Omsorgsberedskap – nasjonal modell

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

N.K.S. har 41.000 medlemmer og 120 omsorgsberedskapsgrupper i Norge med nærmere 3000 deltakere. Gruppenes aktivitet utføres av frivillige som er medlemmer i N.K.S., og drives av innsamlede egne midler og mottar ingen offentlig støtte. De aller fleste gruppene har signert en samarbeidsavtale med sin kommune.Nødetatene og beredskapsmyndighetene erkjenner at i kriser og katastrofer er det et stort behov for frivillige aktører. Vi ønsker å utarbeide en modell/metode for Omsorgsberedskap på nasjonalt nivå hvor frivilliges kompetanse kan supplere den offentlige innsatsen

Målsetting

Opplæring og bedre organisering av frivillige som vil gjøre en beredskapsinnsats for å skape trygge lokalsamfunn: – Omsorgsberedskapsgruppene skal arbeide for å spre kunnskap om førstehjelp og samfunnssikkerhet og beredskap til befolkningen – Flere av N.K.S.s medlemmer skal få grunnleggende kunnska

Målgruppe

Befolkningen som helhet. Alle kan rammes av en krise og kan få behov for både fysisk og psykososial førstehjelp i tillegg til hus, mat og omsorg.

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker bred involvering fra våre frivillige. Alle 120 gruppelederne og 18 fylkeslederne vil bli involvert for å dele egne erfaringer, gi innspill og utvikle nasjonale standarder for Omsorgsberedskap. I tillegg vil vi foreta en bred interessentkartlegging. Det legges opp til to samlinger i prosjektperioden hvor gruppelederne og fylkeskontaktene deltar for så sikre involvering og forankring. I tillegg vil det være en samling kun for fylkeskontaktene. Fylkeskontaktene vil ha en viktig rolle lokalt med å informere eget fylkesstyre, sikre engasjement og involvering og ikke minst være en støttespiller ved implementering. Vi vil bruke egne kanaler til informasjon, som nyhetsbrev, tidsskrift, fylkesvise og regionale samlinger og medlemsmøter. Modellen inkl. materiell og veiledere vil bli sendt på høring.

Fremdriftsplan

1. kv. 2017- samling – introduksjon, utvikling av feltet, nasjonale føringer og lokale erfaringer og tilpasninger 2. kv. 2017 – Interessentkartlegging; DSB, Hdir, politi, beredskapssjef, fylkesberedskapssjef, KS, Røde Kors m.fl. 3. kv. 2017 – Utvikle forslag til materiell, maler, standarder inkl. høringer 4. kv. 2017-. samling – Presentasjon av arbeidsgruppas forslag og materiell 2. kv. 2018 – samling – Planlegge implementering i lokalforeningene

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har utarbeidet en veileder som gir bakgrunnsinformasjon om sanitetskvinnenes beredskapsarbeid. I tillegg gir veilederen oppstartshjelp og informasjon om hvordan vedlikeholde arbeidet. Vi har hatt en arbeidsgruppe av frivillige. Det har vært viktig å ha frivillige som har ulik bakgrunn, som kommer både fra by og bygd, og som både er nybegynnere og har lang erfaring. Arbeidsgruppa har bidratt med å kvalitetssikre materiell foreslå konkrete aktiviteter og ikke minst høring, forankring og spredning lokalt og regionalt. Vi har hatt samlinger for gruppeleder og fylkesberedskapskontakter, og fått veldig gode tilbakemeldinger. Ikke minst tettere kontakt og oppfølging av fylkesberedskapskontaktene. Dette har også gjort at organisasjonen inkl. fylkesleddet har fått mer informasjon om beredskapsinnsatsen. Midlene som vi har delt ut til førstehjelpsopplæring har også gjort at interessen rundt det å kunne hjelpe seg selv og andre har økt. At det å ta snakke om og øve på førstehjelp er viktig. Dette prosjektet har også gjort at vi har blitt en mer synlig beredskapsaktør. Møter med Justis- og beredskapsdep., Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Antall personer i målgruppen

2500

Oppsummering

Prosjektet har vært spennende, nyttig og har gitt en ny giv for beredskapsarbeidet. N.K.S. er en mer synlig beredskapsorganisasjon og større engasjement lokalt og regionalt. Det har også skapt aktivitet og engasjement på andre områder, for eksempel innen førstehjelp og beredskap som en satsing i vårt integreringsarbeid. Vi er igang med å forberede våre beredskapsgrupper på regionreformen; hvilke grupper omfattes av kommune- og fylkessammenslåinger, og hvordan skal man forberede seg best mulig. I tillegg ønsker vi å styrke vårt fylkesledd for å være gode beredskapsressurser i sin region.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Omsorgsberedskap 2017-2018 siste versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Omsorgsberedskap – nasjonal modell
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2017: kr 306 000, 2018: kr 287 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
05.01.2019
Status
Under gjennomføring