Plass til meg?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forventingene til hvordan vi uttrykker kjønn står sterkt i Norge. Barn lærer tidlig at det er visse uskrevne regler som gjelder for å passe inn i kjønnsnormene. Barnehagen har ansvar for å bidra til at kjønnsnormene ikke begrenser barns mulighet til å fritt kunne være seg selv, og skal i sin daglige praksis sørge for at alle barn har like muligheter, uavhengig av kjønnsidentitet. Det er tydelig behov for et verktøy som understreker at disse temaene er essensielle i barnehagehverdagen, og som gjør de ansatte i best mulig stand til å utføre sitt arbeid i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Målsetting for prosjektet

Overordnet målsetting er å bidra til et helsefremmende og trygt psykososialt miljø i barnehagen, der alle kan uttrykke seg fritt, være den de er og samtidig kjenne seg trygge og bli inkludert.  Arbeidsmål er å lage en høykvalitets videofilm som øker bevisstheten om normer for kjønn og seksualitet.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot ansatte i norske barnehager, og disse vil regnes som primær målgruppe. Indirekte målgruppe er alle barn som går i barnehage i Norge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

26000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Arbeidsmål for prosjektet er å lage et materiale som øker bevisstheten om normer for kjønn og seksualitet blant barnehageansatte, og engasjerer de ansatte til å reflektere over egen praksis. Materialet vil være en høykvalitets videofilm med varighet cirka 20 minutter, som med norske eksempler og ny forskning etablerer en forståelse for at normer, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering er viktige temaer å jobbe med i barnehagen, og at å bli gitt rom og aksept for den man er er gjennomgripende for den enkeltes helse og for et inkluderende samfunn. Når filmen er klar vil vi utvikle en metodikk for hvordan filmen best kan brukes. Det å sette filmen inn i en større sammenheng vil sikre at de ansatte bruker mer tid på å reflektere rundt hvordan de vil jobbe videre med temaet. Metodikken vil innebære en veileder med introduksjon, oppfølgingsspørsmål og gruppeoppgaver til filmen, samt tips og råd til hvordan man kan jobbe med temaet i barnehagen. Metodikken vil KUN og Rosa kompetanse prøve ut i en barnehage hver før vi distribuerer film og metodikk til 100 utvalgte barnehager. Prosjektets konkrete tiltak: produsere film, utvikle metodikk, prøve ut materialet i to barnehager, distribuere film + metodikk, evaluere prosjektet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Desember: Tildeling. Januar: Oppstartsmøte. Januar-mars: Planlegging. April: Filming. Mai-juli: Klipp og redigering. August-september: Utvikling av metodikk, ferdigstilling og lansering. Oktober-november: Utsendelse og oppfølging av det ferdige produktet. Desember: Rapportering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Samfunnet har tydelige normer og forventninger knyttet til kjønn. Mange barn opplever omgivelsenes forventninger som begrensende med tanke på muligheten til å uttrykke seg fritt. Det er vesentlig for god psykisk helse å kunne uttrykke seg i tråd med seg selv. Gjennom vårt arbeid med kompetanseheving i barnehagen, erfarer både Rosa kompetanse (RK) og KUN at det er behov for en bevisstgjøring blant barnehageansatte om hvordan kjønnsnormer kan innvirke på barns liv og utfoldelse. Overordnet målsetting med prosjektet var å bidra til et helsefremmende og trygt psykososialt miljø i barnehagen, der alle kan uttrykke seg fritt, være den de er og samtidig kjenne seg trygge og bli inkludert. Til dette arbeidet ønsket vi å lage en høykvalitets kortdokumentar med en tilhørende veileder som øker bevisstheten om kjønnsmangfold blant barn. Prosjektet rettet seg mot ansatte i norske barnehager, og disse regnes som primær målgruppe. Indirekte målgruppe er alle barn som går i barnehage i Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi utarbeidet et evalueringsskjema som fulgte videoen da den ble sendt til 160 utvalgte barnehager. Ettersom filmen ble sendt ut mot slutten av prosjektperioden, gjenstår det å få tilbakemelding fra flere av barnehagene, men mange av disse har signalisert at de ønsker å benytte seg av filmen i sitt arbeid til høsten. I evalueringsskjemaet har samtlige barnehager svart at de opplevde filmen som nyttig i arbeidet med likeverd og likestilling i barnehagen, at de opplevde at filmen bidro til refleksjoner og økt bevissthet om tematikken, og at de ønsker å bruke tipsene i filmen og veilederen i sitt arbeid i barnehagen. Også i veilederen inkluderte vi noen refleksjonsspørsmål som flere barnehager har kommentert at bidro til bevisstgjøring og interesse rundt tematikken. Effekt av prosjektet vil også kunne måles gjennom antallet barnehager som takker ja til videre kompetanseheving i etterkant av å ha sett filmen. Her har flere barnehager vist interesse etter mottak av film og veileder.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

25600

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble tildelt midler i 2018. KUN og RK hadde flere samarbeidsmøter per Skype. Vi benyttet oss av RK barnehage sin styringsgruppe som referansegruppe til prosjektet. Her sitter ulike fagpersoner tilknyttet barnehagesektoren, deriblant barnehagestyrer, barnehagelærere, leder av FUB – Foreldreutvalget for barnehagen, representanter for Redd Barna, Utdanningsforbundet og PBL – Private barnehagers landsforbund. Vi lagde filmen i samarbeid med Differ Media, og gjennomførte to opptaksdager. I filmen møter vi barn fra Frognerkilen og Sinsen barnehage, helsesykepleier og avdelingsleder ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet Ingun Wik, barnehagelærer Frank Bræin og Anna og Siiri Myge som deler personlige erfaringer. Referansegruppen, barna og resterende deltakere bidro til å sikre brukermedvirkning og ulike barnehageperspektiver i prosjektet. Vi utarbeidet en veileder som setter filmen inn i en større helhet, designet av Vidar Johansen i V Design. Vi delte film og veileder med 160 utvalgte barnehager. Grunnet tre foreldrepermisjoner ble prosjektperioden forlenget. Det har medført at flere ansatte har vært involvert i prosjektet, noe som har bidratt til god kvalitetssikring.

Resultater og resultatvurdering

Den helhetlige responsen fra barnehagene på blant annet filmens nytte og relevans er beskrevet under effektmål. Av frie tilbakemeldinger fikk vi blant annet disse: – Må inn på alle pedagogiske arenaer. Særlig barnehagelærerutdanningen. – Jeg syns filmen var super nyttig. Den gav meg både tips og inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med likeverd og likestilling i barnehagen. – Kjempebra film. Kjenner meg igjen. Vi vil gjennom høsten få tydeligere tilbakemelding på om filmen har hatt den effekten vi ønsket, ved at barnehager som har mottatt filmen booker kurs for videre kompetanseheving. Vi opplever alt interesse fra flere barnehager. Vi er fornøyde både med filmen i seg selv og med hvordan den har blitt mottatt av målgruppen. Noe av målet med prosjektet var å etablere en forståelse for at dette er viktig tematikk å jobbe med i barnehagen, samt skape engasjement for videre arbeid. Vi opplever gjennom tilbakemeldingene vi har fått at filmen og veilederen bidrar til nettopp dette.

Oppsummering og videre planer

Det har vært en spennende og givende prosjektperiode, der vi har fått gleden av å bli bedre kjent med barn og voksne som har delt viktige tanker og erfaringer knyttet til hvilken rolle kjønn spiller i barnehagehverdagen. Vi er takknemlige for muligheten til å utarbeide denne filmen og for alle som har deltatt på ulike måter. Vi gleder oss til å bruke filmen og veilederen i vårt videre arbeid med kompetanseheving i barnehagene.

Prosjektleder

Synne Hall Arnøy

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Plass til meg?
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2018: kr 422 000
Startdato
31.12.2017
Sluttdato
29.12.2019
Status
Under gjennomføring