Prosjekt Kvinnealternativet

Søknadssammendrag

BAKGRUNN: Lønn som Fortjent, Kirkens Bymisjon Oslo er et fleksible sysselsettingstiltaket for mennesker med rusproblem. Siden november 2004 har vi formidlet arbeid på times- og dagsengasjement for

mennesker med rusproblemer som oppholder seg i Oslo sentrum. Extrastiftelsen ga støtte i starten for årene 2004 til 2006. Lønn som Fortjent er i dag operative 3 dager i uken. Disse dagene stiller det i snitt noe over 40 mennesker på jobb. Innsatsen er fordelt på 2 hovedområder: gaterydding og produksjon av glassengler. Vi vil påstå at Lønn som Fortjent har vist til gode resultater. Folk har fått økt verdighet og sett muligheter for positiv endringer i liver. Vi tror andre grupper kan dra nytte av vår metode. MÅL: At kvinner som er satt utenfor det ordinære arbeidsliv og NAVs

arbeidsmarkedstiltak skal få økt sin selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnet arbeid. -Være et alternativ til tigging, vinningskriminalitet og prostitusjon, samt å motivere til positiv endring i den enkeltes liv. -Hjelpe den enkelte til styrket samarbeid med NAV og vurdering av et mer omfattende sysselsetting eller varig arbeid. -Være et bidrag i en vanskelig økonomisk situasjon som gjør fattigdommen mindre påtrengende. -Bidra til at den enkelte opplever større verdighet i eget liv. MÅLGRUPPE: Kvinner som er utestengt fra de ordinære arbeidsliv eller NAVs arbeidsmarkedstiltak. Kvinner med psykiske, fysiske eller sosiale vansker, kvinner i fattigdom, kvinner med prostitusjonserfaring og kvinner med ruserfaring som er rusfrie. GJENNOMFØRING: Vi har et verksted hvor det produseres glassengler som er i virksomhet 3 dager i uka. Vi kan bruke dette verkstedet de to andre dagene for ny målgruppe. Vi kan komme raskt i virksomhet. Det trengs et 60% engasjement for oppfølging. Ellers vil prosjektet bli fulgt opp av andre ansatte ved Lønn som Fortjent og engasjerte frivillige. Dette er et virkelig arbeid som gir inntekter. Engler selges og kvinner uten jobbmuligheter får lønn. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nadheim, Bymisjonens tiltak for mennesker med prostitusjonserfaring. Det opprettes styringsgruppe. Brukermedvirkning blir vektlagt ved valg av tillitsvalgt blant kvinnene, og ved at kvinnene er representert i styringsgruppa. Vi ønsker å søke forskningsmidler år 2 for å vurdere arbeid som metode i rehabilitering. BETYDNING: Vi tror dette kan være et virkelig alternativ til prostitusjon og/eller fattigdom. Prosjekt Kvinnealternativet kan gjøre stor forskjell. Det å ha en jobb å gå til gir økt selvfølelse. For noen kan det være et alternativ til sosial isolasjon og passivitet. Noen vil få styrket følelsen av å være aktører i eget liv, og ikke bare ofre overlatt til destruktive krefter. Vi tror at resultatet er at vi når våre mål i forhold til enkeltindivider. Vi viser til våre mål slik de er formulert tidligere. Vi tror prosjektet gjør det mulig å bli selvfinansierende etter 2 år.
Glassenglene er blitt et populært kunstprodukt. FREMDRIFTSPLAN: Prosjektet organiseres med styringsgruppe ledet av Sigmund Ruud, daglig leder ved Bymisjonssenteret, Tøyenkirken og lønn som Fortjent. I tillegg vil Eli Svardal, teamleder ved Lønn som Fortjent, Olav Lægdene, daglig leder ved Nadheim og en representant for kvinnene i prosjektet.
Vi regner med å komme raskt i gang, innen 1. mars 2014. Kvinnene kan starte produksjon april 2014. Høsten 2014 vil det bli vurdert om vi skal utvide med smykkeproduksjon. Ved dette kan vi ikke øke antall arbeidsplasser, men gi en mer variert hverdag. År 2015 vil bli brukt til å vurdere om prosjektet skal avvikles, eller om det skal bli et permanent tiltak. Vi tror at salg av engler, og også kanskje smykker gjør at dette kan bli økonomisk bærekraftig selv om støtten fra Extrastiftelsen opphører. Vi tror at salg på sikt kan finansiere tiltaket i sin helhet. Vi har behov for økonomisk støtte for å komme i gang. Vi snakker her om sosialt entreprenørskap i beste forstand. Kvinnenes engasjement vil i stor grad avgjøre prosjektets fremtid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kvinnealternativet.pdf

Prosjektleder/forsker

Sigmund Ruud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Prosjekt Kvinnealternativet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2014: kr 500 000, 2015: kr 500 000
Startdato
01.03.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet