Pårørendeportalen

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet
A-larm og Kirkens Bymisjon (SKBK) i Kristiansand var i perioden 2007-2012 med i arbeidet om rehabiliteringsprosjektet Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter (JG), A-larm deltok spesielt i likemannsarbeidet opp mot brukere.


I samarbeidet om Jegersberg Gård oppsto det behov for å etablere et tilbud for aktive rusmisbrukerne i Kristiansand, og gi hjelp i rehabiliteringsprosessen for å bli varig rusfri.


Slik startet arbeidet med å utarbeide prosjektet Portalen, i nært samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene, se vedlagte prosjektskisse for Portalen.
Gjennomarbeidet med Portalen ble det klart at det er riktig også å satse på å gi pårørende til rusavhengige et tilbud om aktivitet og likemannsoppfølging. A-larm har mye erfaring med likemannsarbeid, utført av skolerte personer som gir støtte og erfaringskunnskap videre til mennesker som sliter med rusproblematikk. Det er derfor enighet om at A-larm skal påta seg oppgaven med å koordinere et prosjekt for å utvikle en likemannstjeneste for pårørende til rusavhengige. Tilbudet i Pårørendeportalen er utarbeidet av ei gruppe pårørende fra ulike organisasjoner, som er kommet fram til følgende:
• Lavterskelbehov for pårørende med mulighet for individuelle samtaler og videre henvisninger
• Aktiv invitasjon til pårørende om deltakelse i tilbud når den rusmiddelavhengige er i behandling
• Gi tilbud som innbefatter både rusmiddelavhengig og pårørende
• Annonsere konkrete tilbud i presse og eventuelt gjennom arbeidslivsorganisasjoner
• Opprette spesifikke tilbud til menn
• Utarbeide hefte med opplysninger om tilbudet til pårørende i regionene.
• Evaluering av eksisterende og nyopprettede tiltak

Prosjektmål
• Utvikle en likemannstjeneste for pårørende innen rusfeltet, i tilknytning til prosjekt Portalen

Målgruppe
• Pårørende til brukere innen rusfeltet i Kristiansand og omegn

Gjennomføring

A-larm søker midler tilsvarende 100 % stilling for pårørende koordinator

A-larm har arbeidsgiveransvar for koordinatoren og sørger for oppfølging og veiledning.


• Delta med kompetanse i organisering og gjennomføring av undervisningopplegget
• Sørge for kontakt med og informasjon til kommunene i distriktet om prosjektet og tilbudet som gis ved Portalen. Pårørende vil få tilbud om likemannstjeneste, hvis de er deltagere i Prosjekt Portalen.
• Arbeide i nært samarbeid med de andre organisasjonene som er involvert.
• Planlegge å igangsette Pårørendeportalen i nært samarbeid med prosjektleder i Portalen.
• Delta i samarbeidsmøter.
• Ansvar for opplæring og veiledning av personer som skal inngå i likemannstjenesten for pårørende.
• Delta i rekruttering og utvelgelsen av likemenn for å sikre variasjon i erfaringsbakgrunn, for eksempel når det gjelder kjønn, alder, personlig egnethet og egen pårørende erfaring.
• Koordinere de praktiske arbeidsoppgavene som likemennene deltar i.
• Arbeide aktivt med å få mer kunnskap om hvordan vi best når ut til pårørende og hva som er virksom hjelp for den enkelte pårørende. Dette kan jobbes med i samarbeid med pårørende og med de offentlige tjenestene som er i kontakt med pårørende.

Fremdriftsplan
Januar 2014 Formalisere samarbeidet med Kirkens bymisjon og andre bruker- og pårørendeorganisasjoner
Februar 2014 Avklare rolle- og oppgavefordeling mellom deltakerene


Ansette prosjektkoordinator
Mars 2014 Bli kjent fase, forberedelse
April 2014 Starte planlagte aktiviteter

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2016.12.19_Pårørendetjenesten_Rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Ivar Ekberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Pårørendeportalen
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Org.ledd
I Portalen, Kirkens bymisjon
Beløp Bevilget
2014: kr 620 000, 2015: kr 600 000, 2016: kr 600 000
Startdato
10.01.2014
Sluttdato
01.05.2017
Status
Avsluttet