Prehospital skadeomsorg i nord

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: I Nord-Norge bor mange langt fra lege og sykehus og det kan ta lang tid før skadde får helsehjelp. Vi vet for lite om hva som skjer før ankomst sykehus og hva det har å si for utfall av skaden.

 

Målsetting: Det var ønske om å skaffe ny, dokumentert kunnskap om dagens skadebehandling utenfor sykehus i Nord-Norge gjennom å registrere faktorer av betydning for alvorlig skadde pasienter som: skademekanisme, skadetype, varsling, transport og behandling.  Dette kan angi svake ledd i redningskjeden som igjen kan føre til tiltak for å redusere dødelighet og sykelighet etter alvorlig skade. Dette kan være et viktig bidrag i arbeidet med å utjevne forskjeller i behandlingstilbudet ved alvorlig skader mellom by- og distriktsbefolkningen.

 

Metode/ gjennomføring: Data fra alvorlig skadde pasienter som ble meldt til/innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge, ble samlet fra 1. mars 2000 til 28. februar 2003. Totalt 283 pasienter ble inkludert med en eller flere betydelige skader, bedømt etter internasjonale scoringssystemer, eller fordi skademekanismene var voldsomme, bedømt etter internasjonalt anerkjente kriterier. Arbeidet med å samle og kvalitetssikre data ble betydelig mer omfattende enn antatt. Mange kunne ikke inkluderes grunnet manglende opplysninger. Antall inkluderte er derfor et minimumstall .

 

Resultater: Et lite utvalg av resultatene viser at 26 % av alvorlig skadde var blitt overført fra mindre sykehus som hadde gitt den primære behandlingen. Totalt 51 døde, 16 utenfor og 31 i sykehus, 4 etter utskrivelsen. Gjennomsnittsalderen var 34 år og 75 % var menn. Trafikkulykker dominerer ikke uventet materialet med 60 %. Ulykker langt fra vei utgjør 16 % mens ulykker i hjemmet utgjør 12 %. Ulykker på grunn av snø (skred/takras) er nesten dobbelt så høy som ulykker på grunn av vold. Alvorlighetsgraden er høy med median Injury Severity Score >16, noe som tilsvarer minst 1 betydelig eller nesten to alvorlige skader.

 

Konklusjon: Bedre dokumentasjon både i og utenfor sykehus er viktig for å finne flere svar. Et viktig område er å finne de svake leddene i redningskjeden og forbedre disse.

 

Publisering:

Planen var at innsamlede data skulle analyseres nøyere, publiseres og munne ut i en doktorgrad. Dette ble aldri fullført.

Prosjektleder/forsker

Birgitte Sterud

Hovedveileder

Mads Gilbert

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Prehospital skadeomsorg i nord
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2001: kr 215 000, 2002: kr 223 000, 2003: kr 230 000
Startdato
01.03.2000
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet