Ny rapport: Pornobruk fører til mer grenseoverskridende sex

Voldelig og krenkende porno påvirker hvordan ungdom ser på sex. Det kommer fram i en ny rapport Redd Barna har laget.

Mange unge ser både grov og voldelig porno på nett, og er åpne om at det påvirker dem negativt. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Ungdommene fortalte selv at de hadde kommet over veldig grove og voldelig fremstillinger, der de blant annet hadde sett kvinner som ble utsatt for tvang, vold og krenkelser. Det er selvfølgelig veldig nedslående, sier prosjektleder i Redd Barna, Silje Berggrav.

Blir påvirket negativt av porno

Hun har ledet prosjektet «Porno – hva gjør det med oss?», der ungdommer selv har fått fortelle om sitt forhold til porno. Gjennom fokusgruppeintervjuer, spørreskjemaer og anonymiserte svar fra snapchatkontoen Snapkollektivet har ungdom fortalt åpent om erfaringer de har gjort med å se på porno.

– De mener at det påvirker dem, det var de tydelig på. Særlig jentene mener at det fører til mer grenseoverskridende sex, sier Berggrav.

Hun sier at det var overraskende at ungdommen selv var så tydelig på at de blir påvirket.

Lærer ikke om hva jenter liker

Også guttene forteller at de blir påvirket, og flere uttrykte også bekymring.

– Det var overraskende at guttene var så åpne og nyanserte om hva de ser, men også at de ser at det er problematisk. Det var flere som sa at de er bekymret for egen bruk av porno, blant annet at de ser for mye og at det gir et feil bilde av menn og kvinner, sier Berggrav, og legger til:

– Flere av guttene synes også det var frustrerende at de ikke lærer hva jenter liker, det handler bare om hva menn liker.

Innspillene fra ungdommene er nå samlet i en rapport som heter «Et skada bilde av hvordan sex er – Ungdoms perspektiver på  porno». Temaer Redd Barna har undersøkt er hvordan ungdom selv mener at porno kan påvirke seksuell atferd, syn på kjønnsroller, relasjoner og seksuelt samtykke, og hva ungdom mener må gjøres for å forebygge skadelig bruk av porno.

Redd Barna håper rapporten kan få betydning for hvordan voksne snakker med ungdom om porno, men også at den kan brukes politisk for å stanse pornoindustrien fra å markedsføre seg mot barn og unge. Foto: Redd Barna

– Snakk med oss!

Tilbakemeldingen fra ungdom er klar: Snakk med oss!

– Vår erfaring er at de er glade for å snakke om det. De har vært åpne, engasjerte og interesserte, og de er opptatt av er at de voksne må bli flinkere til å snakke med dem. Som en jente sa: «Jeg synes ikke det er flaut, men moren min synes det er flaut, og da blir det flaut». Mange voksne har hemninger og sterke synspunkter på porno som kan være til hinder for en god samtale, sier Berggrav.

Hennes tips til foreldre og lærere er å ta opp porno på et generelt plan, og unngå å bli for privat og invaderende.

– Man kan heller få til en samtale rundt kjønnsroller, ulike type kropper, at det ikke er skam å se på porno, men at virkeligheten er annerledes enn det man ser på film, sier hun.

Ber om oppfølging

Redd Barna mener pornobruk blant ungdom bør følges opp både av foreldre, skolen og politisk.

– De fleste ungdom sier at seksualundervisningen er for dårlig, og veldig mange mener den er for teknisk og naturfaglig. Vi mener at man i skolen også kan behandle dette som et forbrukertema, der man for eksempel kan ha refleksjoner rundt hvordan porno er produsert, eller hvordan pornosidene bevisst viser grovere innhold for å få deg til å bli lengre på siden, sier Berggrav.

Nå håper hun rapporten kan bli et nyttig bidrag til både foreldre, lærere og politikere, til hvordan man kan få i gang samtaler med ungdom om hvordan porno kan påvirke seksuell atferd, syn på kjønnsroller, relasjoner og seksuelt samtykke, og hva ungdom mener må gjøres for å forebygge skadelig bruk av porno.

– Rapporten kan leses av veldig mange, både fagmiljøer som jobber med barn og unge, lærere og foreldre. Alle som har barn, kan ha interesse og nytte av å lese den. Jeg  håper også at den kan bli brukt politisk til å ansvarliggjøre pornonettsteder og andre store nettaktører som tilrettelegger for at barn og unge får reklame for grovt seksuelt innhold via spill og sosiale medier. Porno er ikke bare en privatsak, men et samfunnsproblem, mener Silje Berggrav.

Rapport

Bakgrunn

Ungdom har i tidligere kartlegginger antydet at de opplever bruk av porno som problematisk, og til dels kan bidra til seksuelle krenkelser og deling av nakenbilder. Det overordnede målet for prosjektet har vært å forebygge og redusere skadelig bruk av nettpornografi. Målet ble søkt oppnådd gjennom å utvikle kunnskap om barn og unges erfaringer med pornografi, i hvilke sammenhenger det brukes og deles, og i hvilken grad det kan øke faren for seksuelle krenkelser og press til å dele nakenbilder. Rapporten vil gi kunnskap til beslutningstakere på ulike nivåer om hva som kan være gode og relevante tiltak for å forebygge og redusere skadelig eksponering for nettpornografi. Den retter seg mot aktører som arbeider for barns beskyttelse og trygghet på nettet, seksuell helse og seksualitetsundervisning, samt forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep mellom ungdom. En viktig sekundærmålgruppe er barn og unge selv.

Oppsummering

Prosjektet har tilført organisasjonen viktig kunnskap og kompetanse som vil være til stor nytte i Redd Barnas videre påvirkningsarbeid, og rapporten foreslår en rekke tiltak som Redd Barna vil følge opp. Etter det positive samarbeidet med Medietilsynet ønsker Redd Barna å se nærmere på muligheten for felles oppfølgingsprosjekter. Blant annet vurderes det å søke midler til en god nettressurs som er lett tilgjengelig og med bred målgruppe. Nettressursen vil gi tilrettelagt informasjon til barn og unge, foreldre, lærere, skolehelsetjeneste m.fl. med konkrete råd til hvordan man kan samtale med

Prosjektgjennomføring

Rapporten bygger på intervjuer og fokusgrupper med ungdom. Vi har i løpet av 2019 og 2020 gjennomført samlinger med tilsammen 52 ungdommer mellom 14 og 19 år som har formidlet sine erfaringer og synspunkter. Demografisk har vi rekruttert ungdom med en jevn kjønnsfordeling, ulik sosial og etnisk bakgrunn og ungdom både fra by og småsteder. Vi utarbeidet et anonymisert spørreskjema hvor vi hentet flere spørsmål fra en større undersøkelse om pornobruk blant newzealandsk ungdom. Vi fikk lagt ut en avstemning på ung.no som ved prosjektets avslutning var besvart av drøyt 3200 ungdommer mellom 13 og 20 år. Vi fikk også gjennomført en Ipsos-undersøkelse om utvalgte tema i forbindelse med Barn- og Ungdomsundersøkelsen 2019. Videre analyserte vi henvendelser om porno til informasjonskanalen ung.no, som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Røde Kors sitt dialogtilbud Kors på halsen. I tillegg til ungdommenes perspektiver inkluderte vi erfaringene til noen utvalgte fagfolk som gjennom sitt arbeid ser ulike aspekter ved barn og unges tilgang til pornografi.

Antall personer i målgruppen

10000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Et skada bilde.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Porno er blitt den viktigste arenaen der barn og unge lærer om seksualitet. Samtidig er barns utbredte tilgang til og eksponering for porno et felt det er forsket lite på. Redd Barna-rapporten «Den som er med på leken» viser at ungdom har sterke forventninger om hva man bør si ja til av til dels aggressive og ekstreme former for sex. Særlig blant jentene mente flere at porno førte til negative seksuelle erfaringer. Vi erfarer også at mange barn og unge føler seg presset til å se, produsere og dele seksuelle bilder, og flere trekker selv linjer til den sterke eksponeringen for nettpornografi.

Målsetting

Overordnet mål for prosjektet er å forebygge og redusere skadelig bruk av nettpornografi. Gjennom å styrke barn og ungdoms seksuelle helse og mestringsevne i møte med pornografi, kan vi forebygge seksuelle krenkelser og skadelig deling av nakenbilder.

Målgruppe

Fagmiljøer og beslutningstakere som arbeider med seksuell helse og seksualitetsundervisning; aktører innen forebygging av skadelig nettbruk blant barn og unge.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

20-30 unge i alderen 15-18 skal rekrutteres for å diskutere hvordan ungdom bruker og opplever porno. Det vil legges vekt på å benytte en nysgjerrig, åpen og ikke-dømmende tilnærming til temaet, der positive så vel som negative aspekter og erfaringer med porno får komme frem. Erfaringsmessig tror vi kjønnsdelte fokusgrupper med fire-seks deltakere vil egne seg best for dette prosjektet, men vi vil også prøve ut én til én-intervjuer. Noen spørsmål kan det være hensiktsmessig å besvare skriftlig, i form av spørreskjema. Vi vil videre intervjue relevante forsknings- og fagmiljøer som kan bistå i analysen og sette ungdommenes holdninger og oppfatninger inn i en bredere forståelsesramme. Reform ressurssenter for menn vil være en viktig faglig samarbeidspartner både i forkant under utforming av intervjuguide, i analyse av funnene og i etterkant når rapporten skal lanseres og distribueres. Videre vil vi søke innspill fra Medietilsynet og søke samarbeid med det regjeringsoppnevnte utvalget som nylig ble nedsatt for å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil vare i 12 måneder og har følgende fremdriftsplan: – Ansette prosjektleder, som knytter kontakt med partnere vi tidligere har samarbeidet med på prosjekter knyttet til nettvett og seksuelle overgrep – Prosjektleder utvikler en intervjuguide og tar kontakt med samarbeidspartnere for gjennomføring av fokusgrupper – Gjennomføring av fokusgrupper – Analyse av data, rapportskriving – Lansering og distribusjon

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Porno er blitt den viktigste arenaen der barn og unge lærer om seksualitet. Samtidig er barns utbredte tilgang til og eksponering for porno et felt det er forsket lite på. Redd Barna-rapporten «Den som er med på leken» viser at ungdom har sterke forventninger om hva man bør si ja til av til dels aggressive og ekstreme former for sex. Særlig blant jentene mente flere at porno førte til negative seksuelle erfaringer. Vi erfarer også at mange barn og unge føler seg presset til å se, produsere og dele seksuelle bilder, og flere trekker selv linjer til den sterke eksponeringen for nettpornografi.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål for prosjektet er å forebygge og redusere skadelig bruk av nettpornografi. Gjennom å styrke barn og ungdoms seksuelle helse og mestringsevne i møte med pornografi, kan vi forebygge seksuelle krenkelser og skadelig deling av nakenbilder.

Målgruppe

Fagmiljøer og beslutningstakere som arbeider med seksuell helse og seksualitetsundervisning; aktører innen forebygging av skadelig nettbruk blant barn og unge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

20-30 unge i alderen 15-18 skal rekrutteres for å diskutere hvordan ungdom bruker og opplever porno. Det vil legges vekt på å benytte en nysgjerrig, åpen og ikke-dømmende tilnærming til temaet, der positive så vel som negative aspekter og erfaringer med porno får komme frem. Erfaringsmessig tror vi kjønnsdelte fokusgrupper med fire-seks deltakere vil egne seg best for dette prosjektet, men vi vil også prøve ut én til én-intervjuer. Noen spørsmål kan det være hensiktsmessig å besvare skriftlig, i form av spørreskjema. Vi vil videre intervjue relevante forsknings- og fagmiljøer som kan bistå i analysen og sette ungdommenes holdninger og oppfatninger inn i en bredere forståelsesramme. Reform ressurssenter for menn vil være en viktig faglig samarbeidspartner både i forkant under utforming av intervjuguide, i analyse av funnene og i etterkant når rapporten skal lanseres og distribueres. Videre vil vi søke innspill fra Medietilsynet og søke samarbeid med det regjeringsoppnevnte utvalget som nylig ble nedsatt for å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil vare i 12 måneder og har følgende fremdriftsplan: – Ansette prosjektleder, som knytter kontakt med partnere vi tidligere har samarbeidet med på prosjekter knyttet til nettvett og seksuelle overgrep – Prosjektleder utvikler en intervjuguide og tar kontakt med samarbeidspartnere for gjennomføring av fokusgrupper – Gjennomføring av fokusgrupper – Analyse av data, rapportskriving – Lansering og distribusjon

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ungdom har i tidligere kartlegginger antydet at de opplever bruk av porno som problematisk, og til dels kan bidra til seksuelle krenkelser og deling av nakenbilder. Det overordnede målet for prosjektet har vært å forebygge og redusere skadelig bruk av nettpornografi. Målet ble søkt oppnådd gjennom å utvikle kunnskap om barn og unges erfaringer med pornografi, i hvilke sammenhenger det brukes og deles, og i hvilken grad det kan øke faren for seksuelle krenkelser og press til å dele nakenbilder. Rapporten vil gi kunnskap til beslutningstakere på ulike nivåer om hva som kan være gode og relevante tiltak for å forebygge og redusere skadelig eksponering for nettpornografi. Den retter seg mot aktører som arbeider for barns beskyttelse og trygghet på nettet, seksuell helse og seksualitetsundervisning, samt forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep mellom ungdom. En viktig sekundærmålgruppe er barn og unge selv.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

* Organisasjoner, skoler og helsestasjoner vi kontaktet, var svært interessert og behjelpelige med å tilrettelegge for fokusgrupper, i tillegg til at vi fikk kontakt med nye rekrutteringsarenaer. * Ungdommene var åpne og engasjerte i samtalene, og satte stor pris på å snakke om et tema som få voksne hadde tatt opp med dem tidligere. * Vi fikk gode tilbakemeldinger fra alle fagmiljøene som leste rapporten som del av ferdigstillingen. * Bred og god pressedekning som inkluderte innsalg til VG i forkant, samt en NTB-sak som ble bredt sitert i rundt 30 medier. Redd Barna ble i tillegg invitert til å kommentere rapporten på NRK Dagsrevyen, God Morgen Norge (TV2), P4 og Nettavisen. Funnene ble debattert på P2 Nyhetsettermiddag, og rapporten har medført flere kronikker. * Det har kommet flere invitasjoner om å presentere funn både nasjonalt og internasjonalt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Rapporten bygger på intervjuer og fokusgrupper med ungdom. Vi har i løpet av 2019 og 2020 gjennomført samlinger med tilsammen 52 ungdommer mellom 14 og 19 år som har formidlet sine erfaringer og synspunkter. Demografisk har vi rekruttert ungdom med en jevn kjønnsfordeling, ulik sosial og etnisk bakgrunn og ungdom både fra by og småsteder. Vi utarbeidet et anonymisert spørreskjema hvor vi hentet flere spørsmål fra en større undersøkelse om pornobruk blant newzealandsk ungdom. Vi fikk lagt ut en avstemning på ung.no som ved prosjektets avslutning var besvart av drøyt 3200 ungdommer mellom 13 og 20 år. Vi fikk også gjennomført en Ipsos-undersøkelse om utvalgte tema i forbindelse med Barn- og Ungdomsundersøkelsen 2019. Videre analyserte vi henvendelser om porno til informasjonskanalen ung.no, som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Røde Kors sitt dialogtilbud Kors på halsen. I tillegg til ungdommenes perspektiver inkluderte vi erfaringene til noen utvalgte fagfolk som gjennom sitt arbeid ser ulike aspekter ved barn og unges tilgang til pornografi.

Resultater og resultatvurdering

Oppsummert viser rapporten «Et skada bilde av hvordan sex er» følgende: 1. Barn og unge opplever tilgangen til pornografi som problematisk 2. Porno påvirker unges seksualitet og seksuelle atferd 3. Barn og unge ønsker bedre beskyttelse Rapporten synliggjør at selv om mange unge synes porno kan være spennende og gøy, opplever de samtidig den store tilgangen som problematisk. Mange har ikke kunnskap eller verktøy for å forstå pornografi og håndtere de sterke inntrykkene. Ungdom bekymrer seg for de falske forventningene porno skaper, og for stereotypiene knyttet til hvordan man skal oppføre seg når man har sex. Et særlig viktig funn er at ungdom mener det er en sammenheng mellom bruk av porno og press om å delta i seksuelle handlinger som oppleves som grenseoverskridende og krenkende. Rapporten konkluderer blant annet med at voksne må bli bedre på å snakke med med unge om porno på en åpen og ikke-dømmende måte, slik at de blir bedre på å håndtere tilgangen og forstå det de ser.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har tilført organisasjonen viktig kunnskap og kompetanse som vil være til stor nytte i Redd Barnas videre påvirkningsarbeid, og rapporten foreslår en rekke tiltak som Redd Barna vil følge opp. Etter det positive samarbeidet med Medietilsynet ønsker Redd Barna å se nærmere på muligheten for felles oppfølgingsprosjekter. Blant annet vurderes det å søke midler til en god nettressurs som er lett tilgjengelig og med bred målgruppe. Nettressursen vil gi tilrettelagt informasjon til barn og unge, foreldre, lærere, skolehelsetjeneste m.fl. med konkrete råd til hvordan man kan samtale med

Prosjektleder

Silje Berggrav

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Porno – hva gjør det med oss?
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2019: kr 500 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring