Positiv mating av det premature barnet – en feasibilitystudie

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I Norge fødes 6% prematurt og dette påvirker evnen til å spise selvstendig før de er til termin alder, og spiseutfordinger er vanlig. Ernæring av premature følger medisinske protokoller og det benyttes ernæringsonde for å sikre tilstrekkelig vekst. Premature barns umodne nervesystem må utvikles utenfor et beskyttende miljø fra mors mage og har derfor risiko for utviklingsforstyrrelser. Utviklingsstøttende strategier benyttes for å støtte normal utvikling og unngå negative stimuli som kan skade hjernen. For mating og spiseutvikling er denne omsorgsformen i mindre grad benyttet. Måltider gis ofte etter skjema og protokoller fremfor individuell tilpasning. Det er utstrakt bruk av vekking til måltider, selv om søvn er viktig for hjernen. Enkeltstudier og kvalitetsprosjekter som følger barnets signaler for ernæring rapporterer positive resultater. Nyfødt intensiv avdelinger benytter elementer fra strategien, men er ikke systematisk implementert. Det er behov for å utvikle en intervensjon der målet er at barnet skal lære å spise selv, fortrinnsvis ved amming, men at veien dit bygger på barnets signaler og utvikling og hvor foreldrenes rolle er sentral. Hensikten er å utvikle og teste ut hvorvidt en utviklingsstøttende matestrategi for premature er gjennomførbar ved Nyfødt intensiv.

Aktivitet/tiltak/metode

Studien deles opp i tre delstudier. Denne søknaden omhandler aktiviteter i delstudie 1, som gjennomføres i løpet av første år; utforsking av spiseutfordringer hos premature og utvikling av intervensjonen Positiv mating av premature (PoP). Det er planlagt følgende aktiviteter: 1.Oversettelse av foreldrerapporteringsverktøy for spiseutfordringer: For å utforske spiseutfordringer hos premature, er det hensiktsmessig å benytte foreldrerapportering. Det eksisterer et validert verktøy for dette formålet, kalt Neonatal Eating assessment tool (NeoEat). Det er behov for å oversette dette fra engelsk til norsk og tilpasse oversettelsen kulturelt før man tester ut målegenskapene. 5-10 foreldre til premature og fullbårne barn inviteres til å delta i kulturell tilpasning av den norske oversettelsen. Målet er å utvikle en norsk versjon av et foreldrerapporteringsverktøy som kan benyttes for å kartlegge spiseutfordringer hos spedbarn og brukes som grunnlag for veiledning for helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. 2. Utvikling av intervensjonen PoP: Intervensjonen skal utvikles på bakgunn av litteratur og i nært samarbeid med brukere og interessenter. Foreldre, sykepleiere og leger inviteres derfor til workshops for å bidra til utviklingen. Her vil erfaringer om spiseutvikling, amming og mating av premature utforskes. Det planlegges to workshops med hver gruppe, 4-8 deltakere i hver. På bakgrunn av workshops, litteratursøk og foreldrerapportering av spiseutfordringer, vil det utvikles en prototype på intervensjonen som skal utprøves ved Nyfødt Intensiv i neste delstudie. 3.Reise til konferanse: Phd-kandidaten har fått akseptert fremlegg av prosjektplan ved Maternal and Infant Nutrition and Nurture Unit (MAINN) Conference. Her vil det være aktuelle innlegg og workshops som omhandler temaet ernæring og amming av spedbarn, spiseutvikling, samt foreldre og spedbarnstilkytning som vil bidra i utviklingen av intervensjonen.

Antall deltakere

28

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet vil fremskaffe et foreldrerapporteringsverktøy for spiseutfordringer hos spedbarn som er oversatt og tilpasset norske forhold. Denne type kartleggingsverktøy finnes ikke på norsk per i dag. Dette vil kunne benyttes av helsepersonell som behandler spedbarn både for spesialisthelsetjenesten og for primærhelsetjenesten i oppfølging helt til barnet er syv måneder gammelt. Verktøyet vil kunne benyttes både i forskning og i kartlegging som grunnlag for foreldreveiledning til foreldre som opplever at spedbarnet har spiseutfordringer. Intervensjonen Positiv mating av premature skal testes ut til premature og deres familier ved en eneroms nyfødt intensiv avdeling. Det er av stor betydning at foreldre til premature barn har deltatt aktivt i utviklingen av intervensjonen for at den skal være relevant for pasientgruppa, noe workshops vil bidra til. Foreldre som deltar, kan komme fra hele landet. Prosjektet vil også utarbeide skriftlig materiale som vil trykkes opp til bruk for deltakere i delstudie 2. Materialet vil kunne benyttes videre som grunnlag for informasjon om ernærings og spiseutvikling til foreldre med premature barn, for eksempel på nettsidene til Helsenorge eller sykehus. Intervensjonens har som hensikt å styrke foreldrenes helsekompetanse om spiseutvikling og mating av premature, foreldre skal oppleve det som positivt å få gi barnet mat på dets signaler, at foreldrenes respons på barnets signaler vil gi en positiv spiseutvikling, at barnet erfarer positive opplevelser ved måltider både når det får på ernæringssonde og når det spiser selv, samt at foreldre og barn knytter positive emosjonelle bånd rundt måltidene.

Plan for gjennomføring

Juni 2023 –Det vil søkes etter frivillige deltakere til workshops. Foreldrerepresentanter vil søkes etter via oppslag på Nyfødt Intensiv avdelinger i hele Norge og via brukerorganisasjonens sosiale medier. Helsepersonell vil søkes etter via kontakt med avdelingssykepleiere og oppslag på Nyfødt intensiv avdelinger. Juni 2023 – Foreldrerapporteringsverktøy oversettes September 2023 – Det vil gjennnomføres intervjuer med foreldre ved Nyfødt Intensiv for å kulturelt tilpasse den norske oversettelse av NeoEat. September 2023 – Ferdigstille den norske versjonen av NeoEat September 2023 – Første workshop for utvikling av PoP-intervensjonen arrangeres. Det vil være en gruppe for foreldre til premature barn og en gruppe for sykepleiere og leger. Etter dette vil det utarbeides første utkast til intervensjonen. November 2023 – Andre workshop arrangeres med gruppene for foreldre og helsepersonell. Utkastet av intervensjonen presenteres og bearbeides sammen med gruppene. Det kan arrangeres ytterligere workshops dersom det skulle være behov. Februar 2024 – Prototype på intervensjonen ferdigstilles og trykkes opp i eksemplarer som foreldre kan benytte i studien. Denne sendes også ut til foreldre som har deltatt på workshops.

Prosjektleder

Linn Jahren Gustavsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Positiv mating av det premature barnet – en feasibilitystudie
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 60 000, 2024: kr 50 000
Startdato
19.06.2023
Sluttdato
01.09.2024
Status
Under gjennomføring