Østlandstreff for Late Bloomer ladies

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Voksne, skeive kvinner og Late Bloomere mangler sosiale treffsteder. Mange har dårlige , sosiale nettverk inn mot andre skeive. Norge består av få store byer og mange småbyer og småsteder. Svært få av disse har gode treffsteder for vår minoritet. Vi vet at mange i denne gruppen sliter med minoritetsstress og store utfordringer knyttet til familie, barn, venner. Mange har mistet store deler av sitt tidligere nettverk. De sliter med å bygge opp en ny, trygg identitet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon og store psykiske utfordringer. Det har vært lite fokus på gruppens levekår.

Målsetting

1. Skape flere trygge, sosiale nettverk og møteplasser for gruppenes medlemmer. 2. Utveksle erfaringer med å drifte nettverksgruppene. 3. Etablere en arbeidsgruppe på tvers av eksisterende grupper som jobber for årlige treff som også inkluderer andre tilsvarende nettverksgrupper i landet.

Målgruppe

Alle kvinner som er knyttet til en Late Bloomer gruppe i Oslo, Viken og Innladet

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Det finnes i dag tre Late Bloomer nettverk for kvinner på Østlandet. Til sammen har disse ca. 400 medlemmer. Vi ønsker å samle 50 av disse til et felles helge-treff for å: 1. Utveksle erfaringer. 2. Kartlegge behov 3. Bidra til å skape gode, trygge, sosiale nettverk. 4. jobbe for å redusere ensomhet, isolasjon, og redusere minoritets-stress. 5. Bidra til å skape en trygg identitet. 6 Etablere ei arbeidsgruppe på tvers av de eksisterende gruppene for å styrke nettverkene og bygge kompetansen om Late Bloomer. 7 . Arbeidsgruppa skal også jobbe for erfaringsdeling med FRI sine lokallag i andre deler av landet. Gjennomføring: 1. Vi har bestilt Åstjern Hyttetun i Brandbu kommune for helgen 17- 19 sept. 2021. Stor lavvo er bestilt for felles samlinger/ seminar. 2. Helseutvalget kommer lørdag og holder et seminar om " hvordan være sjef i eget liv". 3. Det blir diskusjonsgrupper og utveksling av erfaringer på tvers av gruppene. 4. Sosialt på kvelder og på dager. ( nettverksbygging) 5. Alle måltider er bestilt og lages av Åstjern Hyttetun. 6. Foreløpig invitasjon er sendt ut til alle ledere av nettverkene med positiv respons. Invitasjon til alle vil bli sendt ut når budsjett med beregnet egenandel er klart.

Fremdriftsplan

1 Definere prosjektets hensikt, målgruppe, mål, hva og hvor. (er gjort) Undersøke interesse og behov for et treff. ( er gjort) 2. Bestille treff sted ( er gjort) 3 Bestille Helseutvalget ( er gjort) 4. Sette opp budsjett og søke om midler. ( Har foreløpig søkt om midler fra FRI Lokallag Innlandet og Fri sitt aktivitetfond. Søker nå Dam stiftelsen.) 5. Høst 2020: Sende ut endelig invitasjon. 6. Endelig påmelding februar/mars 2021.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jorun Astri Hagelund

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Østlandstreff for Late Bloomer ladies
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2021: kr 40 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet