Økt kunnskap om allergiforebygging

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Astma og allergi er et økende problem i vestlig befolkning generelt, men det finnes yrkesgrupper som har større problemer med dette enn andre. Frisører, malere og bakere er slike grupper, de får mange plager med astma og allergi, og mange av disse slutter i arbeidet fordi slike plager oppstår. Dette skyldes at de utsettes for en rekke allergener i arbeidet sitt, og er ikke tilstrekkelig informert om mulige skadevirkninger av disse til å kunne forebygge dette. Vi har hatt et prosjekt via Norges Astma- og Allergiforbund/Helse & Rehabilitering de siste to årene (er inne i tredje år), der vi har arbeidet med å forebygge slike plager blant frisører, ved å sørge for informasjon av frisørelevene om temaet. Kort oppsummert har prosjektet vårt gått ut på å følge en gruppe elever fra frisørlinjer ved videregående skoler i Hordaland og Trøndelagsfylkene og se hvordan det går med helsen deres over tid.

Lærerne ved skolene i Hordaland har fått ekstra informasjon og opplæring om å forebygge astma og allergiplager, noe lærerne i Trøndelag ikke har fått, og vi vil se om dette gir forskjeller i allergiplager i de to gruppene elever. Vi har i prosjektet funnet ut at frisørelevenes lærere trenger mer kunnskap om helse, allergi, astma, eksem og lignende for å undervise om forebygging på en god måte. De har ikke spesifikk litteratur om dette, og vi har observert at vår undervisning har vært meget godt mottatt. Lærerne har ikke kunnet mye om disse tema på forhånd.

Vi mener derfor at det er høyst sannsynlig at lærerne ikke har spesiell kunnskap om disse forholdene på andre videregående skoler i Norge heller, og vi ønsker å formidle denne kunnskapen videre, og ikke bare til de få skolene som deltok i første prosjekt. For å nå ut til alle norske videregående skoler, ønsker vi å lage materiale som
lærerne kan bruke til dette formålet, både for frisørelever og to andre grupperinger: Elever på restaurant og matfaglinjen (inkl. bakere) og elever i bygg og anleggsteknikk (inkl. malere). Vi mener det er sannsynlig at man heller ikke på disse to andre faglinjene har tilstrekkelig kunnskap om forebygging av astma og allergi. Vi har stor tro på at kunnskap og fokus på disse forholdene vil kunne gi en ny basis for forebygging av astma og allergi blant disse elever i fremtiden. Vi har god innsikt i hva både elever og lærerne trenger pga. det foregående prosjektet, og har laget en grov plan for hvordan vi kan lage materialet.

2. Prosjektets målsetting
Overordnet målsetting for prosjektet er at vi vil oppnå et høyere kunnskapsnivå om forebyggende helsearbeid blant de som utøver yrker der man utsettes for allergener, slik at færre får plager med astma og allergi. Delmål er at vi vil gi elever og lærere på videregående skoler informasjon om arbeidsmiljø, hvilke risikoer elevene utsetter seg for og hvordan de skal beskytte kroppen mot astma og allergi.

3. Prosjektets målgruppe
Lærere og elever ved de videregående skolene i Norge.

4. Prosjektets betydning
Prosjektet vil være av stor nytte for den enkelte elev, læringer og lærer. Forebygging vil føre til at færre får astma og allergiplager og må slutte i arbeidet pga. dette. Dette er til stor nytte også for samfunnet, som vil få

reduserte kostnader til sykdomsoppfølging og attføring av disse yrkesgruppene til andre jobber når forebyggingen forbedres.

5. Framdriftsplan
Årlig: Det utarbeides et lærehefte og fire faktaark til bruk i undervisningen på de videregående skolene, med forebygging av allergi, hud- og luftveisplager som tema. Læreheftet skal ha 40 sider tekst som er godt illustrert og viser risikoarbeid og gode løsninger slik at man forebygger utvikling av sykdom. Tekst og bilder utvikles i samarbeid med en faggruppe samt med en gruppe brukere; lærere og elever. Materialet skal trykkes opp og distribueres til alle aktuelle videregående skoler (ca. 40) og elever (ca. 1000), samt legges ut på internett. 2009: materiale for frisører, 2010 materiale for restaurant/matfag, 2011 materiale for bygg og anleggsteknikk. Restopplag videredistribueres av NAAF etter prosjektslutt, slik at materialet blir tilgjengelig også i tiden etter prosjektet er ferdig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0248.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er vel kjent at astma og allergi er et økende problem i vårt samfunn, og at slike plager er spesielt utbredt i visse arbeidstakergrupper. Dette kommer av at enkelte arbeidsoppgaver medfører at arbeidstakeren kan bli eksponert for allergener som kan gi plager. Dette kan imidlertid stor utstrekning forebygges på arbeidsplassene, dersom de rette tiltak iverksettes og de ansatte har kunnskap om dette. Det er viktig at unge mennesker som arbeider i risikoyrker av denne typen får mest mulig kunnskap om forebygging av allergi tidlig i yrkeskarrieren, helst allerede under utdanningen. Det er derfor viktig at lærere på videregående skoler har kunnskap om forebygging av allergi som de kan formidle. Dette prosjektet har hatt som målsetting å utarbeide hefter til lærerne på de videregående skolene om forebygging av allergi, samt å lage lettfattelig informasjon om samme tema til elevene. Prosjektet har laget tre lærehefter til lærerne på de videregående skolene, med forebygging av allergi, hud- og luftveisplager som tema, for 1. Frisører, 2.Restaurant- og matfag (kokk, baker, konditor), samt 3.Bygg og anleggsteknikk (industrimalere, overflatebehandlere). Videre har det blitt laget tre mindre hefter med billedmateriale for elevene, som også gir informasjon om forebygging innen disse tre fagområdene. Heftene og brosjyrene er trykket opp på papir og distribuert til de videregående skolene, og de er i tillegg lagt ut på internett på sidene til Astma- og allergiforbundet, samt Universitetet i Bergen.

Prosjektleder/forsker

Bente E. Moen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Økt kunnskap om allergiforebygging
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
UNIFOB AS / Institutt for samfunnsmedisinske fag, Forskningsgruppe for arbeig og miljømed. UiB
Beløp Bevilget
2009: kr 500 000, 2010: kr 550 000, 2011: kr 550 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet