndiggjøring som metode. Alle våre tilbud har basis i det deltagere og klienter selv etterspør eller ønsker å fordype seg i. Vi jobber med tverrkulturell brobygging for mennesker som har utfordringer i møte med norsk organisering og samfunns- , velferd- og helsesystem. På denne måten vil vi også ta utgangspunkt i hva menn med minoritetsbakgrunn selv vil utvikle gjennom et aktivitetshus. Det vil være frivillige tverrkulturelle brobyggere tilstede gjennom prosjektet som også vil drive veiledning og oppfølging av deltagerne. Med Neven som utgangspunkt og et fast holdepunkt vil vi kunne følge opp både individuelt og i grupper de ulike temaene mennene selv løfter som aktuelle saker.

Fremdriftsplan

Vi ser nå for oss en treårsplan for å kunne innarbeide Aktivitetshuset inn i egen drift. Vi vil også gjennom prosjektperioden prøve ut ulike samarbeidsmodeller med Bydel Gamle Oslo, Oslo Røde Kors og andre interessenter som også ser behov for dette tilbudet. Arbeidet det første året vil i all hovedsak være knyttet til rekruttering og bekjentgjøring av Neven. Videre er det et ønske å finne produkter som deltagerne kan lage, helst i et verksted.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2020 Sluttrapport Aktivitetshuset Neven mVedleggEvaluering.pdf

Prosjektleder/forsker

Inger Johanne Aas

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
NEVEN
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 905 000, 2018: kr 700 000, 2019: kr 632 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring