Omgivelser i rehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET. Helse og rehabilitering finansierte 2006/2008 prosjektet ”Planter i rehabiliteringsmiljø” (prosjekt nummer 2005/3/0353) basert på en kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom innendørsplanter og vindusutsikt, og livskvalitet og helse for deltakere på kurs ved Røros rehabiliteringssenter. Prosjektet avdekket en rekke interessante sammenhenger mellom omgivelsesbetingelser og livskvalitet. For å utdype disse resultatene ønsker vi i det omsøkte prosjektet å foreta en kvalitativ fenomenologisk oppfølging med intervjuer av deltakere ved senteret. Egne observasjoner og tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i dette prosjektet viser at det er mye informasjon om opplevelsen av miljøet og plantene som vanskelig kan dokumenteres gjennom spørreskjema.
Rehabilitering forstås først og fremst som en prosess hvor mestring og motivasjon skal gjenopprettes etter en alvorlig livshendelse. I hvilken grad omgivelsene ved et rehabiliteringssenter, og spesielt planter som en del av omgivelsene inne har betydning i denne prosessen er av interesse i det gjennomførte og det omsøkte prosjektet. Problemstillingen bygger på miljøpsykologisk teori som tilsier at omgivelser med vegetasjon, eller elementer av natur, har en beroligende eller restorativ effekt.

2) PROSJEKTETS HOVEDMÅL. Forstå hvorledes de estetiske omgivelsene ved senteret generelt, og plantene inne spesielt, virker på deltakernes trivsel og helse.

3) PROSJEKTETS MÅLGRUPPE. Erfaringer av prosjektet vil spesielt komme brukere av helseinstitusjoner til gode. Dette gjennom at det framskaffes informasjon om hvordan det estetiske innemiljøet best mulig kan legges til rette for å fremme god trivsel og helse for brukerne. Samtidig vil også ansatte og besøkende kunne ha glede av en utvikling på dette feltet. Kunnskapen vil også ha stor betydning for utvikling av fagfeltet generelt, og kan anvendes direkte av drifts-, plan- og bygningsansvarlige.

4) PROSJEKTETS BETYDNING:
• Prosjektet vil øke kunnskapen om betydningen av det estetiske innemiljøet generelt og planter inne spesielt for trivsel og helse hos brukere av rehabiliteringssentre og andre helseinstitusjoner.
• Dette har også betydning for de ansattes arbeidsmiljø og helse.
• Prosjektet vil bidra til lett anvendbar kunnskap for driftsansvarlige, planleggere og arkitekter av helseinstitusjoner. Dette har generell betydning for utvikling av gode innemiljø.
• Prosjektet forventes å øke den teoretiske forståelsen av hvordan estetiske omgivelser og planter kan påvirke brukeres trivsel og helse.
• Resultatene vil bli formidlet i nasjonale fagtidsskrift og vitenskaplige tidsskrift.

5) PROSJEKTETS FRAMDRIFTSPLAN: Prosjektet er planlagt gjennomført som et toårig prosjekt i 2010 og 2011. Jan 10 – mars 10: Planlegging og utarbeidelse av søknad til REK, juni 10 – sept 10: Gjennomføring av 15 individuelle intervju med deltakere på kurs, nov 10 – mars 11: Gjennomføring av 15 individuelle intervju med deltakere på kurs, sept 10 – april 11: transkribering av materiale fra lydbånd, april 11 – des 11: Analyse av materiale og rapportering.

6) SØKT BELØP i 2010 er 313.000,- og

2011

305.000,-.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0320.pdf

Sluttrapportsammendrag

Formålet med dette prosjektet var å få innsikt i hvilken betydning planter i innemiljø og utsikt kan ha for rehabiliteringsprosessen blant deltakere ved et rehabiliteringssenter. Prosjektet er en oppfølging av en tidligere gjennomført spørreskjemaundersøkelse finansiert av Stiftelsen Dam; «Planter i rehabiliteringsmiljø». Denne viste at planter og utsikt til natur har betydning for egenrapportert trivsel og helse blant deltakere ved Røros rehabiliteringssenter. Bakgrunnen for begge studiene er tidligere forskning og teori som viser til at natur og naturelementer kan ha helsebringende virkninger blant sårbare grupper. Mange pasientgrupper tilbys kurs på rehabiliteringssenter for å trene, få veiledning og styrke mestringsressurser etter alvorlig sykdom. I dette prosjektet ønsket vi å forstå hvordan deltakerne opplever omgivelsene inne på et rehabiliteringssenter og om de opplever at naturelementer i omgivelsene virker inn på egen helse. Individuelle dybdeintervju og fokusgruppeintervju ble derfor gjennomført blant hjerte- og lungepasienter ved Røros rehabiliteringssenter. Analysene av intervjuene viste at naturelementer som vindusutsikt til natur og inneplanter kan ha en rekke positive virkninger på helse. For det første kan både planter og vindusutsikt forsterke fysisk aktivitet ved at de motiverer til å bevege seg for å se og oppleve dem. Pasientene fremhevet at det som ble verdsatt høyest ved interiøret var lunhet og åpenhet, noe plantene og vindusutsikten bidro til. Plantene synes ikke å ha betydning for opplevelsen av luftkvaliteten hverken positivt eller negativt. Imidlertid var flere av pasientene opptatt av at planter og vindusutsikt fremmet det estetiske inntrykket av senteret og gjorde at det oppleves mer hjemmetrivelig. Videre hadde planter og vindusutsikt betydning for hvile og restitusjon. Resultatene diskuteres i lys av teori, og det vises hvordan naturelementer i interiøret kan bidra til å styrke mestringsressurser gjennom rehabiliteringsprosessen og dermed bidra til å bedre helsen. Resultatene har relevans for utforming og innredning av helseinstitusjoner.

Prosjektleder/forsker

Grete Grindal Patil

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Omgivelser i rehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Universitetet for miljø og biovitenskap
Beløp Bevilget
2010: kr 313 000, 2011: kr 305 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet