OVE – veien tilbake til arbeidslivet etter hjerneslaget

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hvert år blir 10-11 000 innlagt med hjerneslag i Norge. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til funksjonshemming som ikke er medfødt og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Etter § 22 i likestillings- og diskrimineringsloven, har arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver, slik at de kan beholde arbeidet og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. LHL Hjerneslag og Afasi har mange slagrammede medlemmer i yrkesaktiv alder. En dokumentarfilm som viser veien tilbake til arbeidslivet for en slagrammet er derfor ønsket av brukerorganisasjonen. Vi ønsker å lage en film der vi følger Ove, et medlem av LHL Hjerneslag og Afasi som har hatt hjerneslag. Konsekvensen av hjerneslaget for Ove er vesentlig nedsatt funksjonsevne og at han nå sitter i rullestol og er pleietrengende. Ove har alltid vært engasjert i jobben sin som gründer av fagbokforlag. Når han snakker om jobb lyser motivasjon og arbeidsglede opp, selv om Ove ikke er i stand til å jobbe som før etter hjerneslaget. Nå ønsker Ove at det lages en film om hans prosess der han selv er en aktiv deltager og medvirkende. Filmen skal motivere og engasjere slagrammede, pårørende og arbeidsplasser til økt bevissthet og tilrettelegging.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å lage en film om hvordan Ove kan mestre og delta aktivt i sitt tidligere arbeid. Prosjektet går ut på å lage en 25 minutters dokumentarfilm som viser prosessen med tilrettelegging og tilpasning for at Ove skal kunne fortsette å fungere på sin tidligere arbeidsplass på sine premisser. Filmen OVE vil bestå av intervjuer, refleksjoner og vise situasjoner i medgang og motgang. Filmen skal gi en engasjerende og realistisk skildring av prosessen med å delta, mestre og være aktiv i en setting med kolleger og nettverk. Filmen skal utforske muligheter og begrensninger underveis. Prosjektet er i seg selv en viktig drivkraft og motivasjon for Ove. Vi mener filmen er relevant av følgende grunner: Den vil tematisere arbeidets betydning og funksjon etter at man er rammet av hjerneslag. Den vil ivareta fortsatt deltakelse og engasjement som en del av rehabiliteringen. Den vil fokusere på positive helsemessige effekter av deltakelse etter hjerneslag og samtidig være ærlig om utfordringene. Aktuelle tema i filmen: Hvordan kan vi som kolleger og nettverk sikre deltakelse, tilrettelagte aktiviteter og mestring når en kollega er rammet av slag? Integrert i den personlige historien vil vi formidle fakta om rettigheter og plikter dersom en arbeidstager rammes av hjerneslag. Filmen skal engasjere og motivere til inkludering og mulighet for deltakelse i arbeidslivet for den som er rammet av hjerneslag. Filmen er aktuell for slagrammede og deres pårørende, bedriftsledere, kolleger i et arbeidsmiljø, helsepersonell, koordinatorer i NAV og politikere lokalt og nasjonalt. Filmen skal promoteres på ulike plattformer og planlegges lansert på et seminar/webinar. Etter lansering planlegges det flere markedsføringstiltak og visninger av filmen mot slutten av prosjektperioden. Prosjektet evalueres av prosjektgruppe og brukerpanel (referansegruppe). Vi vil innhente tall på antall visninger/treff. Personvernhensyn: Se 3.4.5. Vi forventer ingen utfordringer mht gjennomføring av prosjektet.

Antall deltakere

35

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi håper filmen vil engasjere og motivere slagrammede, deres pårørende og arbeidsgivere til å ta grep for at arbeidsplassen tilrettelegges slik at den slagrammede kan fortsette å ha en aktiv rolle som sikrer deltagelse og mestring i et arbeidsliv. Ved å kommunisere den helsefremmende betydningen av å være i aktivitet og arbeid håper vi slagrammede får økt motivasjon til å fortsette i jobb, eller søke jobb der aktiviteten tilrettelegges. Kolleger og ledelse skal se viktigheten av integrering og tilrettelegging på arbeidsplassen. Den personlige historien skal gjøre at vi blir engasjert og relaterer oss til tema. Vi forventer også at prosjektet vil bli så engasjerende at det vekker oppmerksomhet i media og den offentlige debatt om ivaretagelse av slagrammede og et inkluderende arbeidsliv. Filmen skal kunne brukes av helsepersonell og hjelpeapparat som er ansvarlig for tilrettelegging og rehabilitering av slagrammede, inkl. NAV hjelpemiddelsentraler. Filmen skal gi innsikt og øke kunnskapen om arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter dersom man rammes av slag. Slagrammede og deres pårørende skal sitte igjen med et inntrykk av håp og motivasjon etter å ha sett filmen. Filmen tematiserer også det å være selvstendig næringsdrivende og slagrammet; at man er spesielt utsatt for å havne utenfor arbeidslivet fordi man er helt avhengig av egne ressurser og kapasitet i sitt arbeid. I vårt tilfelle har hovedperson et solid nettverk, hva om man ikke har det? Filmen skal bidra til at man reflekterer over egen situasjon dersom man er slagrammet eller skulle rammes av hjerneslag, og den skal vise betydningen av å ha et godt nettverk og god dialog med hjelpetjenester. På sikt håper vi at filmen også kan vises på en nasjonal tv-kanal og/eller webplattform for non-lineær TV.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppen har samarbeidet om utforming av søknad. Om prosjektet innvilges vil vi videreføre dialogen om innhold og planlegge utvikling av manus. I løpet av 4 kv. 2023 vil manusene presenteres for et brukerpanel rekruttert fra nettverket LHL Hjerneslag Ung som vil gi sine innspill slik at prosjektet er i tråd med slagrammedes og pårørendes behov. Vi vil også ha med fagpersoner i research og som medvirkende som kan kommentere på konkrete situasjoner som skal vises i filmen. Før opptakene vil det utarbeides detaljerte planer for den totale fremdriften og dagsplaner for selve opptakene. Vi tar sikte på å sette av tre dager til opptakene, deretter følger etterarbeid. Såkalte previews vil i nov-23 vises for brukerpanelet, med skjema for tilbakemeldinger og innspill som deretter vil diskuteres i prosjektgruppa. Basert på innspill vil innholdet revideres og suppleres, og filmen vil vises på nytt for brukerpanelet i løpet av 1. kv. 2024. Vi planlegger en større lansering i mai 2024 hvor filmen vises. Her vil vi invitere nøkkelpersoner fra arbeidsliv, slagrammede og pårørende. Dette planlegges som webinar med fokus på deltakelse og mestring i arbeidsliv etter hjerneslag. Etter lanseringen av filmen vil LHL vise filmen på samlinger for slagrammede m.m. mai-nov-24. Filmen vil også markedsføres via våre infokanaler og våre nettverk; til NAV, rehab.institusjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og på ulike arenaer, bl.a. rehabiliteringskonferanser. Det er utarbeidet detaljert budsjett og fremdriftsplan med milepæler som skal sikre fremdrift og styring. Evaluering og sluttrapportering: 4. kv. 2024. Ansvarlig for prosjektstyring og sluttrapport: Prosjektleder. Ansvarlig for kontakt med brukerpanel og markedsføring/bruk av filmen i og ut fra LHL: Marita L. Bjerke.

Prosjektleder

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
OVE – veien tilbake til arbeidslivet etter hjerneslaget
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2023: kr 280 000, 2024: kr 120 000
Startdato
04.09.2023
Sluttdato
31.03.2025
Status
Under gjennomføring