Pustekontroll hos personer med KOLS

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Pusteteknikk har vist bedring av tung pust og livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), men flere av disse studiene har metodiske svakheter, og effekten er derfor noe usikker. Livskvaliteten til personer med KOLS kan også variere over tid, men få har undersøkt dette.

Målsetting

1. Vurdere kvaliteten på systematiske oversiktsartikler som evaluerer effekten av pustekontrolløvelser og respiratorisk muskeltrening (RMT) hos personer med KOLS. 2. Undersøke effekten på tung pust, livskvalitet og pustemønster av maskinveiledet pustekontroll i en dobbel blindet randomisert kontrollstudie (RCT) over 4 uker og 4 måneders oppføling. 3. Undersøke hvordan forandring i livskvalitetsvariabler endres i løpet av 4 måneder.

Design, metode, materiale

I en oversiktsartikkel er «The Measurement Tool to Assess Systematic Reviews (AMSTAR)» kriteriene brukt for å evaluere kvaliteten og effekten av pustekontrolløvelser og respiratorisk muskeltrening hos personer med KOLS. I ny dobbel blindet RCT på 150 personer med moderat og alvorlig grad KOLS er det undersøkt effekt av maskinveiledet pustekontroll som tiltak på opplevelsen av tung pust, livskvalitet og pustemønster. En gruppe fikk veiledning av en maskin i å puste dypt og sakte. Denne gruppen ble sammenlignet med to kontrollgrupper der en gruppe hørte på musikk og den andre satt stille. De longitudinale dataene fra studien ble brukt til å analysere hvordan endring i sykdomsspesifikk livskvalitet (SL), depresjon og angst endret seg samtidig med endring av velvære. Videre hvordan endring i SL endret seg samtidig med endring i depresjon og angst.

Gjennomføring

Prosjektet er godkjent av det Regionale Etiske komite, Personvernombudet og Clinical Trials. Deltagere er rekruttert fra Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Ullevål Universitetssykehus (UUS) og Diakonhjemmetssykehus (DS). Etter samtykkeunderskrift ble lungefunksjonstester gjennomført og deltagerne ble tildelt maskinen de var randomisert til å bruke på en poliklinisk time ved LDS (pustekontrollgruppe n= 51, musikkgruppen n= 49 og sitte stillegruppen n= 49 ). Spørreskjema om tung pust og livskvalitet ble svart på hjemme før timen. Maskinen ble brukt 15 minutter morgen og kveld i 4 uker. Alle brukte samme maskin for å måle pustemønster, men med ulik informasjon gitt gjennom øretelefoner avhengig av hvilken gruppe de var i. Etter 4 uker leverte deltagerne fra seg maskinen. Lignende spørreskjema som ved første oppmøte ble svart på hjemme.

Resultater

Pustekontrolløvelser viser effekt på tung pust og SL og RMT viser effekt på SL, men det er behov for flere RCT. Ny kunnskap i en RCT viser at maskinveiledet pustekontroll har effekt på tung pust og pustemønster, mens KOLS symptomer ble bedret i alle grupper i løpet av 4 uker. Endring i SL, depresjon og angst, endrer seg samtidig med endringer i velvære, men endring i SL endrer seg ikke med endringer i depresjon og minimalt med angst i løpet av 4 måneder.

Samarbeidspartnere

LDS har bidratt med lokaler, utstyr og personell. UUS og DS har hjulpet med rekruttering. Universitet i Oslo har bidratt med veiledere; Astrid K. Wahl (hoved), Anne Marit Mengshoel og Torbjørn Moum. Universitet i Gøteborg, Inger Ekman og Universitet i Bergen, Ernst Omenaas vært del av prosjektet.

Videre planer

Det planlegges å skrive flere artikler fra datamaterialet. Videre skal kunnskap fra doktorgradsstudien formidles på nasjonale og internasjonale kongresser (eks. Forskningsdager for sykepleiertjenesten HSØ og europeisk lungekongress (ERS)) samt generelt i lungemiljø som arbeider med KOLS pasienter. Publiserte artikler er og skal skrives om til nordiske tidsskrifter (Eks.BestPractice Lungemedisin og fagbladet til lungesykepleiere).

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Informasjon om prosjektet har vært lagt ut på Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke sine nettsider. Underveis i prosjektet har det hele tiden vært god informasjon og veiledning på skriving av årlige rapporter til ExtraStiftelsen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Borge CR (2015) Breathing Control in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease. Effects on and fluctuations in quality of life outcomes.
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8333.111-0/Nr2116

Artikler:
Borge CR, Hagen KB, Mengshoel AM, Omenaas E, Moum T & Wahl AK (2014) “Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quatliy of evidence in systematic reviews.” BMC pulmonary medicine. 14:184.
Doi: 10.1186/1471-2466-14-184

Borge CR, Mengshoel AM, Omenaas E, Moum T, Ekman I, Lein MP, Mack U & Wahl AK (2015) “Effects of guided deep breathing on breathlessness in chronic obstructive pulmonary disease: A double-blind randomized control study.” PatientEducation and counseling, årg. 98, nr. 2, s. 182-190.
Doi: 10.1016/j.pec.2014.10.0172014.

Borge CR, Moum TB, Mengshoel AM & Wahl AK (2016) “Fluctuating patterns in quality of life outcomes among patients with moderate- and severe-stage of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease.” Quality of life Research, Online 20. januar, pp 1-11.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11136-…

Sluttrapport/artikler (pdf)

Borge Kappe uten artikler januar 2016.pdf
Artikkel 1 kappe.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Borge CR (2015) Breathing Control in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease. Effects on and fluctuations in quality of life outcomes.
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8333.111-0/Nr2116

Artikler:
Borge CR, Hagen KB, Mengshoel AM, Omenaas E, Moum T & Wahl AK (2014) “Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quatliy of evidence in systematic reviews.” BMC pulmonary medicine. 14:184.
Doi: 10.1186/1471-2466-14-184

Borge CR, Mengshoel AM, Omenaas E, Moum T, Ekman I, Lein MP, Mack U & Wahl AK (2015) “Effects of guided deep breathing on breathlessness in chronic obstructive pulmonary disease: A double-blind randomized control study.” PatientEducation and counseling, årg. 98, nr. 2, s. 182-190.
Doi: 10.1016/j.pec.2014.10.0172014.

Borge CR, Moum TB, Mengshoel AM & Wahl AK (2016) “Fluctuating patterns in quality of life outcomes among patients with moderate- and severe-stage of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease.” Quality of life Research, Online 20. januar, pp 1-11.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11136-…

Prosjektleder/forsker

Christine Råheim Borge

Hovedveileder

Astrid Klopstad Wahl

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Pustekontroll hos personer med KOLS
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
01.02.2010
Sluttdato
15.01.2014
Status
Avsluttet