Nytt trinn i omsorgstrappen?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Den kommunale pleie og omsorgstjenesten representerer det største helseinstitusjonsvesen i Norge, med ca. 200.000 brukere/pasienter. Ca. 60.000 er brukere av institusjonsomsorg (sykehjem

og omsorgsboliger med heldøgns bemanning) og ca. 120.000 av hjemmetjenester. De fleste av brukerne (særlig personer over 85 år) har en rekke kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser. I tillegg til å motta pleie- og omsorgstjenester, er de ofte ?storforbrukerne? av kommunale legetjenester.

Personer over 80 år er også den største gruppen pasienter i sykehusene, hvor enkelte avdelinger (bl.a. medisin, ortopedisk kirurgi, rehabilitering) har en overvekt av eldre pasienter.

I løpet av de neste 20 årene vil antall eldre over 80 år øke med nesten 50% og de aller eldste vil øke mest. Denne gruppen vil være utsatt for omfattende funksjonssvikt og en rekke kroniske og akutte sykdommer som vil kreve kvalifisert oppfølging. Samtidig vet vi at forebyggende og rehabiliterende tiltak som kan fremme eldres fysiske og psykiske helse både har klinisk effekt og er kostnadseffektive. Internasjonale studier har vist at systematisk behandling og oppfølging, samt iverksetting av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten av spesialopplærte sykepleiere er kostnadseffektivt. Slike tjenester kan føre til reduksjon i unødvendige sykehusinnleggelser og innleggelse i sykehjem, tidligere utskrivelse fra sykehus, samt tidligere behandling av vanlige helseproblemer blant eldre, som urinveisinfeksjoner, infeksjoner i øvre luftveier,

fall og adferdsproblemer.

I Norge er det imidlertid fortsatt mangel på kommunale helsetjenester som kan kombinere systematisk sekundær- og tertiærforebyggende tiltak med rehabiliterende behandling av eldre brukere.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektet har som overordnet mål å fremme fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet blant gamle over 80 år som mottar tjenester fra hjemmesykepleie og i sykehjem.
Delmål:
1. identifisere helseproblemer tidlig gjennom systematisk generell helsekartlegging og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak før problemene blir mer alvorlig og trenger mer omfattende behandling (f. eks. urinveisinfeksjon, svimmelhet, tungpustenhet, smerte, syn/hørselssvikt, angst, depresjon, sosial isolasjon etc)
2. unngå unødvendige sykehusinnleggelser ved akutt sykedomsforverring gjennom intensivert pleie- og behandling i sykehjem/hjemme
3. fremme mestring og rehabilitering etter akutt helsesvikt gjennom systematisk opplæring av pasient, pårørende og helsepersonell som er involvert i den daglige omsorgen
4. bidra til mer koordinerte tjenester ved effektiv samhandling med legetjensten og den øvrige helsetjenesten (fysioterapi, ergoterapi, kommunale sykepleietjenesten, spesialisthelsetjenesten)

3. Prosjektets målgruppe
Eldre pasienter som mottar kommunale tjenester fra hjemmetjenesten eller sykehjem.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Utvikle og prøve ut et nytt kommunalt tjenestetilbud hvor spesialopplærte, avanserte geriatriske sykepleiere (AGS) gjennomfører helsevurdering og iverksetter behandling/pleietiltak overfor utsatte eldre. Tjenesten skal være konsultativ og primært støtte hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten vedrørende helseproblemer som personalet i pleie- og omsorgstjenestene ikke klarer å håndtere selv. Også andre, som almennlegene, kan henvise pasienter for vurdering, oppfølging og opplæring/støtte.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet kan bidra til å utvikle og prøve ut en ny virksomhet i den kommunale eldreomsorgen som kan

bedre fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet blant eldre brukere som per i dag ikke får tilstrekkelig med forebyggende og rehabiliterende tjenester. Tiltaket kan forebygge unødvendige sykehusinnleggelser. Internasjonalt har tiltaket vist seg effektivt og kosnadsbesprende.

6. Framdriftsplan
Fase 1 (2011): Utrede behovet for AGS i kommunehelsetjenesten
Fase 2 (h2011-v2013): Forberede etablering og gjennomføre opplæring
Fase 3 (2013): Utprøving og evaluering av den nye virksomheten

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet var et treårig prosjekt, bestående av tre faser. Første fase omfattet en utredning av behovet for den nye rollen i Norge. Fase 2 omfattet forberedelse til utprøving av den nye rollen i utvalgte, interesserte kommuner, samt utvelgelse og opplæring av minimum 10 sykepleiere som skulle delta i utprøvingen av den nye rollen. Fase 3 omfattet en første evaluering av den nye rollen med hensyn til ivaretagelse av behovene for helsehjelp blant syke gamle i kommunene, og tilfredshet med den nye rollen blant de involverte aktørene i de samarbeidene kommunene. Det ble lagt opp til brukerdeltagelse gjennom alle fasene av utviklingsprosjektet. Brukermedvirkning i utforming og utprøving av modellen er avgjørende for å sikre at tjenesten faktisk møter de behov eldre mennesker har for forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tiltak. Det viste seg imidlertid vanskelig å involvere pasienter og pårørende i arbeidet, da disse på grunn av sin helsemessige tilstand ikke hadde kapasitet og ønske om å være med.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Prosjektet har oppnådd de fleste av målene ved at det i nært samarbeid med seks kommuner har utformet «et nytt trinn i omsorgstrappen» i form av en ny rolle for avanserte geriatriske sykepleiere. Prosjektet har også bidratt til ulike modeller for bruk av den nye kompetansen, hvorav tre er modellene «Virtuell avdeling Eidsberg», «Sykepleieklinikken Nøtterøy» og «AGS-tjenesten i Nord-Odal». Det er sikret ny finansiering til videre utvikling, utprøving og evaluering av de utviklede modellene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Endelig_rapport_Nytt trinn i omsorgstrappen_26_jan_2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Kirkevold

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Nytt trinn i omsorgstrappen?
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo
Beløp Bevilget
2011: kr 920 000, 2012: kr 920 000, 2013: kr 920 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.08.2014
Status
Avsluttet