Psoasstudiet, kroniske ryggsmerter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: Kartlegging av muskulaturens betydning og da spesielt psoasmuskulaturen når det gjelder ryggsmerter

Målsetting: Kartlegging av muskulaturens betydning og da spesielt psoasmuskulaturen når det gjelder ryggsmerter. Videre ønske om å kartlegge enerveringa i psoasmuskulaturen når det gjelder dispusjon av motoriske endeplater og inervasjonen av mellomvirvelskivene og dens sammenheng med respons i muskulaturen.

 

Gjennomføring ved hjelp av histologiske og imunohistokjemiske metoder ble dissubisjon av motoriske endeplater analysert på humane psoasmuskler. Mekanoreseptorer ble studert og lokalisert i ytre del av anulus og nerveendinger ble stimulert med målinger av reflektorisk aktivering av tilhørende paraspinale muskulatur.

 

På pasienter med til dels invalidiserende og lange ryggsmerter ble det foretatt blokade med lokalbedøvelse mot musklene psoas, quadratus lumborum, multifideus og piriformis. Blokadene med lokalbedøvelse ble brukt som screening og på egnede pasienter ble et varierende antall av muskler med langvarige blokkert med Botoxâ.

 

Resultater: Kartlegging av de mororiske endeplatene viste at distribusjon av disse var segmentelt arrangert med høyere konsentrasjoner i de lavere lumbale segmenter. Ved undersøkelse på mellomvirvelskivene ble det funnet to lag med nerver, hvorav det ytterst så ut til å inneholde mer mekanoreseptorer, og det indre laget nerveendinger som assosieres med smerte.

 

Stimulering av forskjellig område på skiven viste at forskjellige muskler ble aktivert avhengig av hvor på skiven man stimulerer. Det viste seg vanskelig å få tilgang til skiven og samtidig beholde inervasjonen til psoas intakt. Det arbeides med nye metoder for å få dette til.

 

Blokader mot forskjellige muskler inkludert psoasmuskulaturen på kroniske ryggsmertepasienter viste at muskulaturen i mange tilfeller var en smertegenerator. Imidlertid tydet variasjonen og resultatet fra gjentatte injeksjoner at det ikke var enkelt muskler som konstant var hovedårsaken til smertene, men at disse kunne variere. Dette har ledet oss inn på tanken at det primært ikke er noe galt med selve muskulaturen, men at det foreligger en forstyrrelse i det nevromuskulære samspillet, og at denne forstyrrelsen kanskje ligger mere i senter i ryggmargen enn i muskulaturen. Dette kan være med å forklare hvorfor trening av ryggmuskulaturen når det gjelder utholdenhet og styrke ikke har vist de resultatene man har håpet på.

 

Positiv respons særlig hos en del pasienter med avstivning og øket smerter som resultat av dette har gitt håp om å kunne utvikle behandlingsregimer som kan bedre deres til dels invalidiserende smertetilstand.

Prosjektleder/forsker

Aage Indahl

Hovedveileder

Olav Reikerås

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Psoasstudiet, kroniske ryggsmerter
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1998: kr 752 000
Startdato
01.03.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet