Østlandstreff for Late Bloomer ladies

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Voksne, skeive kvinner og Late Bloomere mangler sosiale treffsteder. Mange har dårlige , sosiale nettverk inn mot andre skeive. Norge består av få store byer og mange småbyer og småsteder. Svært få av disse har gode treffsteder for vår minoritet. Vi vet at mange i denne gruppen sliter med minoritetsstress og store utfordringer knyttet til familie, barn, venner. Mange har mistet store deler av sitt tidligere nettverk. De sliter med å bygge opp en ny, trygg identitet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon og store psykiske utfordringer. Det har vært lite fokus på gruppens levekår.

Målsetting for prosjektet

1. Skape flere trygge, sosiale nettverk og møteplasser for gruppenes medlemmer. 2. Utveksle erfaringer med å drifte nettverksgruppene. 3. Etablere en arbeidsgruppe på tvers av eksisterende grupper som jobber for årlige treff som også inkluderer andre tilsvarende nettverksgrupper i landet.

Målgruppe

Alle kvinner som er knyttet til en Late Bloomer gruppe i Oslo, Viken og Innladet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det finnes i dag tre Late Bloomer nettverk for kvinner på Østlandet. Til sammen har disse ca. 400 medlemmer. Vi ønsker å samle 50 av disse til et felles helge-treff for å: 1. Utveksle erfaringer. 2. Kartlegge behov 3. Bidra til å skape gode, trygge, sosiale nettverk. 4. jobbe for å redusere ensomhet, isolasjon, og redusere minoritets-stress. 5. Bidra til å skape en trygg identitet. 6 Etablere ei arbeidsgruppe på tvers av de eksisterende gruppene for å styrke nettverkene og bygge kompetansen om Late Bloomer. 7 . Arbeidsgruppa skal også jobbe for erfaringsdeling med FRI sine lokallag i andre deler av landet. Gjennomføring: 1. Vi har bestilt Åstjern Hyttetun i Brandbu kommune for helgen 17- 19 sept. 2021. Stor lavvo er bestilt for felles samlinger/ seminar. 2. Helseutvalget kommer lørdag og holder et seminar om ” hvordan være sjef i eget liv”. 3. Det blir diskusjonsgrupper og utveksling av erfaringer på tvers av gruppene. 4. Sosialt på kvelder og på dager. ( nettverksbygging) 5. Alle måltider er bestilt og lages av Åstjern Hyttetun. 6. Foreløpig invitasjon er sendt ut til alle ledere av nettverkene med positiv respons. Invitasjon til alle vil bli sendt ut når budsjett med beregnet egenandel er klart.

Fremdriftsplan for prosjektet

1 Definere prosjektets hensikt, målgruppe, mål, hva og hvor. (er gjort) Undersøke interesse og behov for et treff. ( er gjort) 2. Bestille treff sted ( er gjort) 3 Bestille Helseutvalget ( er gjort) 4. Sette opp budsjett og søke om midler. ( Har foreløpig søkt om midler fra FRI Lokallag Innlandet og Fri sitt aktivitetfond. Søker nå Dam stiftelsen.) 5. Høst 2020: Sende ut endelig invitasjon. 6. Endelig påmelding februar/mars 2021.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Late Bloomer Ladies er nettverksgrupper som er opprettet av frivillige under lokallag av FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. En Late Bloomer er en som i voksen alder begynner å stille spørsmål om sin seksuelle orientering. Å stille disse spørsmålene kan oppleves som en vanskelige og opprivende prosess. Det involverer mennesker man er glad i. Nettverkenes mål er å skape trygge, sosiale møteplasser. Nettverkene er viktige som fysiske treffsteder der man kan treffe andre i egen minoritet som man kan dele tanker, utfordringer og historier med i. Gjennom dette bidrar nettverkene til å bygge en tryggere identitet for medlemmene. Østlandstreff 2021 ble gjennomført med 32 deltakere fra Innlandet, Oslo og Viken på Åstjern Hyttetun 17-19 sept. 2021. Arrangør var Late Bloomer Innlandet. Overordnet Mål for prosjekt 1. Oppnå en bedre livskvalitet for Late Bloomer Ladies og voksne, skeive kvinner 30+. 2. Bidra til at Late Blommer Ladies i Norge får en bedre livskvalitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

gjennom evalueringsskjemaet, som ble fylt ut av alle, fikk vi en god oppsummering av oppnåelse av effektmål som var satt for arrangementet. Mål om å skape en sosial møteplass ble nådd. Vi nådde også målet om god erfaringsutveksling i det å drifte nettverkene. Vi fikk laget en god oppsummering av hva et Late Bloomer nettverk skal være. Vi fikk ikke etablert en arbeidsgruppe på tvers av nettverkene. Det ble avklart at evt. nye treff må skje i regi av Late Bloomer Innlandet. Framtidige treff skal kun arrangeres for Østlandsregionen. Alle ønsket nye, liknende treff av samme format, innhold og størrelse og samme sted. Alle opplevde Østlandstreff som en trygg, sosial møteplass.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

32

Prosjektgjennomføring/Metode

Treffet ble lagt opp med en blanding av seminar holdt av Helseutvalget, gruppe- og plenums diskusjoner, deling av erfaringer, både personlig, men også i å drifte nettverk. Gruppediskusjonene viste seg å blir veldig viktige for deltakeren. Det var lagt opp til sosiale aktiviteter på kveldene og fritid til turer ol. på dagtid. Alle måltider var bestilt fra Åstjern og måltidsfellesskap var en viktig del av det sosiale. Arrangementet var alkoholfritt. Deltakeren spriket veldig i hvor de befant seg i egne prosesser. Dett var det tatt høyde for ved at vi hadde frivillige som hele tiden fulgte opp de som evt. hadde det tøft. Dette fungerte bra. Det var laget en god gjennomføringsplan. Arrangementet ble gjort kjent via Facebook sidene til nettverkene. Treffet var planlagt for 50 deltakere. Pga. Pandemien måtte vi redusere til 32 deltaker for å kunne overholde gjeldende smittevernregler.

Resultater og resultatvurdering

Evalueringen viser at Østlandstreff opplevdes som en trygg, sosial møteplass. Videre viser den at deltakerne opplevde å bli kjent med nye, ha gode diskusjoner, utveksling av erfaringer, faglig påfyll, sosialt påfyll. Det ble definert oppgaver for hva et Late Bloomer nettverk bør jobbe med: 1. Dele historier og erfaringer 2. Skape sosiale nettverk 3. Utfordringer knyttet til «komme ut» prosessen, familie, nettverk og barn 4. Problemer med å være åpen mot seg selv og de rundt 5. Å bli eldre som «skeiv» 6. Drifte selvhjelpsgrupper. 7. Ta imot nye Alle deltakerne ønsket nytt Østlandstreff i 2022, samme sted, og samme format. Vi mener at vi nå har gitt oss selv et godt grunnlag for å jobbe mot et nytt Østlandstreff i 2022. Det ble bestemt at Innlandet skal være drivkraften i dette arbeidet, men at Oslo/ Viken bidrar. Gjennom å spre informasjon om Late Bloomer nettverkene ut til alle FRI sine lokallag, vil vi også kunne påvirke disse til å legge til rette for denne minoritetsgruppa.

Oppsummering og videre planer

Det ble ønsket av alle deltakerne at denne type treff bør etableres som et fast arrangement på Østlandet. Late Bloomer Innlandet er et “ungt” nettverk som har eksistert i 4 år. Pandemien har gjort at gruppens utvikling har stoppet noe opp, til tross for at vi har fått mange, nye medlemmer. Vi er i stadig endring, og vi vet ikke i dag med sikkerhet om vi har ressurser til å gjennomføre et nytt treff i 2022. Men det er et satt et mål om at det skal jobbes for at det skal bli et nytt Østlandstreff så snart vi har ressurser til dette.

Prosjektleder

Jorun Astri Hagelund

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Østlandstreff for Late Bloomer ladies
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2021: kr 40 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet