Promenaden over 7 broer

Søknadssammendrag

1. Sportsklubben Djerv runder 100 år i 2013. Klubben driver sin virksomhet ut fra anlegg på Møhlenpris i Bergen sentrum. Området er preget av stor variasjon, både sosialt og etnisk. Vi viser til forskningsrapporten: « En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser» ( ISBN978-82-7763-369-5/ISSN1891-2168, hvor Sk Djervs virksomhet er beskrevet. I forbindelse med jubileet ønsker klubben å skape en ny arena for samhandling, dialog og deltakelse for den varierte befolkningsgruppen i klubbens lokalmiljø.
2. Mål:
– Tilby et trygt lavterskel mosjonstilbud på parkveier i Bergen sentrum, hvor ellers mange kvier seg for å gå.
– Skape en arena for kontakt mellom ulike aldersklasser, kjønn og etniske grupper.
– Skape et tilbud som er etterspurt av kvinnegrupper med innvandrerbakgrunn.
– Skape et mosjonstilbud til grupper som ellers ikke deltar.

3.Sk Djerv har fra kvinnegrupper med innvandrerbakgrunn, pensjonistforeninger og småbarnsforeldre fått ønske om å kunne delta ved turmosjon på et trygt og lavt nivå. Det samme ønsket er også kommet fra foreldre til klubbens lag for psykisk utviklingshemmede. Dette ønsket må sees i sammenheng med at de lokale turrutene (gjennom Nygårdsparken, traseen rundt Store Lungegårdsvann og Nygårdshøyden) oppleves som utrygg og rusbelastet. Derfor vil vi utvikle prosjekter som gir en trygg mulighet til å ferdes i nærmiljøet, og knytte dette opp mot den Promenaden som Djerv planlegger igangsatt fra januar 2014
4.«Promenaden over 7 broer». Konkret ønsker vi å tilby et lavterskel mosjonstilbud tre kvelder i uken. En ledet turgruppe skal gå fra idrettsbanen på Møhlenpris til fast klokkeslett. Se vedlagte kart over turløype.Turtraseen er helt flat og kan eventuelt også gjennomføres med rullestol eller rullator. Løypen kan deles opp ut fra deltakernes kapasitet.

Sk Djerv vil stå ansvarlig for tiltaket, men i tillegg til ovennevnte grupper, vil vi satse på samarbeid med pensjonistforeninger, informere om tilbudet gjennom NAV, kommunens boligavdeling, For å skape blest rundt oppstarten av prosjektet vil vi januar 2014 arrangere «Promenaden over de 7 broer».

Denne vil følge samme trase som turløypen.Det er avklart at deler av Sk Branns A-stall vil delta i oppstarten, gå Promenaden, snakke med deltakere og skrive autografer.

Det vil også bli reklamert for arrangementet ved to av Branns hjemmekamper.

5. Å gå sammen i en turgruppe vil være en god møteplass for dialog mellom ulike aldersklasser og for mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Turene avsluttes med et enkelt arrangement i klubbhuset til Djerv for dem som eventuelt ønsker å forlenge dialogmuligheten.
6. Prosjektet vil starte i 2014, men vi vil foreta en utprøving av tilbudet høsten 2013. Forøvrig vil tiltaket gå hver mandag, onsdag og torsdag til samme klokkeslett, hele året.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Djerv har gjennomført mosjonstilbudet tre ganger i uken fra 12. oktober 2013 til 18. desember 2014, i alt 146 turer med 1.498 deltakinger. To turledere har ledet turene som dugnad fra seniorspillere i fotball. Promenaden går på trafikkfrie gangveier fra Vitalitetsenteret. Turlederne ble kurset sammen med ledere/trenere i Djerv 15. mars 2014. Ved åpningsarrangementet deltok 150 mennesker, i tillegg til 30 «vakter» fra Djerv. Turtraseen er flat og kan gjennomføres med rullestol/rullator. Løypen kan avkortes, eller gjøres mer krevende. Det har vært arrangert 13 dialogkafeer i forlengelsen av Promenaden med prat og spill (sjakk, backgammon, kortspill) og servering av frukt, nøtter og varm drikke, pluss sommeravslutning og juleavslutning. Begge arrangement med god tilslutning. Representant for Bergen Turlag holdt foredrag, og sto for utdeling av premier. Det ble kjøpt inn 20 regnkapper, fordi turlederne meldte fra om barn og voksne uten regntøy. To helgeturer på fjellet arrangert for somaliske barn/unge: 1 på Ulriken med 15 deltakere, og 1 på Kvamskogen med 31 deltakere. Nye deltakere nådd med formiddagstur. Åpningsarrangementet bidro til å gi faste promenadedeltakere.

Antall personer i målgruppen

250

Oppsummering

Deltakertallet holdt seg relativt stabilt gjennom hele perioden, med en svak økning. 2. Vi klarte å få faste deltakere fra flere målgrupper: Pensjonister, uføretrygdede, innvandrerkvinner, familier. Somaliske innvandrere har dominert som gruppe. 3. Deltakerne ønsket å fortsette med promenadeturer etter prosjektslutt. 4. Promenaden startet opp igjen mandag 12. januar 2015, og går videre uten Extramidler. 5. Det satses på å utvide innholdet på Dialogkafeen med innbudte gjester som vil snakke om ulike temaer.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Promenaden 2.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Sveen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Promenaden over 7 broer
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 50 000
Startdato
03.01.2014
Sluttdato
30.12.2014
Status
Avsluttet