Pasientoppfølging e.aortaklaff operasjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle en ny, brukerdreven, overgangsmodell for aortaklaff opererte (AVR) pasienters forløp, for å bygge en bro over gapet mellom spesialist og kommune helsetjenesten, og redusere det høye antall av AVR pasienter som blir re-innlagt på sykehus i tidlig rehabilitering hjemme. Nesten alle pasienter (96 %) blir utskrevet fra sykehus omtrent en uke etter kompleks AVR operasjon for å reise hjem til rollen som innbygger (bruker); ansvarlig for deres egen fysiske og mentale helse, og oppfølging av fastlege ved behov. 56 % av disse pasientene får en ikke-planlagt re-innleggelse til sykehus, 22.4 % får opphold over natten og 33.2 % får dagopphold. Det mest bemerkelsesverdige er at 72 % av disse ikke-planlagte re-innleggelser skjer første uken etter at pasienten er kommet hjem, og halvparten av pasientene blir re-innlagt to ganger første måned etter utskrivelse fra sykehus. En undersøkelse fra norsk pasienterfaring

(PasOpp) rapporterer at halvparten av pasientene erfarer utilstrekkelig informasjon i forbindelse med utskrivelse fra sykehus, spesielt hvilke symptomer som kan forventes, hvordan handle og hvem kontakte om komplikasjoner oppstår. Dette prosjektet er designet til å utvikle brukerdrevet kunnskap om hva som utgjør nødvendige, effektive og kostnadseffektive tidlige tverrfaglige rehabiliteringstilbud med symptomovervåkning av eksakte diagnoser og optimal behandling/oppfølging etter utskrivelse fra sykehus til hjem. For å utforske dette er det nødvendig med en randomisert kontrollert studie

som inkluderer kvalitative, erfaringsdata fra brukerne, og utvikling av en overgangsmodell. Tverrfaglig spesialisthelsetjeneste, en erfaren samhandlingskoordinator mellom spesialist og kommunehelsetjeneste, fastleger i kommunen, Lærings- og mestringssenter og internasjonalt samarbeid, vil være de fem aktører i tillegg til brukerne for å utvikle ett trygt pasientforløp for AVR pasienten i tidlig rehabilitering. Resultatene fra prosjektet vil gi AVR pasienter/brukere ett trygt og mer forutsigbar forløp fra sykehus til hjem. Dersom AVR pasienten har symptomer ved utskrivelse som blir verre, vil pasienten bli informert og en avtale med fastlege vil bli arrangert før pasienten forlater sykehuset. Utviklingen av en brukerdreven overgangsmodell vil gi helsetjenesten verdifull, ny innsikt og verktøy for tverrfaglig kommunikasjon til å støtte AVR pasienter/brukere sine mestringsmuligheter gjennom tidlig rehabilitering hjemme, og redusere reinnleggelser til sykehus. Helseøkonomi analysene i prosjektet vil informere helsetjenesten og politikerne om sparemulighetene i å bruke overgangsmodellen.

Sluttrapport

Bakgrunn

Det er en høy forekomst av reinnleggelser etter konvensjonell aortaklaff operasjon (åpen hjertekirurgi), i Norge (20-25%). Telefonstøtte etter sykehusopphold har vist potensiale til å redusere reinnleggelser og fremme helse til pasienter etter utskrivelse fra sykehuset.

Målsetting

Prosjektets overordnede målsetning var forskning relatert til utskrivelses -og oppfølgingsfasen til pasienter etter behandling for kirurgisk aortaklaff operasjon i sykehuset. Hovedmålene var å teste av effektiviteten av en intervensjon (telefon-support) for å forbedre omsorgsoverføringen mellom sykehus og hjem, samt utvikling og implementasjon av en modell for omsorgsoverføringen mellom sykehus og hjem.

Design, metode, materiale

Overordnet design i prosjektets forskning var ‘mixed-methods’ med kvantitative og kvalitative metoder med både forklarende og utforskende hensikter. Vi samlet inn data gjennom validerte spørreskjemaer som HADS, EQ-5D-3L, PasOpp og egenutviklede spørsmål og fra fritekst, og videre fra kliniske data, registerdata, feltnotater, intervjuer og fokusgrupper. Statistiske analyser (deskriptive analyser, komparative gjennomsnittsanalyser, univariate GLM analyser, linear mixed modeling, korrelasjonsanalyser, Kaplan Meier analyse, multippel Cox regresjonsanalyse, meta-analyse, univariate meta-regresjonsanalyse) og kvalitative analyser (innholdsanalyse, systematisk tekstkondensering) ble gjennomført for å analysere innsamlede data.

Gjennomføring

Mye data ble samlet inn i prosjektet, og det var således ikke rom for alt i en doktorgradsavhandling. Men gjenstående data for analyser med resultater vil komme i publikasjoner og stiftelsen Dam vil bli kreditert alle publikasjoner og det som ellers blir offentliggjort som bygger på prosjektets finansiering fra Stiftelsen Dam. I forhold til hovedmål 1: Vi gjennomførte en utvikling og implementasjon av en telefonoppfølging, inkludert en 24/7 telefonlinje, for kirurgiske aortaklaff pasienter der pasientene fikk råd og/eller kunne få råd om deres symptomer og kliniske tilstand. I forhold til hovedmål 2: Modell for omsorgsoverføring fra sykehus til hjem for kirurgisk aortaklaff pasienter; Dette falt utenfor PhD delen av prosjektet på grunn av dataomfanget, men arbeid med kunnskapen gjennom løsning av hovedmål 1 er underveis og vil gjøres tilgjengelig og presentere forslag til hovedmål 2.

Resultater

Telefonoppfølgingen reduserte ikke reinnleggelser innen 30 dager etter sykehusopphold etter åpen aortaklaff operasjon, men derimot kan telefonstøtte i den tidlige rehabiliteringsfasen etter sykehusutskrivelsen redusere forekomsten av symptomer på angst. Brukerne av telefonoppfølgingen opplevde den som tilfredsstillende og trygg. Involvering av brukerne gjennom hele prosjektet ved bruk av en ’mixed-methods’ tilnærming utvidet forståelsen av intervensjonen.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Oslo og KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) i Belgia for forskningsutdannelsen som en del av prosjektet. Oslo Universitetssykehus for samarbeid og tilgang til forskningsfeltet. Samhandlingskoordinator i Bærum kommune for utvikling og innsikt i omsorgsoverføring fra sykehus.

Videre planer

De gjennomarbeidede resultatene er formidlet i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og i en doktorgradsavhandling, mens data som ikke er gjennomarbeidet skal analyseres og publiseres i vitenskapelige journaler og således formidles til forskere og klinikere i hjertemiljøet. Resultater vil videre spres i aktuelle media og ved deltakelse i konferanser og møter der man søker å delta eller blir bedt om å delta for å dele kunnskap fra prosjektet. Kunnskap til bruk for klinikerne bør være aktuell i lang tid.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjon har vært utmerket. I tidlig fase ble medlemmer i organisasjonen rekruttert til å delta i utviklingen av intervensjonen i forskningsprosjektet, noe som var viktig for å utvikle en intervensjon mest mulig i tråd med brukernes erfaringer og ønsker.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Danielsen, S.O. (2020). Optimising patient discharge and follow-up after surgical aortic valve replacement to reduce readmissions and improve patient-reported outcomes. Universitetet i Oslo, Oslo i Norge og KU Leuven, Leuven i Belgia.

Artikler:
Danielsen, S.O., Moons, P., Sandven, I., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. & Lie, I. (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol., 268, 85-91. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.05.026

Danielsen, S.O., Moons, P., Sandvik, L., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. &  Lie, I. (2020). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement -a randomized controlled trial. Int J Cardiol., 300, 66-72. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.087

Danielsen, S.O., Moons, P., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. &  Lie, I. (2020). Facilitators of and barriers to reducing thirty-day readmissions and improving patient-reported outcomes after surgical aortic valve replacement: a process evaluation of the AVRre trial. BMC Health Serv Res., 20:256. 
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05125-5

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling_Danielsen_SO_2020.pdf
Artikkel_3_Facilitators of and barriers to reducing thirty_day readmissions and improving patient_reported outcomes after surgical aortic valve replacement_a process evaluation of the AVRre trial.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Danielsen, S.O. (2020). Optimising patient discharge and follow-up after surgical aortic valve replacement to reduce readmissions and improve patient-reported outcomes. Universitetet i Oslo, Oslo i Norge og KU Leuven, Leuven i Belgia.

Artikler:
Danielsen, S.O., Moons, P., Sandven, I., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. & Lie, I. (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol., 268, 85-91. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.05.026

Danielsen, S.O., Moons, P., Sandvik, L., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. &  Lie, I. (2020). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement -a randomized controlled trial. Int J Cardiol., 300, 66-72. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.087

Danielsen, S.O., Moons, P., Leegaard, M., Solheim, S., Tønnessen, T. &  Lie, I. (2020). Facilitators of and barriers to reducing thirty-day readmissions and improving patient-reported outcomes after surgical aortic valve replacement: a process evaluation of the AVRre trial. BMC Health Serv Res., 20:256. 
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05125-5

Prosjektleder/forsker

Stein Ove Danielsen

Hovedveileder

Irene Lie

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Pasientoppfølging e.aortaklaff operasjon
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Avsluttet