Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Helsekompetanse gjør oss i stand til å forstå tegn på endringer og til å følge opp og eventuelt leve med forandringer i kroppen. Lav helsekompetanse kan gi vansker med å gjenkjenne symptomer og ta avgjørelser som handler om god helse og livskvalitet. På grunn av redusert kognisjon, hukommelsesvansker og kommunikasjonsutfordringer har mange med utviklingshemning lav helsekompetanse. Noen opplever det vanskelig å oppsøke helsetjenestene på egenhånd, og følger ikke råd fra legen fordi de ikke forstår sammenhengen mellom anbefalinger og egen tilstand. Forskning viser at flere kvinner med utviklingshemning har lav forståelse for kvinnehelse knyttet til menstruasjon og overgangsalderen. Få har hørt om overgangsalderen, og har dermed vansker med å kjenne igjen og sette ord på helseutfordringer knyttet til overgangsalderen. Undersøkelser viser at helse- og omsorgspersonell i liten grad samtaler med kvinnene om overgangsalderen. I tillegg finnes det lite tilrettelagt norsk litteratur med enkel tekst og innhold om temaet. Erfaringer viser at kvinnene trenger mer kunnskap, og mange ønsker å snakke om egne utfordringer og opplevelser. Prosjektets målsetting er å bidra til økt helsekompetanse og kunnskapsformidling om overgangsalder med enkel tekst, enkelt innhold og illustrasjoner.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet skal resultere i en rikt illustrert bok om overgangsalder skrevet etter anbefalinger for bøker med enkel tekst og innhold. Innholdet skal bygge på kunnskapsbasert praksis, og samtidig gi lettfattelig informasjon. Illustrasjonene skal underbygge teksten og kunne gi meningsbæring alene. Målgruppen for prosjektet er kvinner med utviklingshemning som ønsker å lære mer om temaet. Mange av kvinnene har behov for tilrettelagt tekst eller illustrasjoner for å forstå et skriftlig budskap. Andre som har behov for å lese enkel tekst og innhold av andre grunner enn utviklingshemning (begrensede norskkunnskaper, lese- og skrivevansker, etc.) kan også ha nytte av boken. 4-7 brukermedvirkere, kvinner med utviklingshemning, skal kvalitetssikre tekstene og illustrasjonene. Medvirkerne får presentert tekst og illustrasjoner underveis i prosjektperioden, og gir deres tilbakemeldinger på uttrykket til forfattere og illustratør jevnlig. Det faglige innholdet i boken blir kvalitetssikret av en intern faggruppe ved Aldring og helse og av fagrepresentant fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Det å presentere fagstoffet enkelt og med få ord kan by på utfordringer. Anbefalingene for enkel tekst og innhold samt brukermedvirkernes innspill veier tungt. Dette vil imøtegås ved en nøye utvelgelse av faginnholdet i samarbeid mellom forfatterne og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Bokens design blir tilrettelagt slik at den kan leses av kvinner med utviklingshemning alene eller sammen med en støtteperson. Når boken åpnes presenteres tekst og illustrasjon samtidig. Tekst på én side og illustrasjon på motsatt side. Boken trykkes i tykkere papir, med spiralrygg, fingerinnsnitt og fargekoder for hvert kapittel. Måloppnåelsen finner sted når boken er trykket og distribuert til lesere som får en mulighet til å tilegne seg mer kunnskap om overgangsalderen etter sine forutsetninger. Aldring og helse overvåker bokens salgstall og antall nedlastninger fra nett.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det finnes flere bøker om overgangsalder på norsk. Ingen av disse er skrevet for de som trenger tilrettelagt litteratur. Denne boken blir derfor et kunnskapsbidrag til dem som av ulike grunner ikke kan benytte ordinær faglitteratur. Positive ringvirkninger vil være at flere kvinnelige leser får ny eller økt kunnskap om overgangsalder, og forbedret helsekompetanse på sikt. Mange med utviklingshemning har utfordringer med abstrakt tenking. Helsepersonell og tjenesteytere som snakker om overgangsalder med kvinner med utviklingshemning trenger noe konkret, en bok om temaet til hjelp i samtalen. Temaet overgangsalder er underkommunisert i samtaler mellom kvinner generelt, og mellom kvinner med utviklingshemning og helse- og omsorgspersonell. Boken kan bli et utgangspunkt for viktige samtaler om kvinnehelse. Innholdet som illustreres enkelt og visuelt kan bidra til økt fokus på og større bevissthet om overgangsalder blant kvinner som ikke har like forutsetninger for å tilegne seg helseinformasjon, inkludert innvandrerkvinner. I tillegg vil boken være et viktig bidrag til å fremme generelle livsstilsråd om en sunn livsstil for voksne kvinner. Brukermedvirkerne får erfaring med prosjektarbeid. De får øvelse i å uttrykke og forklare hvordan enkelt faginnhold bør skrives, og hvordan illustrasjoner i en bok kan se ut for å beskrive et vanskelig tema. Medvirkning i prosjektet, og muligheten til å påvirke innholdet vil gi empowerment til hver enkelt. En annen positiv effekt er at brukermedvirkerne får en konkret mulighet til å medvirke til en bok som vil komme andre kvinner til gode. Det kan gi representantene en opplevelse av å bidra til noe viktig for alle kvinner med utviklingshemning. Det kan også føre til at kvinnene begynner å snakke med sine nærpersoner om overgangsalder.

Plan for gjennomføring

Forfatterne og ledende forlagsredaktør har i et forprosjekt lagt en plan for kapittelinndeling i boken, rekruttert brukermedvirkere og knyttet en illustratør til prosjektet. Brukermedvirkerne ble rekruttert via prosjektets erfaringskonsulent, og eget nettverk. Tre illustratører ble invitert til en anbudsrunde der de tegnet en dummy med utgangspunkt i en tilsendt tekst. Brukermedvirkerne møtte forfatterne og fikk se alle illustrasjonene. Etter en utvelgelsesprosess valgte de ønsket illustratør på bakgrunn av illustrasjonene. Forfatterne starter skriveprosessen i januar 2023, og planlegger å bruke 4 arbeidsuker hver for å skrive et første utkast til tekster til hele boken. Det planlegges å møte brukermedvirkerne 3-4 ganger i prosjektperioden. Tekstansvarlige vil ha hyppige Teams-møter med illustratør gjennom hele prosjektperioden. Når forfatterne har skrevet et par kapitler og illustrasjonen er ferdig blir brukermedvirkerne invitert til et møte. Da kan også illustratør direkte få høre hva kvinnene eventuelt ønsker av forandringer på illustrasjonene slik at hun kan gjøre ønskede endringer. Når alle kapitler er skrevet og illustrasjonene er godkjent av brukermedvirkerne, sendes utkastet til intern arbeidsgruppe og til professor Siri Vangen på Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning for kvalitetssikring av det faglige innholdet. Dette arbeidet skal være klart til 1. august 2023. Deretter blir boken sendt til språkvask som skal være ferdig før 1. oktober 2023. Målet er at alt arbeidet er ferdig 1. november 2023 slik at boken kan settes av grafisk designer og trykkes på Flisa trykkeri 4.desember 2023.

Prosjektleder

Lene Kristiansen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonalt senter for aldring og helse
Beløp Bevilget
2023: kr 375 000
Startdato
09.01.2023
Sluttdato
01.06.2024
Status
Under gjennomføring