Økt mestring for innsattes pårørende

Søknadssammendrag

For Fangers Pårørende (FFP): Økt mestring for innsattes pårørende

Sammendrag
Pårørende til innsatte er en gruppe med mange og sammensatte belastninger, og for mange er situasjonen så vanskelig at det fører til ulike helseplager. Dette er derfor en gruppe hvor mange har et uttalt behov for rehabiliterende tiltak for å kunne finne tilbake til et normalt funksjonsnivå og en bedre livskvalitet.

Skammen ved å ha et nært familiemedlem i fengsel er for mange en så stor belastning at de avstår fra å søke hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet.

De som likevel kontakter hjelpeapparatet opplever ofte at de møter lite kunnskap om de spesielle utfordringer som følger av å ha et nært familiemedlem i fengsel. For mange av disse er terskelen for å søke hjelp hos FFP langt lavere enn ved å henvende seg til det øvrige hjelpeapparatet, fordi FFP er en organisasjon som jobber spesifikt for dem, og med spisskompetanse på dette feltet.

FFP har tidligere hatt et tilbud om individuell terapi for pårørende finansiert gjennom midler fra Scheiblers legat. Dette har vært et meget vellykket tiltak med stor etterspørsel. Scheibler gir imidlertid kun støtte til organisasjoner for et visst antall år, noe som medfører at FFP ikke lenger kan finansiere tilbudet med midler derfra. Vi ser dette tilbudet som svært viktig for pårørende i en særlig vanskelig livssituasjon og som derfor har behov for noe mer enn det FFPs øvrige tilbud kan ivareta. FFP søker derfor nå midler fra ExtraStiftelsen til å gjenoppta og videreutvikle tilbudet fra 2013.

Tiltaket er et gratis lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for pårørende. Et annet vesentlig særtrekk ved dette tilbudet er at FFP benytter en ekstern gestaltterapeut som selv har erfaring som pårørende. Terapeuten er en viktig ressurs, både fordi hun har spesialkompetanse på utfordringer pårørende av innsatte møter, og fordi de pårørende føler ekstra tillit til henne fordi hun selv har bakgrunn som pårørende. Dette har vist seg å være av uvurderlig betydning for de pårørende som hittil har benyttet seg av tilbudet. Dette er derfor et unikt tiltak som dekker et behov som i dag ikke er ivaretatt gjennom det offentlige hjelpeapparatet. Tiltaket bidrar dermed til å avhjelpe uløste helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet.

Tiltaket tar utgangspunkt i de pårørendes egne erfaringer og vektlegger deres egen innsats som avgjørende for å oppnå en best mulig håndtering av sin livssituasjon.

Tilbakemeldinger fra pårørende viser at dette tilbudet har hatt en avgjørende betydning for deres fungering i det daglige. Flere har klart å opprettholde deltakelse i arbeidslivet, eller har kommet tilbake i arbeid etter sykemelding, ved hjelp av de mestringsstrategiene de tilegner seg gjennom terapitilbudet. Tilbudet har også vært viktig med tanke på å kunne fungere tilfredsstillende i omsorgsrollen overfor barn.Framdriftsplan

1.1.2013 – 1.3.2013: Utarbeide informasjonsflyer om tilbudet i samarbeid med grafisk designer. Trykke og distribuere denne til FFPs medlemmer og til fengsler i Oslo og omegn. Kontakte pårørende som står på venteliste. Avholde oppstartsmøte med terapeuten.
1.3.2013 – 30.6.2013: Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver.
1.8.2013 – 31.12.2013: Samarbeidsmøter med terapeuten. Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver.
1.1.2014 – 30.6.2014: Oppfølgingsmøter med terapeuten. Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver. Opptrykk og distribusjon av informasjonsflyer om tiltaket.
1.8.2014 – 31.12.2014: Oppfølgingsmøter med terapeuten. Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver.
1.1.2015 – 30.6.2015: Oppfølgingsmøter med terapeuten. Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver. Opptrykk og distribusjon av informasjonsflyer om tiltaket.
1.8.2015 – 31.12.2015: Oppfølgingsmøter med terapeuten. Gjennomføre 50 timer individuell terapi fordelt på fem pårørende med 10 timer til hver.
Starte arbeid med å skaffe finansiering av tiltaket etter denne prosjektperiodens slutt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Økt mestring for innsattes pårørende.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Økt mestring for innsattes pårørende
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Org.ledd
Gestaltterapeut Lill Hallbäck
Beløp Bevilget
2013: kr 173 000, 2014: kr 164 000, 2015: kr 172 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet