Omsorgsberedskap – trinn 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

N.K.S. har 41000 medlemmer, 650 lokalforeninger og av disse er 3000 med i en av 125 Omsorgsberedskapsgrupper. Gruppene har signert en samarbeidsavtale med sin kommune. Kommuner har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle, ved å supplere det ordinære beredskapsarbeidet. Nødetatene og beredskapsmyndighetene erkjenner at i kriser og katastrofer er det et stort behov for frivillige aktører. Sommeren 2018 har vært et godt eksempel på det når tørke og skogbranner har rammet landet, og frivillige har bidratt.

Målsetting

At flere frivillige engasjerer seg i lokalt beredskapsarbeid. Regionreformen medfører færre fylker og større regioner, og det er en utfordring for frivillige. Vi ønsker å utvikle en metodikk og skolere våre frivillige i dette. I tillegg ønsker vi å spre materiell, veileder og verktøy nasjonalt.

Målgruppe

Befolkningen som helhet. Alle kan rammes av en krise og kan få behov for både fysisk og psykososial førstehjelp i tillegg til hus, mat og omsorg.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi bygger videre på trinn 1 av prosjektet, og verktøy og materiell er utviklet og trenger kun små justeringer. Vi har noen konkrete utfordringer som blant annet kommune- og fylkessammenslåinger som vil omfatte mange av våre frivillige. I tillegg ønsker vi å gi ekstra opplæring til våre fylkesberedskapskontakter som er viktige ressurspersoner for å få spredning og implementering. Vi har en årlig samling hvor vi ønsker at flesteparten av våre gruppeledere og fylkesberedskapskontakter deltar, både for å diskutere felles utfordringer, dele erfaringer og bidra til løsninger. I tillegg ser vi at våre samarbeidspartnere ønsker tettere kontakt med oss, og har ønsker om at vi skal bidra. Tørkesommeren 2018, større krav til egenberedskap og gi den enkelte bedre kunnskap om livreddende førstehjelp er viktige innsatsområder i 2019 og 2020.

Fremdriftsplan

Vi skal ha min 4 møter i arbeidsgruppa, og planlegger oppstart 1. kvartal 2019. Prosjektleder forbereder og følger opp underveis. Styringsuppa skal bli oppdatert kvartalsvis om milepæler, økonomi og innhold i arbeidet. Det planlegges to samlinger i året for våre frivillige gruppeledere, den første i april 2019. Dette vil være viktige treffpunkt for å diskutere utfordringer og forslag til løsning.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder har vært May Britt Buhaug, som også er beredskapsansvarlig hos Sanitetskvinnene. I tillegg har tre fylkesberedskapskontakter vært i arbeidsgruppa, og de kommer fra Agder, Trøndelag og Buskerud/Viken. Arbeidsgruppen har hatt kvartalsvise møter, både fysiske og i 2020 digitale møter. Fylkesberedskapskontaktene har vært viktige ambassadører regionalt, og sikrer god brukermedvirkning. Styringsgruppa har vært ledet av fagsjef i Sanitetskvinnene, Britt Inger Skaanes, som har hatt månedlige statusmøter med prosjektleder. Prosjektets målsettinger konkretiseres i avsnittet under. For å nå målene, var vi avhengige av lokalt engasjement gjennom lokale møter, opplæring og arrangement. Det var lagt opp til stor møte- og reiseaktivitet, og vi ser at dette har gitt resultater. Mål om antall besøk i 2019 8-12 Gjennomførte lokale og regionale møter 37 Mål om antall besøk i 2020 8-12 Gjennomførte lokale og regionale møter 28

Antall personer i målgruppen

600

Oppsummering

  • Dette har vært et svært vellykket prosjekt på alle måter. Dette er noen av våre planer:
  • Øke beredskapskapasiteten i sekretariatet
  • Søke om midler fra Justis- og beredskapsdepartementet
  • Møter med Fylkesmannen/fylkesberedskapssjef og politidistriktene i de resterende 4 fylkene
  • Bistå med massevaksinering
  • Gi støtte til de 10 nye Omsorgsberedskapsgruppene (20 lokalforeninger)
  • Øke den digitale kompetansen på fylkesnivå og lokalt
  • Vi skal fortsette med hyppigere møter for fylkesberedskapskontaktene, i tillegg til et fysisk møte pr. år.
  • Evaluering av Omsorgsberedskap

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering Omsorgsberedskap del 2 – januar 2021.pdf

Prosjektleder/forsker

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Omsorgsberedskap – trinn 2
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2019: kr 497 000, 2020: kr 497 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring