Oksygenbehandlingspraksis til nyfødte

Sluttrapport

Bakgrunn

Respiratorbehandlingspraksisen varierer mellom leger og mellom nyfødtavdelinger. Nyfødte barn, særlig premature er sårbare for høy oksygen mengde i blodet da det kan føre til skade på hjerne, lunger og øyne. Ved lavt karbondioksid innhold i blodet vil blod-gjennomstrømningen i hjernen reduseres.

Målsetting

Det overordnede mål for doktorgradsstudiet var å utvikle kunnskap som kan bidra til kvalitetsforbedring av oksygen og respirator behandling til nyfødte. Studien foregikk ved nyfødt intensiv på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Design, metode, materiale

Doktorgradsstudien består av tre del-studier, en kvantitativ (del-studie 1) og to kvalitative (del-studie 2 og 3). Del-studie 1 utforsket dokumentasjon vedrørende oksygenering og ventilering av nyfødte som hadde fått respiratorbehandling. Del-studie 2 hadde et eksplorativt design, og utforsket inter- og intraprofesjonell forståelse av samarbeid og ansvarsfordeling ved respiratorbehandlingen. Del-studie 3 hadde beskrivende design hvor hensikten var å få vite hvordan begge profesjonene oppfattet de best kunne bedre samarbeide om de nyfødte barns oksygen- og respiratorbehandling.

Gjennomføring

Hele forskningsprosjektet er utført etter fremdriftsplanen i prosjektskissen.

Resultater

Oksygenbehandlingen til de premature barna var tilfredsstillende utført, men høyt oksygeninnhold fantes oftest hos de fullbårne. Sannsynligheten for lave verdier av karbondioksid var 5 ganger høyere for de minste premature enn hos de fullbårne. Legers og sykepleieres samarbeid om respiratorbehandlingen manglet koordinering og fleksibilitet. Sykepleiernes ekspertise ble mangelfullt utnyttet. Det var enighet om å bruke en algoritme for å styre behandlingen.

Samarbeidspartnere

Ingen samarbeidspartnere

Videre planer

Nyfødtavdelingen har fått informasjon underveis og vil også få tilgang til sluttresultatet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prematur foreningen er jevnlig oppdatert. Informasjon om studien og resultater fra kongresser er publisert i Prematurposten.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Soberg MT (2015) Interprofessional Collaboration in Management of Ventilated Premature and Sick Newborns: Perspectives on Ventilator Treatment Practices. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Solberg MT, Bjørk IT & Hansen TW (2013) “Adherence to oxygenation and ventilation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns: A retrospective study.” BMC Pediatr 13(1): 126. http://www.biomedcentral.com/1471-2431/13/126

Solberg MT, Hansen TW & Bjørk IT (2014) “Oxygen and ventilator treatment: Perspectives on interprofessional collaboration in a neonatal intensive care unit.” Journal of Research in Interprofessional Practice and Education (JRIPE) 4(1). http://www.jripe.org/index.php/journal/article/vie…

Solberg MT, Hansen TW & Bjørk IT “The need for predictability in coordination of ventilator treatment of newborn infants – A qualitative study.” Intensive and Critical Care Nursing. Under trykking. http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2014.12.003

Sluttrapport/artikler (pdf)

2048_Solberg_materie.pdf
Article 1_BMC Pediatrics.pdf
Article 2 _JRIPE.pdf
Article 3_intensive and critical care .pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Soberg MT (2015) Interprofessional Collaboration in Management of Ventilated Premature and Sick Newborns: Perspectives on Ventilator Treatment Practices. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Solberg MT, Bjørk IT & Hansen TW (2013) “Adherence to oxygenation and ventilation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns: A retrospective study.” BMC Pediatr 13(1): 126. http://www.biomedcentral.com/1471-2431/13/126

Solberg MT, Hansen TW & Bjørk IT (2014) “Oxygen and ventilator treatment: Perspectives on interprofessional collaboration in a neonatal intensive care unit.” Journal of Research in Interprofessional Practice and Education (JRIPE) 4(1). http://www.jripe.org/index.php/journal/article/vie…

Solberg MT, Hansen TW & Bjørk IT “The need for predictability in coordination of ventilator treatment of newborn infants – A qualitative study.” Intensive and Critical Care Nursing. Under trykking. http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2014.12.003

Prosjektleder/forsker

Marianne Trygg Trygg Solberg

Hovedveileder

Ida Torunn Bjørk

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Oksygenbehandlingspraksis til nyfødte
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Lovisenberg diakonale høgskole
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
12.12.2014
Status
Avsluttet