Prosjekt «Hysj»

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt Hysj er et rusmiddelforebyggende program for ungdomsskoletrinnet

Prosjekt Hysj er et rusmiddelforebyggende program for ungdomsskoletrinnet. Det dekker alle tre årskull på ungdomsskolen med ulike aktiviteter på de ulike klassetrinn.

 

Rusmiddelforebyggende arbeid i et familie- og generasjonsperspektiv, kultur som virkemiddel og samarbeid og brukermedvirkning er de sentrale elementer i prosjektet. Det er utviklet en egen teaterforestilling – ”Hysj – pappa skal sove” – som benyttes i 8. klasse. Videre er et eget konsept for bruk av dialogkonferanser utviklet. Det arrangeres to dialogkonferanser der samtalen mellom foreldre og ungdom om hvordan en skal forholde seg til bruk av alkohol står i sentrum. I 9. klasse er det utviklet et konsept med prosjektarbeid i skolen. Her deltar kommunens tverrfaglige team i gjennomføringen av prosjektet og prosjektet presenteres for foreldre. I 10. klasse brukes også dialogkonferanser i egne opplegg for skoleelevene og for foreldrene separat. Dette siste opplegget arbeides det med å utvikle videre også etter prosjektslutt.

 

Det er også arbeidet med metoder av sekundærforebyggende karakter, både med å fange opp risikoutsatt ungdom og med et eget samtaleprogram for barn som lever i familier med rusproblemer.

 

De planer som er lagt for prosjektet er gjennomført og erfaringene gode. I evalueringen av prosjektet fra Henær-senteret ved Høgskolen i Vestfold konkluderes det med at de perspektiver og målsetninger som ble lagt ved prosjektstart og senere justert i prosjektet er ivaretatt. Prosjektet har også blitt til et fast program i nåværende Horten kommune og erfaringene og modellen er spredd til mange andre kommuner. Det vises til evalueringsrapporten for en grundigere gjennomgang av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Terje Knutheim

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Prosjekt «Hysj»
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Borgestadklinikkens kompetansesenter
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000, 2002: kr 300 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
01.08.2002
Status
Avsluttet