Nytt lys i hverdagen

Etter lange måneder i isolasjon fikk eldre i Steinkjer i høst endelig et etterlengtet tilbud.

Vi ønsker å hjelpe eldre i Steinkjer, som har vært innestengt på grunn av koronaen, tilbake til aktivitet og sosial kontakt

Prosjektleder Sigrid Skogan

Prosjektet «Nytt lys i hverdagen» har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Frykt for å gå ut

Prosjektet er todelt. Den ene gruppen er hjemmeboende personer med demens som har vært avstengt fra sitt tilbud siden 12. mars. Den andre gruppen er eldre som har frykter å gå ut i samfunnet grunnet korona, og som trenger stimulans til å komme seg i aktivitet.

Steinkjer Sanitetsforening har i flere år hatt nær kontakt med kommunens daggruppe for personer med demens, blant annet gjennom månedlige sangstunder. Gruppen mistet brått sitt tilbud 12. mars 2020, da de ikke fikk tilgang til sine lokaler ved Steinkjer sykehjem.

– Vi så det som en viktig oppgave å hjelpe denne gruppen sammen med aktivitør Mari Skjetne, ved å finne og finansiere nye lokaler så tilbudet kunne starte opp igjen, sier Skogan.

Gode dager

Steinkjer Sanitetsforening har lang tradisjon for å støtte aktivitørene i byen, så når koronasituasjonen hindret mange å komme seg ut til besøk på Aktivitetssenteret, var et trygt transporttilbud noe av de første de ville bidra med. Også et langt samarbeid med dagtilbudet for demente, kalt Tyristua, ønsket de å styrke.

– Vi har fulgt dagdemensgruppa «Tyristua» i flere år og sett hvor viktig arbeid som foregår der. Brukere har gode og innholdsrike dager, og pårørende får avlastning til å ta vare på seg selv i en krevende situasjon. Dette gjør prosjektet viktig å gjennomføre, sier Skogan, og legger til:

– Det er også viktig å få flere ut til fellesskap, for mange har vegret seg for det etter at koronarestriksjonene kom.

Bedre livskvalitet

Etter at de har gjennomført de første samlingene er det virkelig nytt lys å spore i hverdagen – både til sanitetskvinnene og deltakerne i prosjektet.

– Vi forventer å ha bedret livskvaliteten hos dem prosjektet er rettet mot, at de har fått bedre sosial kontakt og gode opplevelser. Vi forventer også at pårørende har fått lettelser i en krevende tid, sier Skogan, som roser det gode samarbeidet med kommunens hjelpetjeneste.

– Det tette samarbeidet i prosjektet mellom kommunens hjelpetjeneste og Steinkjer Sanitetsforening forventer vi gir store muligheter for samarbeid også når prosjektet er sluttført.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er bortfall av dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Prosjektet er også rettet mot hjemmeboende eldre som grunnet koronasituasjonen ikke deltar sosialt i samfunnet. Hjemmetjenesten rapporterer om ensomhet og fortvilelse.

Målsetting for prosjektet er å starte opp igjen dagtilbudet for personer med demens i et annet lokale, og der sikre dem nødvendige møbler og annet utstyr. Målsettingen omfatter også organisering av trygg skyss som kan sikre isolerte eldre god sosial kontakt igjen.

Målgruppe og deltakere. Målgruppe for hele prosjektet er eldre som har blitt avstengt fra gode opplevelser og sosial kontakt grunnet nedstenging av samfunnet. For personer med demens vil også deres pårørende være en målgruppe, de pårørendes hverdag ble adskillig mer krevende med stenging av dagtilbudet.

Gjennom å sørge for at personer med demens får tilbake sitt dagtilbud og gjennom å gi isolerte eldre i byen en lettere tilgang til fellesskap, håper vi å leve opp til å gi «mer lys i hverdagen.» Den personlige kontakten med den enkelte er sentral.

Tidsplan. Prosjektet starter 01.11.20 og vil vare fram til 31.12.21. Underveisrapporter vil bli framlagt hver 3. måned, og en sluttrapport utarbeides 31.12.21. Arbeidet følges av prosjektgruppen, med kontakter ut i hjemmetjenesten der det er naturlig. Trolig vil rammene for prosjektet endres i denne lange perioden, håpet er at vi snart går mot normale samfunnsforhold igjen.

Steinkjer Sanitetsforening forventer at «Nytt lys i hverdagen» vil bedre livskvaliteten for den del av Steinkjers eldre som trenger hjelpen mest. Flere turer ut og økende sosial kontakt tror vi vil styrke både fysisk og psykisk helse. Helsearbeiderne i kommunen får her et redskap for å avhjelpe ensomhet og depresjon, de blir formidlere av god livsmestring.

Prosjektleder

Sigrid Skogan

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Nytt lys i hverdagen – aktivitets- og turtilbud for demente
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
03.10.2020