Overømfintlighet og levekår

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Prosjektet er gjennomført av Forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra NAAF med finansiering fra Helse

Bakgrunn og målsetting: Prosjektet er gjennomført av Forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra NAAF med finansiering fra Helse og Rehabilitering. Bakgrunn for prosjektet var et uttrykt behov fra NAAF for dokumentasjon av sammenhengen mellom overømfintlighetssykdommer og levekårssituasjon. Prosjektets hovedmålsetting har vært å undersøke fordelingen av levekårsressurser og kartlegge levekårsrelaterte problemer blant personer med overømfintlighetssykdommer (astma og allergi). Som del av levekårsundersøkelse er det gjennomført en egen studie av livskvalitet blant voksne astmatikere, og samlet inn data om allmennlegers erfaringer med behandling av astmapasienter (økonomisk støtte til dette ble gitt av legemiddelfirmaet Mersk, Sharp & Dohme, og gjennomført som et samarbeid mellom NAAF og LHL).

 

Metoder og gjennomføring: Prosjektet som helhet har bestått av tre deler. Den første delen ble gjennomført i 1999 og besto av en bred kvantitativ kartlegging av levekår blant et tilfeldig utvalg personer med astma og allergi. Til denne delen benyttet vi data fra Statistisk sentralbyrås Helseundersøkelse fra 1995. Til prosjektets andre del samlet vi inn data ved hjelp av et omfattende spørreskjema (konsentrert om livskvalitet) til et utvalg voksne medlemmer av NAAF. Den tredje delen av prosjektet (finansiert av MSD) besto av telefonintervjuer med et tilfeldig trukket utvalg allmennleger om deres erfaring knyttet til behandling av astmapasienter. Data til de siste to undersøkelsene ble samlet inn i løpet av våren 2000.

 

Resultater:

·        Ved å sammenligne levekårene for hhv astmatikere, allergikere, og befolkningen for øvrig, viste resultatene hvordan særlig astmatikere skiller seg ut som en utsatt gruppe på flere sentrale levekårsarenaer. Publisert som Fafo rapport. [1]

·        Resultatene fra del 2 presenterer astmatikeres erfaringer med, og opplevelse av, ulike former for behandlingstilbud. Vi setter søkelyset på bruken av forskjellige behandlingstilbud og hvorvidt denne er påvirket av hvordan astmatikerne opplever å bli ivaretatt i sine møter med helsevesenet. [2]

·        Sammenhenger mellom levekår og astmarelatert livskvalitet blant voksne astmatikere presenteres. [3]

·        Siste artikkel tar utgangspunkt i data samlet inn gjennom telefonintervjuer med et utvalg allmennleger. Resultatene presenterer likheter og forskjeller mellom allmennleger og astmatikere når det gjelder vurdering av det å leve med astmasykdom og i hvilken grad sykdommen er godt kontrollert. [4]

 

Publikasjoner:

Friestad, C. 1999, ”Å leve med kronisk sykdom.” Fafo-notat, nr. 13. Oslo, Fafo. [1]

 

Fyhn, A.B. & Friestad, C. 2002, „Astmatikeres bruk av ulike behandlingstilbud.” Sykepleien, nr.13. [2]

 

Fyhn, A.B. & Friestad, C. ”Å leve med astma – forskjeller i livskvalitet blant norske astmatikere.” Sendt til vurdering til Lungeforum. [3]

 

Friestad, C., Øverås, S., Dahl, E. & Refvem, O.K. 2001, ”Astma – slik lege og astmatiker ser det.” Lungeforum, årg. 11, nr.2, s. 27-35. [4]

Prosjektleder/forsker

Christine Friestad

Hovedveileder

Espen Dahl

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Overømfintlighet og levekår
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
1999: kr 418 000, 2000: kr 300 000, 2001: kr 174 000
Startdato
01.02.1999
Sluttdato
01.09.2001
Status
Avsluttet