Prosjekt Mandagsklubben – Dansekurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Sveberg Swingklubb er en ideell danseklubb for alle danseglade i Malvik kommune. Klubben skal bidra til å øke dansens utbredelse, samt skape et godt og positiv dansemiljø, både innenfor og utenfor klubben. Dette formålet ivaretas i hovedsak gjennom at klubben arrangerer kurs og dansekvelder.
Klubben skal arbeide for å få barn og ungdom til å interessere seg for dans og de gleder den gir – i et rusfritt miljø. Klubben skal primært drive med dans som hygge og sosial aktivitet, men også fronte danse som en forbyggende aktivitet for alle som sliter med ulike helseplager.
I denne forbindelse har Sveberg Swingklubb

fått henvendelse ifra

mandagsklubben i Malvik Kommune om klubben kan påta seg å arrangere dansekurs for denne brukergruppa. Mandagsklubben er et tilbud i regi av Malvik kommune som retter seg mot funksjonshemmede, eller andre med behov for tilrettelagt fritid. Tiltaket driftes av Virksomhet kultur – Malvik kommune, med tre klubbarbeidere og en klubbleder. Faglig støtte fra Hommelvik og Vikhammer bo og service senter. Mandagsklubben gjennomfører ulike aktiviteter og faste arrangement for sine medlemmer. I denne forbindelse ønsker de kontakt med Sveberg Swingklubb vedrørende mulighet for dansekurs spesifikk for denne brukergruppa.
Prosjektets målsetting:
Prosjektets hovedmål er å få medlemmene i mandagsklubben mere fysisk aktiv.
Utfordringen for denne gruppa er å få innpass i den organiserte idretten i kommunen uten ekstra tilpasningshjelp. Idrettslagene har ikke ressurser eller kompetanse til å ta imot nye medlemmer som krever ekstra hjelp og oppfølging, derfor blir mange i mandagsklubben lite aktive i sin fritid.
Å drive egen trening er heller ikke så veldig motiverende.

Dans er noe som alle synes er morsomt, og som både er sosial inkluderende samt er fysisk krevende.
Prosjektets delmål er å øke gruppas selvbilde igjennom å kunne danse swing og mestre noe i felleskap. Dans er et sosialt lagspill som krever god koordinasjon og konsentrasjon.
Felles mestringsfølelse skaper økt selvbilde som igjen styrker enkelt individet i gruppa. Økt tilrettelegging for dans vil gi økt fysisk aktivitet som igjen fremmer bedre helse for denne gruppa som normalt sliter med lavt aktivitets nivå.
Sekundært så håper vi at prosjektet skaper positiv omtale i lokal miljøet som igjen rekrutterer flere medlemmer inn til mandagsklubben samt til Sveberg Swingklubb.

Prosjektets målgruppe:
Målgruppa er primært mandagsklubbens medlemmer i Malvik kommune. Klubbens aldersfordeling er spredt fra 16 år til 65 år. Kjønnsfordelingen er lik. Antall medlemmer pr 31.12.2013 er ca 40 stk.

Beskrivelse av gjennomføring:
Kursdag vil være mandager igjennom hele året, med opphold i sommer månedene juni, juli og august. Danseformen vil være primært folkeswing. Dette er den swingformen som har størst utbredelse her hjemme. Den er veldig populær og enkel å lære. Enkle grunntrinn og lett å føre. Morsom dans som kan danses til det aller meste av musikk og som inkluderer gruppa i felleskap.
I tillegg vil det gjennomføres kurs i andre danseformer for å variere samt gi ytterligere inspirasjon til mer dansetrening.
Dansekurset vil starte med grunnkurs og vil en egen fastsatt kursprogresjon. Kursstigen for et slikt prosjekt kan ikke sammenlignes med ordinære dansekurs. Dette skyldes at man jobber med krevende kursdeltakere som trenger annen type støtte og opplæring. Dette krever god planlegging og samarbeid mellom kursinstruktører og klubbledere
Prosjektets betydning
Økt fysisk fostring kan ikke undervurderes. Dette har større betydning for mandagsklubben siden denne gruppa består av personer med ulik funksjonshemming og som har et stort behov for tilrettelagt fritid. Dansekurs er et tilbud som ikke har vært tilgjengelig i Malvik kommune tidligere, som oppfattes av det fleste som veldig positivt. Dette er noe mange har etterlyst og har hatt stor interesse for å kunne få prøve.
Hovedmålet er å få medlemmene i mandagsklubben til å velge dans som sin faste aktivitet i klubben. Dans som fysisk aktivitet er et helsefremmende tiltak som alle vil sette pris på.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Kursdager har vært mandager igjennom hele året, med opphold i sommer månedene juni og juli. Danseformen som er valgt er folkeswing som har stor utbredelse, populær og lett å lære. Dansen har enkle grunntrinn og er lett å føre, artig og kan danses til det aller meste av musikk. Kurset startet med grunnkurs med en fastsatt kursprogresjon. Kursstigen for et slikt prosjekt kan ikke sammenlignes med ordinære dansekurs. Dette skyldes at man jobber med krevende kursdeltakere som trenger annen type støtte og opplæring. Dette krever god planlegging og samarbeid. Vi brukte mye tid på å bygge den nødvendige trygghet i gruppa. Ca 1 år med kurs så gikk vi opp et nivå på kurs stigen som var litt øvet. For hvert semester ble det utdelt enten T-skjorte eller klubb jakke som deltagerpremie.

Antall personer i målgruppen

75

Oppsummering

Prosjektet mandagsklubben ble en suksess der både hoved og alle delmål ble innfridd. Mandagsklubben drives i Malviks Idrettslags sitt klubbhus. Her har de både eget kjøkken og ulike aktivitets rom. I tillegg har de et stort felles rom som benyttes til dans. All aktivitet knyttet til mandagsklubben er i dette klubbhuset. Målet fremover er å få flere og flere av disse inn i den organiserte idretten i Malvik.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Mandagsklubben.pdf

Prosjektleder/forsker

Monica Sagmyr

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Prosjekt Mandagsklubben – Dansekurs
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 35 000, 2015: kr 43 000
Startdato
13.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet