Oppfriskning av likepersonstjenesten

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Likepersonsaktivitet er noe av den viktigste aktiviteten Stoffskifteforbundet gjør, både for medlemmer og målgruppen. Mange etterspør noen å snakke med, og vi har utfordringer med å hjelpe alle. Pga covid, og deretter økonomiske begrensninger, har det ikke vært gjennomført kurs for nye likepersoner siden 2019. Det er behov for fullstendig omorganisering og revitalisering av tjenesten. Vårt mål er å dekke opp alle diagnosegrupper, begge kjønn og aldersgrupper, og sikre at likepersonene forstår den viktige grensen mellom egenerfaring og medisinske spørsmål, er motiverte og har kompetanse til å ha digitale samtaler/grupper. Vi opplever et økende behov for digitale løsninger, enten pga helseutfordringer eller geografi, og mange som etterspør digitale samtaler/grupper med likepersonene. Vi trenger derfor økt fokus på opplæring i digitale hjelpemidler. En målsetning med prosjektet er at vi får diagnoseansvarlige likepersoner over hele landet som gjør det mulig å samles (digitalt som supplement til fysisk oppmøte), med såkalte likepersons-«hubs». Videre har vi behov for å synliggjøre likepersonstjenesten på en mye bedre måte enn i dag, med fullstendig oversikt på vår nettside. Vi vil presentere alle med bilde, diagnose og bio, med søks- og filtreringsmulighet.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi vil sette opp til sammen tre kurs fordelt på 2024 og 2025. To blir grunnkurs for nye likepersoner og ett kurs/motivasjonsseminar for eksisterende. Det første grunnkurset juni 24 vil være for inaktive likepersoner som ønsker å komme i gang, og for nye interesserte (til sammen 30 pers). Dette vil være et helt fornyet heldagskurs. Tidlig vår 2025 tilbyr vi nytt grunnkurs (30 pers), som avholdes i sammenheng med et motivasjonsseminar/kurs for tidligere aktive likepersoner som har behov for påfyll (meget etterspurt) (50 pers). Både kursene og seminaret vil ha fokus på grensen mellom egenerfaring og medisinske spørsmål. Dette er noe mange har etterlyst og har gått seg litt vill i. I tillegg vil vi ha mer fokus på hvordan drive oppsøkende likepersonsaktivitet, samt digitale verktøy. I markedsføring av kursene vil vi legge vekt på behovet for å dekke opp diagnosegrupper, aldersgrupper og begge kjønn. Kursene og seminaret vil evalueres ved hjelp av et spørreskjema som sendes deltakerne i etterkant av gjennomført kurs. Svarene på det første vil vi bruke til å eventuelt modifisere det neste, samt at det danner grunnlag for en helhetlig evaluering av prosjektet. Det er en viktig målsetting at kursene er grundig nok til at deltakerne føler seg trygge på å gå i gang. Vår nyopprettede likepersonskomité får en viktig mentorrolle og støttefunksjon ovenfor nye likepersoner, og de vil også være sterkt involvert i gjennomføring av grunnkursene og motivasjonsseminaret. Sekretariatet vil kjøre jevnlige øvingsrunder i igangsetting av digitale samtalegrupper (det rent tekniske) basert på tanken “øvelse gjør mester”. De digitale gruppene er aktuelle ifm webinarer og streamede foredrag, der det er aktuelt/nyttig å “møtes” i etterkant for å dele tanker, samt for å samle særlig de små diagnosegruppene som er geografisk spredd ut. Når likepersonene blir godkjent (etter samtale med komitéen) vil de samles på nettsiden med bilde, diagnose og en liten bio. Denne siden blir filtrerbar.

Antall deltakere

110

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi har mange som lenge har ventet på likepersonsopplæring som står klare og ønsker å bidra og dele av sine erfaringer for å hjelpe andre. Videre har vi likepersoner som ikke er aktive, som ønsker bedre og mer helhetlig kursing enn det de tidligere har fått, for å kunne gå igang. Og til sist har vi likepersoner som er aktive i ulik grad, som ønsker ekstra påfyll og motivasjon til å fortsette. Klarer vi å dekke opp alle tre grupper vil vi ha en armé av rustede, trygge likepersoner som kan ta i mot alle de som ønsker noen å snakke med. I tillegg vil den digitale kompetansen sikre at vi kan nå enda flere som pga geografi eller helse ikke kan komme seg fysisk til en likeperson for å delta i gruppesamtaler. Dette prosjektet vil også bidra til å styrke økonomien i de ulike lokallagene ettersom det i dag foregår samtaler og gruppesamtaler som ville vært betegnet som likepersonsaktivitet ihht Bufdir sine krav, dersom det var en godkjent likeperson til stede. Vi trenger sårt til å kurse flere. Med flere likepersoner vil vi nå flere mennesker som har behov for å lufte tanker, frykt og frustrasjon. Det er ca 245.000 mennesker som behandles for stoffskiftesykdom i Norge. Diagnostisering kan ta lang tid, og det kan ta lang tid før man finner riktig behandling. Det er mange ulike diagnosegrupper innen stoffskiftesykdom, og følgelig mye ulike problemstillinger avhengig av diagnose, kjønn og aldersgruppe. Disse ulike gruppene er viktig at vi får dekket opp. Vi skal organisere oss slik at vi har egne diagnoseansvarlige innenfor hver diagnosegruppe, som tar initiativ til digitale gruppesamtaler (med hjelp fra sekretariatet). Dette gir særlig de fra de mindre diagnosegruppene et uvurderlig tilbud som ikke finnes i dag, og gjør geografiske avstander til et ikke-problem.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppen møtes i mars for å ferdigstille programmet for det nye dags-grunnkurset for nye likepersoner. Prosjektleder er ansvarlig for å avtale med aktuelle eksterne bidragsytere. Straks programmet er klart går sekretariatet ut med invitasjon, både til eksisterende likepersoner som har uttrykt ønske om denne opplæringen, og nye. Hvor bredt vi går ut med invitasjonen er avhengig av hvor fort plassene fylles opp. I juni avholdes grunnkurset sentralt på Østlandet. Sekretariatet er ansvarlig for organisering av kurs (påmelding og oppfølgning av deltakere, lokalet, bevertning, eventuelle reisebestillinger, mm). Det er gitt uttrykkelig ønske om en fysisk samling, for at deltakerne friere kan diskutere og stille spørsmål rundt tema som til nå har vært utfordrende, spesielt grensen mellom egenerfaring og medisinske spørsmål, og hvordan man håndterer slike samtaler. Videre er det vesentlig at det foregår fysisk med tanke på opplæringen i digitale hjelpemidler. Prosjektgruppen sammen med likepersonskomitéen er ansvarlig for gjennomføring av kurset. Ifm kurset vil det bli tatt bilde av alle deltakerne slik at disse er klare til å legges ut på nettsiden så snart vedkommende har blitt godkjent som likeperson (etter samtale med komitéen). Sekretariatet er ansvarlig for profilering av likepersonstjenesten, i medlemsblad, nettside og sosiale media med Vibeke Skretting, som er markedsansvarlig, i spissen for arbeidet. Sekretariatet bistår med igangsetting av digitale samtalegrupper. På høsten møtes prosjektgruppen for å ferdigstille programmet til motivasjonsseminaret og til det neste grunnkurset. Disse to holdes samlet over en helg i løpet av februar 2024. Igjen er det prosjektgruppen som jobber med programmet, og sekretariatet som tar seg av det organisatoriske.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Oppfriskning av likepersonstjenesten
Organisasjon
Stoffskifteforbundet
Beløp Bevilget
2024: kr 130 000, 2025: kr 270 000
Startdato
15.03.2024
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring