Pasientinformasjon til minoritetsspråklige hjertepasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

En femtedel av Norges befolkning lever med, eller er i risiko for å utvikle hjertesykdom. 14.7% av Norges innbyggere er innvandrere som i varierende grad kan snakke det norske språket. Ressurssenteret for hjerterehabilitering mottar ukentlig henvendelser fra helsepersonell, pasienter og pårørende som har behov for informasjonsmateriell på et annet språk enn norsk. For å imøtekomme dette behovet har vi ønske om å oversette en omfattende og nyrevidert informasjonsbrosjyre til hjertepasienter på 8 ulike språk.

Målsetting

Målet er at alle med hjertesykdom skal få lik informasjon, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Vi ønsker å gjøre pasientinformasjon tilgjengelig på 8 minoritetsspråk, som tilpasses mottakers språk og kulturelle kontekst.

Målgruppe

Minoritetsspråklige med hjerte og karsykdom som har behov for informasjon på sitt eget språk.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ønsker å gjøre tilgjengelig en nyttig og god informasjonsbrosjyre. Informasjonsmateriellet skal oversettes og tilpasses med tekst og billedbruk til 8 ulike språk og kulturell kontekst. Brukerpanel med to brukere for hver språkgruppe vil bidra til å finne riktig kontekst og form for distribusjon for å nå målgruppen. Deltakere til brukerpanelene rekrutteres blant pasienter på rehabiliteringsinstitusjoner ved hjelp av Nettverk for hjerterehabilitering, og prosjektgruppen vil også henvende seg til ulike innvandrerforeninger og religiøse institusjoner. LHL vil bruke nyhetsbrev og sosiale medier for å komme i kontakt med minoritetsspråklige, både medlemmer og andre, som kan tenke seg å delta i brukerpanel. Brukerpanelene samles til digitale møter og en workshop. Tolketjenesten AS skal bidra med å få en profesjonell og korrekt oversettelse og kvalitetssikring etter at materiellet er satt sammen. LHLs kommunikasjonsavdeling skal sammen med prosjektleder og brukerpanelene bidra med layout, bilder og en app til gode nettsider tilpasset målgruppen, samt promotering og formidlingsarbeid. Informasjon om informasjonsmateriellet skal annonseres og spres bredt slik at både hjertepasienter og helsepersonell får kjennskap til dem.

Fremdriftsplan

Januar-mai -22: Rekruttering av brukerpanel Sept. – nov.-22: Tolketjenesten oversetter i samarb. m/arbeidsgruppen og brukerpanelet Juni -22: Workshop LHL-sykehuset Nov.-des. -22: Layout, trykk, nettsider og app Januar-23: Lansering av brosjyrer Januar-mai-23: Distribusjon av info-materiellet. Formidling (foredrag) Okt. 22 og april-23: Presentasjon på kongresser April -23: Spørreskjema til rehab.nettverket Mai-juni 23: Evaluering. Rapportering

Prosjektleder/forsker

Mona Seljevoll Tjordal

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Pasientinformasjon til minoritetsspråklige hjertepasienter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2022: kr 480 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring