Psykisk helse og idrett

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Hordaland Idrettskrets (HIK) har fokus på å fremme folkehelse og friskliv. HIK har tilegnet seg kunnskap og erfaring som videreformidles til det offentlige
I NIFs formålsparagraf er det nedfelt at det skal arbeides for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov
Psykiatrialliansen startet med fotballag for psykisk syke i Bergen. Laget ble startet etter ønske fra brukerne, og har spilt i bedriftsserien i fire år
I norsk idrett er personer med usynlige funksjonshemninger generelt, og psykiske lidelser (PL) spesielt, underrepresentert. En stor andel av befolkningen vil i løpet av livet få en behandlingstrengende PL. Idretten vil gjøre en forskjell i folkehelse- og frisklivsarbeidet om flere med PL får kvalitativt gode tilbud, enten i egne idrettslag (IL), eller i grupper i IL
Prosjektets målsetning:
1) Etablere og selvstendiggjøre totalt fem delvis brukerstyrte IL i Hordaland, for personer med PL
2) Etablere frisklivstiltak for personer med PL, knyttet til de fem IL i Hordaland
Målgruppe
Personer med PL, som ønsker tilknytning til IL, men som har vansker med å finne seg til rette slik de fleste IL er organisert nå
Gjennomføring/fremdrift
Prosjektet starter 1. januar 2012, etter forarbeid høsten 2011. Det går over tre år og planlagt avslutning er 31. desember 2014.

Prosjektet vil etablere fire nye delvis brukerstyrte IL for personer med PL i Hordaland, i tillegg til å videreutvikle arbeidet som allerede foregår i Psykiatrialliansen
Suksesskriterier
• HIK har mye kunnskap om folkehelsearbeid, kompetanseutvikling mot IL, motivasjonsarbeid, samt har bred erfaring i samarbeid med det offentlige
• Mange fagpersoner med ulik bakgrunn, utdannelse og felles målsetning
• Erfaring med å arrangere treningskontaktkurs i samarbeid med kommunene
• Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og det offentlige
• Forebygger forfall og hindrer frafall fra idretten ved å styrke den enkeltes mestringsevne
• Treningskontakter er et kjent virkemiddel som ettervernstilbud for psykisk syke og rusmiddelavhengige i kommunene i Hordaland. Det er ønske om å utvide treningskontaktordningen til flere målgrupper

Verdi for målgruppe og samfunn
• Kan personer med PL hjelpes til et mer aktivt liv, og videre til tilpassede jobber, er grunnlaget lagt for bedre motstandskraft mot hverdagslivets stress og større muligheter for arbeid
• Kunnskap om fordeler ved å være fysisk aktiv, gir konkret mestring
• God livskvalitet reduserer offentlige kostnader – god samfunnsøkonomi
Overføringsverdi
• De brukerstyrte IL kan være inngangsport til engasjement i ordinære IL
• Lavere terskel blant personer med PL for deltakelse i idrett, på samme premisser som resten av befolkningen
• Høyere fysisk aktivitetsnivå blant personer med PL, gir lavere fare for utvikling av livsstilsrelaterte plager
• Bruk av treningskontakt i IL gir IL, kommuner og behandlingsinstitusjoner et verktøy de kan benytte i fremtiden
• Kunnskap og erfaring som opparbeides i HIK, vil komme andre aktører til gode

Resultatforventning
• Flere får tilbud om meningsfull aktivitet i hverdagen
• IL gjøres mer tilgjengelige for flere i befolkningen
• Færre med PL utsettes for livsstilsrelaterte tilleggsplager
• Enklere overgang fra fysisk aktivitet i behandlingsinstitusjon til aktivitet i hjemmemiljø
• Målgruppen vil oppleve mestring som kan overføres til andre livsområder, og dermed øke livskvaliteten

Formidling av resultater og erfaringer
Resultatene skal formidles gjennom rapporter basert på opplysninger fra behandlingsinstitusjoner, IL og treningskontakter. Informasjon vil formidles på deltakende instansers nettsider og gjennom media. Det vil bli utarbeidet informasjonsbrosjyre og film

Videreføring
HIK ønsker å ta utvidet samfunnsansvar ved å engasjere seg i folkehelsearbeidet. Erfaringen og resultatene som kommer frem i løpet av prosjektet vil vise at den frivillige idretten kan være en kvalitativt god tilbyder av fysisk aktivitet i folkehelseperspektiv. HIK vil bruke resultatene til å motivere det offentlige til å prioritere å øke den generelle kompetanse i og bevissthet om befolkningens fysiske aktivitetsnivå. HIK ønsker å være aktivitetstilbyder

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Erfaringene med tk og ExtraStiftelsens hederspris «Gullegget» for beste rehabiliteringsprosjekt i 2012 inspirerte HIK til å rette en ytterligere innsats for brukergruppen. Flere tilbakemeldte at steget fra å trene alene med en tk til å bli med i et etablert treningsmiljø var for stor. Derfor besluttet HIK å fokusere på noen av de 825 IL i Hordaland for å gjøre åpningen inn i IL større. Informasjon om prosjektet(P) ble distribuert gjennom det allerede etablerte nettverket til HIK bestående av, IL, idrettsråd(IR), særkretser og det offentlige. Prosjektansvarlige gjennomførte møter med nøkkelpersoner i IL på deres arena. Tk-kurs med fokus på helsefremming(hf) og mestring har blitt arrangert flere ganger i året. Fylkeskommunen, ulike kommuner og enheter i Helsevesenet har stor betydning for prosjektet. De har utredet behov, rekruttert deltakere og tk til prosjektet, veiledet ulike aktivitetsleverandører, tildelt midler og ellers stilt kompetanse til rådighet. Slik HIK ser det har kompetansen og nettverket i idrettsorganisasjonen vært en viktig bidragsyter for å utvikle det offentlige til å bli en bedre forebyggende folkehelseaktør.

Antall personer i målgruppen

804

Oppsummering

Arbeidet har faste tilskudd fra Bergen kommune(BK) og Hordaland fylkeskommune. Det blir stadig utviklet nye vinklinger i arbeidet, slik at det har en mulighet til å fortsette. I perioden 2012-2014 har det blitt startet tiltak for eldre hjemmeboende; Spaservennen, tiltak for ungdom med flerkulturell bakgrunn; LOS, og tiltak for ungdom med overvekt; Extra treningsglede, i tillegg til tiltak for mennesker med psykisk utfordringer. Alt videreutv. i 2015. Idrettslaget blir sett på som en ressurs i nærmiljøet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

IDRETT-#721353-v1-Treningskontakt_-_Hordaland__Rapport__ExSt__H&R__PI__2012-2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristine Aas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Psykisk helse og idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 750 000, 2013: kr 800 000, 2014: kr 850 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet