Pilotprosjekt: Kurs i psykologisk smart mestring for hjerteinfarktpasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Helse Fonna behandler årlig ca. 500 pasienter for hjerteinfarkt. Omtrent 20% av disse er forventet å utvikle psykiske lidelser som angst og/eller depresjon i etterkant, og nesten halvparten vil leve med vedvarende frykt for nye infarkt. Forskning viser at hjerteinfarkt i kombinasjon med psykiske lidelser er forbundet med en rekke helseplager, inkl. søvnvansker, utmattelse og svekket livskvalitet, samt vansker med å etterleve medisinske råd, dårligere prognose i alle faser av sykdomsforløpet og økt dødelighet. Samlet sett, er det estimert at denne pasientgruppen koster helsevesenet 33% mer enn hjerteinfarktpasienter som opplever god psykologisk mestring. Gjennom kurset «Psykologisk smart mestring etter hjerteinfarkt» ønsker behandlingsteamet fra psykiske helsetjenester i somatikken (PIS) ved Haugesund sjukehus å tilby pasienter med nylig gjennomgått hjerteinfarkt et kurs bestående av forebyggende, mestringsrettet psykoedukasjon om sentrale tema (traumereaksjoner, angst, depresjon, søvn, samliv etter infarkt osv.), etterfulgt av muligheten for å dele erfaringer rundt disse i en gruppeterapisetting. Tilbudet vil presenteres ved ordinær innleggelse og fungere som et inkluderende og aktiviserende tiltak i tiden hvor pasienter normalt blir skrevet ut og overlatt til seg selv.

Aktivitet/tiltak/metode

Kurset vil bestå av 8 samlinger fra kl. 10-14, hvorav timene før lunsj settes av til introduksjon og “undervisning” om dagens tema, og timene etter brukes til erfaringsdeling innen det aktuelle temaet i gruppe (ledet av kursleder og LHL-representant). Foreløpig prosjektskisse har følgende 8 tema: 1. Introduksjon – Hva er et hjerteinfarkt? 2. Vanlige (traume)reaksjoner på akutt sykdom 3. Ivaretakelse av basale behov, medisiner + offisielle helseråd 4. Angst 5. Depresjon 6. Kognitivt oppmerksomhetssyndrom (hvordan tenker og forholder jeg meg til sykdommen?) 7. Familie- og samliv etter infarkt og oppsummering/veien videre 8. Pårørendedag Denne planen er utviklet av PIS, basert på helsepsykologisk praksis og forskning, men vil naturligvis justeres etter gjennomgang med brukerrepresentanter. I tillegg til kurstilbudet vil deltakerne få utdelt et personlig arbeidshefte bestående av selvhjelpslitteratur og arbeidsark som fylles ut i forbindelse med øvelser/hjemmelekser underveis. Målgruppe: Pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt siste 3 måneder. Evaluering av måloppnåelse: Det er ønskelig at kurset utruster deltakerne med kunnskap om normalreaksjoner på akutt sykdom, faresignaler ved evt. psykiske plager, samt verktøy for god psykologisk mestring av disse. Deltakere vil etter fullført kurs bes om å evaluere kurstilbudet, samt deres utbytte av deltakelse, med spesielt fokus på disse punktene. Vurdering av deltakernes sikkerhet og personvern: Deltakere deltar på frivillig grunnlag og kan forlate kurset når som helst. Alle deltakere bes signere en taushetserklæring ved oppstart (mtp. erfaringsdeling blant deltakere). Utfordringer: Vi antar at etterspørselen for et slikt kurs vil være høy, men det kan likevel tenkes at man ved (ny)opprettelse vil måtte fire litt på inkluderingskriteriet (infarkt innen siste 3 mnd) for å rekruttere nok deltakere. Det blir også viktig for kursleder å sørge for at gruppen blir et samlingssted for mestring og ikke “sykdomsdveling”.

Antall deltakere

24

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det er forventet at kurset vil utruste deltakerne med kunnskap om normalreaksjoner på hjerteinfarkt, faresignaler ved evt. psykiske plager, samt verktøy for god psykologisk mestring av disse. I tillegg til å ha en solid forankring i forskning, er disse kursmålene utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere som har deltatt på eksisterende hjertekurs i regi av Læring- og mestringssenteret (LMS) ved Haugesund sjukehus, og innspill fra brukerrepresentanter fra LHL Haugesund. Kurset i psykologisk smart mestring vil skille seg fra det tradisjonelle kurstilbudet på grunn av sitt unike fokus på anerkjennelse og bearbeidelse av relevante psykologiske prosesser spesifikt rettet mot gjennomgått hjerteinfarkt, samt konkrete øvelser for økt mestring av disse utfordringene. Dette er tema vi nå vet opptar hjerteinfarktpasienter, og som ofte etterspørres i etterkant av slike hjertekurs. Det er derfor naturlig å anta at kurset i psykologisk mestring vil kunne imøtekomme dette spesifikke behovet hos brukerne, samtidig som det vil være et naturlig, og viktig, supplement til helseforetakets nåværende tilbud. På kort sikt vil kurset i psykologisk mestring være et rehabiliterende tilbud for hjerteinfarktpasienter med et umiddelbart mål om å bedre deres fungering i hverdagen. På lang sikt vil kurset legge grunnlaget for styrket livskvalitet, økt følelse av tilhørighet, færre sykehusopphold og forbedret prognose (både mtp. aktuell fysisk og psykisk helsetilstand, samt risiko for nye infarkt). Opprettelsen av et psykologisk mestringskurs vil således, forhåpentligvis, spare både pasienter og helseforetaket for unødige tap i tiden etter infarktet.

Plan for gjennomføring

Februar 2023: Invitasjon til første kurs kunngjøres til avdeling og formidles via LHL Februar 2023: Kursinnhold og kursmateriell utvikles av prosjektleder Osmundsen i tett samarbeid med brukermedvirkere fra LHL Haugesund. Februar 2023: Første gruppe deltakere (12 stk) rekrutteres fra hjerteavdelingen (med hjelp av synliggjøring gjennom LHLs informasjonskanaler), samt. evt. vurdering/rangering av henvisninger ved for mange påmeldte 3. Mars 2023: Oppstart første kursgruppe (ukentlige samlinger over 8 uker) April 2023: Avslutning og deltakerevaluering av gruppe 1 Juni 2023: Felles egenevaluering av kursgjennomførelse samt tilbakemeldinger fra gruppe 1 v/hele prosjektgruppen August 2023: Implementering av identifiserte forbedringstiltak v/prosjektleder Osmundsen August 2023: Andre gruppe deltakere (planlagt 12 stk) rekrutteres fra hjerteavdelingen, samt. evt. vurdering/rangering av henvisninger ved for mange påmeldte September 2023: Oppstart andre kursgruppe Oktober: Avslutning og deltakerevaluering av gruppe 2 Desember 2023: Felles sluttevaluering av kursgjennomførelse samt tilbakemeldinger fra gruppe 2 v/ hele prosjektgruppen Februar 2024: Rapportskriving etter gjennomført pilotprosjekt v/prosjektleder Osmundsen

Prosjektleder

Lene Osmundsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Pilotprosjekt: Kurs i psykologisk smart mestring for hjerteinfarktpasienter
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Haugesund Sjukehus, Helse Fonna
Beløp Bevilget
2023: kr 183 000, 2024: kr 17 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
29.06.2024
Status
Under gjennomføring