På nett med nettverkene?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn

Ny kommunikasjonsteknologi innebærer uante muligheter for barn å få tilgang til informasjon, uttrykke seg og til å utvikle nettverk. Samtidig flytter sosiale problemer i barns oppvekstmiljø seg til nye arenaer på nettet. Barn kan oppsøke og komme i kontakt med miljøer og personer som kan trigge risikoatferd hos barnet eller eksponere sårbare barn for ekstra belastninger. Det kan være alt fra at barn blir eksponert for nettsteder med rasistisk innhold, personer som selger narkotika og/eller at barn føler tilhørighet til møtesteder som normaliserer spiseforstyrrelser, suicidale tanker eller annen uønsket atferd. Redd Barna og Landsforeningen for barnevernsbarn mener at dagens kartleggingsverktøy som brukes for å kartlegge barns sosiale ressurser og eventuelle risikoer er mangelfulle i det de ikke tematiserer barns sosiale liv på nettet.

2. Prosjektets målsetting

Målet er at ansatte i barnevernet innarbeider spørsmål om barns nettbruk når de kartlegger barnas hjelpebehov, ressurser og når de utarbeider hjelpetiltak. Det er et uttalt mål å både fokusere på positive ressurser i tilknytning til nettbruken og synliggjøre mulige risikoer barnas nettatferd kan ha.

3. Prosjektets målgruppe

Målgruppe for prosjektet er barn og unge gjennom å utvikle kartleggingsverktøy til ansatte i barnevernet.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Få oversikt over nettverkskartlegginger som tas i bruk og bruke det som utgangspunkt for å utvikle relevante spørsmål om barns sosiale liv på nettet. Det skal danne grunnlag for å utarbeide en egen publikasjon nettverkskartlegging som inneholder spørsmål om barns sosiale liv på nettet.

5. Prosjektets betydning

Landsforeningen for barnevernsbarn og Redd Barna har tro på at et kartleggingsverktøy som inneholder spørsmål om nettatferd vil gi et mer helhetlig og relevant bilde av barns livssituasjon. Det igjen vil bidra til at hjelpetiltak vil være mer målrettet og igjen legge grunnlaget for å forebygge risikoatferd på nettet. Samtidig vil det også bidra til økt oppmerksomhet om hvordan nettet kan brukes for å styrke barns sosiale deltakelse i samfunnet.


6. Framdriftsplan

Februar – mars; engasjere en prosjektleder
kartlegge alle eksisterende nettverkskartlegginger
Mars- april; utvikle relevante spørsmål om nettbruk, atferd og nettverk via nettet
Mai; teste ut spørsmål blant brukere
Juni; Produsere og distribuere en folder med nettverkskartlegging som inneholder spørsmål om barns sosiale liv på nettet. Arrangere et lanseringsseminar for å sette tematikken på dagsorden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0632.pdf

Sluttrapportsammendrag

Redd Barna arbeider for at barnevernet skal øke sitt engasjement og ansvar for barns trygghet og deltakelse på internett. Redd Barna og Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) søkte derfor om midler til å utvikle et verktøy som kunne hjelpe ansatte å kartlegge barns sosiale liv på internett, på godt og på vondt. Det overordnede målet vårt at barnevernet inkluderer barnas ressurser og risikoer på nettet når de utvikler tiltak for å bedre barns trygghet og utvikling. Redd Barna engasjerte en konsulent med bred kompetanse og et stort nettverk i barnevernet, mens Redd Barna hadde det praktiske gjennomføringsansvaret. Første fase av prosjektet gikk ut på å danne seg en oversikt over eksisterende kartleggingsverktøy og å innhente innspill fra ansatte om hva slags materiell som kunne bidra til bedre kartlegging av barns ressurser og risikoer på nettet. Det dannet grunnlaget for å lage et samtaleverktøy for å danne seg en oversikt over nettbruken, samt få et grunnlag for en konstruktiv og positiv dialog med barna om deres digitale liv. Ansatte i barnevernet har et behov for juridiske hjemler for å gripe inn når barn ikke ønsker å fortelle. Derfor innarbeidet vi også faktabokser med informasjon om barns rett til privatliv, rett til deltakelse og rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Veilederen fikk tittelen, «Søkende og sårbar. En veileder for å snakke med unge om deres sosiale liv på nettet». Redd Barna og Lfb arrangerte et fagseminar i forbindelse med lanseringen, og det var god deltakelse fra forskningsmiljøer, myndighetsmiljøer og organisasjoner. Både Lfb og Redd Barna vil spre rapporten i forbindelse med fagseminarer og til sine respektive nettverk. Redd Barna opplever at det er stor interesse for tematikken blant ansatte i barnevernet og ansatte som jobber direkte med barn, men vi mener arbeidet med prosjektet også har avdekket at innsatsen er basert på ildsjeler og at det fortsatt er en jobb å gjøre med å sikre god forankring av arbeidet hos ansvarlige barnevernsmyndigheter. Redd Barna vil derfor fortsette å jobbe interessepolitisk for å sette tematikken på dagsorden, slik at barn i barnevernet blir møtt med voksne som har forståelse for og interesse for deres sosiale nettverden. På den måten kan vi bidra til at også sårbare barn i barnevernet kan bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte.

Prosjektleder/forsker

Kaja Hegg

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
På nett med nettverkene?
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Uavklart inntil evt innvilgelse
Beløp Bevilget
2011: kr 175 000
Startdato
01.02.2011
Sluttdato
01.03.2012
Status
Avsluttet