Psyk av troen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Å bryte med et religiøst miljø som aktivt har distansert seg fra storsamfunnet, kan ha store konsekvenser for den som går ut. Det kan være vanskelig å integrere seg i et samfunn man har lært at man skal være mistroisk til. Hvis bruddet i tillegg innebærer at du som ung mister kontakt med familie og annet nettverk, kan man lett bli stående alene på utsiden. Erfaringsrapporter og spørreundersøkelser utarbeidet av Hjelpekilden viser utfordringene knyttet til å bryte med religiøse miljøer. Spørreundersøkelser viser at nær 70% oppgir å ha hatt selvmordstanker etter bruddet med trossamfunnet, der hele 20% har gjort forsøk på å ta sitt eget liv. Helsepersonell og fagpersoner melder om lite kompetanse om behovene til unge avhoppere. Mange ønsker økt kompetanse på religiøse bruddprosesser. Hjelpeapparatet etterlyser informasjonsmateriell og undervisning. Arbeid gjort av RVTS sentrene i 2011 knyttet til dette ønsket er siden lagt på is. Dette prosjektet vil plukke opp tematikken, og igjen være med på å legge press på politikerne for å sikre utbryterne den helsehjelpen de trenger. I prosjektet skal det gjøres kvalitativ forskning i form av 8-10 dybdeintervjuer med unge avhoppere. Intervjuene skal gjennomføres av Nordlandsforskning og resultere i en rapport om utbryternes behov innen psykisk helsehjelp. Rapporten skal danne grunnlag for informasjonsmateriell rettet mot helsefagarbeidere i skolen, hos BUP, DPS og i fastlegeordningen. I tillegg skal det utvikles en kampanje for sosiale medier med sikte på å spre informasjon til unge avhoppere og gi dem sterkere grunnlag for brukermedvirkning i møte med helsefagarbeidere, samt utarbeides en pressemelding for å stille krav til politikerne. Med prosjektet ønsker vi å bidra med forskning som: 1. Vil resultere i konkrete verktøy som hjelpeapparatet kan bruke i sitt arbeid med avhoppere, og som avhopperne selv kan dra nytte av, og 2. Skape reelle tiltak politikere kan følge opp for å bedre forholdene rundt unge avhoppere. De forventede virkningene er et bedre og mer kompetent psykisk helsevern og dermed bedret psykisk helse for religiøse avhoppere.

Prosjektleder

Cornelia Boman Wiik

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Psyk av troen
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2023: kr 203 000, 2024: kr 700 000, 2025: kr 597 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
30.09.2025
Status
Under gjennomføring