Pilotprosjekt ASK

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Habiliteringstjenesten for Barn og Unge (HABU) i Aust-Agder har, over tid, sett problemet med manglende kunnskap/kompetanse/kapasitet innen ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon), på alle aktuelle nivåer i fylket, inklusive i egen instans. Tidligere tverretatlig samarbeid, initiativ og arrangementer innen fylket mht opplysningstiltak i forbindelse med ASK har ikke hatt tilfredsstillende overføringsverdi. Ønske om å arbeide for å bygge et system som sikrer barna hjelp til å lære å kommunisere ut ifra egne forutsetninger, har vært en sterk drivkraft til å søke om midler til ”Pilotprosjekt ASK”. 

 

Målsetning: ”Pilotprosjekt ASK” er et prosjekt som har til hensikt å fremme interesse og fagkunnskap innenfor fagfeltet Alternativ og Supplerende Kommunikasjon i Aust – Agder.

 

Gjennomføring:

·        Arbeid med å skape fora for samarbeid i Aust-Agder

·        Kurs for 1.linje er gjennomført i mai 2008, oppfølgingskurs er planlagt.

·        Informasjon og kunnskap om ASK i kommunene, bl. a. ved egenprodusert informasjonsbrosjyre samt med direkte ASK arbeid med to barn og deres pårørende og fagpersoner i barnehage/skole.

·        Arbeidet med ASK prosedyrer for HABU og samarbeidsrutiner i forhold til 1.linje.

 

Resultater: Prosjektet har gitt økt fokus på ASK arbeid i Aust Agder fylke. Vi har tatt initiativ overfor aktuelle instanser/faggrupper for å vekke interesse og fremme samarbeid/samarbeidsrutiner. Dette arbeidet har gitt gode resultater. Noen fora for tverretatlig samarbeid i fylket er etablert, dette arbeides det fortsatt med. Forslag til ASK prosedyrer for HABU er utarbeidet.

 

ASK kurset i mai var fulltegnet og fikk mye god evaluering/tilbakemelding fra deltakere. ASK tilbudet til to barn med CP er tatt godt imot av pårørende og fagmiljøer rundt barna. Vi mener at vi via dette arbeidet oppnådde å informere de aktuelle fagpersoner i de to kommunene slik at de står bedre rustet til oppfølging av de to barna, samt gjennomføre ASK tiltak ved eventuelle nye saker. Vi har jobbet og jobber fremdeles med å få fagpersoner rundt barna til å se at det er de som ”eier” problemstillingene og at de alle er viktige brikker i systemet for at et ASK tilbud skal gi ønsket virkning. Arbeidet er i skrivende stund godt i gang og har allerede vist resultater. ASK henvendelser til HABU som har med ASK å gjøre har økt merkbart.

 

Videre planer: Kurs,workshops. Videreføre og styrke påbegynt arbeid med å bygge ASK nettverk i Aust-Agder. (Direkte henvendelser generelt og i konkrete saker). Arbeide med å få økt fokus på og informasjon om ASK problematikken hos relevante instanser i fylket. (Brosjyre, HABU prosedyrer)


 

Prosjektleder/forsker

Gro Solveig Kateraas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Pilotprosjekt ASK
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Sørlandet sykehus HF, Habiliteringstjenesten for barn og ungdom
Beløp Bevilget
2007: kr 200 000
Startdato
01.08.2007
Sluttdato
31.07.2008
Status
Avsluttet