Østenfor sol og vestenfor måne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Tueneset friområde i bydelen Skarbøvik i Ålesund er et område meget godt egnet for naturopplevelser og aktivitetsutfoldelse. Området benyttes av befolkningen i hele kommunen, og det er lett å ta seg dit, både til fots, med sykkel, buss eller bil. I dag er dessverre deler av dette naturskjønne området delvis utilgjengelig for store grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og eldre med bevegelsesvansker. Initiativtakerne til prosjektet, LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik Idrettsforening, har derfor fått mange henvendelser fra lag og foreninger som ønsker å delta i lavterskelaktivitet i området.

Det er derfor behov for å utbedre stiene i området og lage en helhetlig stiforbindelse fra øst til vest. Dette vil gjøre området tilgjengelige for grupper som i dag ikke kan bevege seg i området, og åpne opp for tilgang til allerede etablerte aktiviteter og gjøre det mulig å skape nye aktiviteter. Stiene har i dag flere partier med myr og overflatevann, og deler av stiene går også i terreng med bratte stigninger hvor det er behov for å montere rekkverk i fjell og lage høydeutligninger i form av slakke trappeløsninger.
Målsetting:
Prosjektet skal utbedre stier slik at alle grupper av kronisk syke og funksjonshemmede, men også eldre med bevegelsesvansker, kan få tilgang til naturopplevelser, være fysisk aktive og ta del i eksisterende og nye aktiviteter som prosjektet vil skape.
Målgruppe:
Prosjektets målgruppe er først og fremst hjerte- og lungesyke, men også andre grupper av kronisk syke og funksjonshemmede samt eldre med bevegelsesvansker. Funksjonshemmede barn og unge vil også tilgodesees gjennom prosjektet.
Beskrivelse av gjennomføring:
Stiene i området skal oppgraderes med klopper i myrlendte områder og utbedres med kult og grus. Langs stiene skal bratte partier få rekkverk, det skal bygges trappeløsninger og det vil bli plassert ut benker. Det vil være behov for å leie inn hjelp og maskiner for å utbedre stiene, og entreprenøren må også ta hånd om festeanordninger og rekkverk som må anbores i fjell/berg.

Det meste av arbeidsinnsatsen vil likevel bli utført på dugnad av medlemmer av LHL Ålesund, Sula og Giske og fotballgruppa i Skarbøvik Idrettsforening.

Når stiene er utbedret får flere tilgang til området og funksjonshemmede barn og unge får mulighet til å ta del i aktiviteter som allerede foregår langs stiene i området, slik som sansing, fugleobservasjoner, overnatting, kamuflasjeleker og enkle motoriske aktiviteter, samt teatervandring. Vi vil også kunne skape nye lavterskelaktiviteter, som for eksempel hesteskokasting, stedshistoriske vandringer og bål/miljøkvelder.

Vi vil lage og distribuere en infomasjonsfolder som beskriver prosjektet, legge ut informasjon på våre nettsider samt informere lokalavisen og NRK Møre og Romsdal.
Prosjektets betydning:
Når prosjektet avsluttes vil hjerte- og lungesyke, andre grupper av kroniske syke og funksjonshemmede, eldre med bevegelsesvansker, men også funksjonshemmede barn og unge, kunne bevege seg gjennom hele friluftsområdet – fra øst og til vest.

De kan dermed ta del i aktiviteter som de til nå ikke har hatt tilgang til. I tillegg vil de kunne delta i nye lavterskelaktiviteter som prosjektet vil skape i tilknytning til stiene. Vi tror også at andre organisasjoner kan lære av våre erfaringer når det gjelder planlegging og gjennomføring av denne type helsefremmende samarbeidsprosjekt.
Fremdriftsplan:
Vi beregner anleggsstart i løpet av 2 kvartal 2014 slik at området kan ferdigstilles i løpet av 2 eller 3 kvartal 2014. Aktivitetene vil starte opp umiddelbart etter at området står klart.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Østenfor sol og vestenfor måne.pdf

Prosjektleder/forsker

Børre Kenneth Thorsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Østenfor sol og vestenfor måne
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2014: kr 330 000
Startdato
02.04.2014
Sluttdato
01.10.2014
Status
Avsluttet