Prosjekt H E L S E

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet «Helse» (Helsefremmende gruppetilbud til Eldre med fokus på Livskvalitet og Samtaler rundt Eksistensielle temaer) er forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) fra 2010. Denne slår fast at samtaler om eksistensielle spørsmål skal være et av tilbudene innen eldreomsorgen som skal sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Norge står foran en sterk vekst i antallet eldre i årene som kommer og kunnskap om nytteverdi og organisering av denne type tilbud, er viktig for videreutviklingen av helse og omsorgstjenester

Målsetting

Økt livskvalitet blant eldre som mottar et gruppebasert samtaletilbud. Utvikling og evaluering av manualer for gruppetilbud og opplæring av gruppeledere. Undersøkelse av effekt og kvalitet på tiltakene gjennom datainnsamling. Publisering og deling/spredning av våre resultater.

Målgruppe

Hjemmeboende eldre med symptomer på nedstemthet/redusert livskvalitet som: er henvist alderspsyk. avd., mottar hjemmetjenester, eller er beboere ved sykehjem

Antall personer i målgruppen

36

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil gjennomføres på to år. Det skal utvikles 2 manualer som skal prøves ut og evalueres, en manual for gruppesamtaler med eldre om eksistensielle temaer og en manual for opplæring av gruppeledere. En prosjektgruppe bestående av fagpersoner og representant fra brukerorganisasjonen Mental Helse vil utvikle manualene. En referansegruppe bestående av blant annet brukerrepresentanter, ansatte ved aktuelle institusjoner og eksperter innen fagområdet vil kvalitetssikre arbeidet underveis. Det vil rekrutteres frivillige deltagere til gruppesamtalene og til opplæring i ledelse av gruppene. Systematisk kartlegging med bruk av valide verktøy og intervjuundersøkelse vil benyttes for å få frem kunnskap om tiltakenes effekt og nytteverdi for deltagerne. Resultatene vil skriftliggjøres og formidles til relevante instanser og det vil gjennomføres tilbakemeldingsmøter med deltagende institusjoner og andre som har interesse for resultantene . Resultatene fra prosjektet vil også benyttes til å lære opp frivillige gruppeledere som kan drive nye samtalegrupper for eldre om eksistensielle temaer.

Fremdriftsplan

September (2017) – nov. (17): rekruttering av samarbeidspartnere, etablere prosjektgruppe og referansegruppe. des. (17)- mar. (18): Utvikle manualer, rutiner, informasjonsskriv, søknader og evalueringsverktøy. Rekruttering av gruppeledere og deltagere. apr. (18)- nov. (18): Opplæring av gruppeledere, gjennomføring av gruppesamtaler og evaluering av opplæring og gruppesamtaler. des. (18)- aug. (19): bearbeide data, publisering, tilbakemelding.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det er pilotert samtalegrupper, og utviklet 2 manualer som er prøvet ut og evaluert, en manual for gruppesamtaler med eldre om eksistensielle temaer og en manual for opplæring av gruppeledere. Det er ekruttert frivillige deltagere til gruppesamtalene og til opplæring i ledelse av gruppene. Systematisk kartlegging med bruk av valide verktøy, evalueringstunder og spørreskjema er benyttet for å sørge for kontinuerlig forbedring. Resultatene vil skriftliggjøres og formidles til relevante instanser og interessenter. Resultatene fra prosjektet benyttes videre for opplæring av frivillige gruppeledere som kan drive nye samtalegrupper for eldre om eksistensielle temaer.

Antall personer i målgruppen

49

Oppsummering

Publisering, deling/spredning av våre resultater og videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget fortsetter gjennom å forfatte artikkel, og bistå masterstudent og PHD-kandidat tilknyttet prosjektet. Dialog fortsetter utvikling og spredning av kunnskap og det planlegges oppstart av flere gruppelederkurs og gruppesamtaler. Resultatene fra prosjektet videreføres med kursing av ansatte og samtaletibud til beboere og brukere i virksomhetene som har deltatt i utviklingsarbeidet ved Diakonhjemmet Omsorg, og vil tilbys andre tjenesteytere til målgruppen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Prosjekt_H.E.L.S.E_Helsefremmende_gruppetilbud_til_Eldre_med_fokus_pa_Livskvalitet_og_Samtaler_rundt_Eksistensielle_temaer.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Jørgen Berglund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Prosjekt H E L S E
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Stiftelsen Det norske Diakonhjem, Diakonhjemmet Omsorg. Avdeling Dialog.
Beløp Bevilget
2017: kr 675 000, 2018: kr 675 000
Startdato
02.09.2017
Sluttdato
03.08.2019
Status
Avsluttet