RAP CLINIC

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etablere et aktivitetstilbud hvor man bruker musikk som kunnskapsbasert praksis mot tilfriskning for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Prosjektet er fundamentert i forskningsbasert kunnskap om bruk av musikk som behandling mot rus- og psykoselidelser. Erfaringsekspertene har erfarings basert kunnskap fra psykisk uhelse/rus med musikk som veien mot bedring. To kommunale ansatte bruker sin helsefaglige bakgrunn til å legge til rette for at prosjektet er tuftet på recoveryorientert erfaringspraksis og brukermedvirkning. De to ansatte utgjør sammen med to erfaringseksperter arbeidsgruppen.

Målsetting for prosjektet

Etablere et musikktilbud til mennesker med en psykisk- og eller ruslidelse i Bærum basert på empiri og erfaringer fra musikkterapi. Prosjektet er kunnskapsbasert i praksis. 2 ansatte fra bærum kommune med helsefag og musikkutdanning skal drifte prosjektet i samarbeid med erfaringseksperterter.

Målgruppe

Personer med psykiske lidelser. Personer med ruslidelser. Noen mottar helsehjelp fra 1 linjetjenesten, mens andre har tiltak gjennom spesialisthelsetjenesten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Helsefremmende tilbud: Aktivitetstilbud 5 dager i uken hvor man bruker musikk som kunnskapsbasert praksis mot tilfriskning og bedring for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vi har stor tro på at prosjektet skal kunne gi store helsegevinster til en utsatt brukergruppe med sammensatte og langvarige utfordringer som tidvis har liten «complience» ved andre behandlingsformer. Erfaringseksperter: En viktig del av prosjektet er brukerstyring og medvirkning i eget liv. Målet er gradvis å la erfaringsekspertene få kompetanse som musikkeksperter og formal kompetanse gjennom Erfaringsskolen. Et viktig mål er også å verdsette deres rolle ved å lønne dem. Målet er en sirkulasjon av nye erfaringseksperter. Sosialt entreprenørskap: Flere av dagens deltaker har gjennom Rap Clinic produsert sanger på ulike musikkplattformer. Deltakerne på Rap Clinic har i samarbeid med erfaringsekspertene gjort konserter i og flere planlegges. Forankring til storsamfunnet og fjerne stigma: Erfaringsekspertene planlegger musikal som skal dra rundt på skoler og synge om rus og psykiske lidelser. Utstyr: Kjøpe inn nødvendig musikkutstyr til antall deltakere pr dag og innrede studio. Mobilt utstyr som kan tas med på konserter og musikaler etc.

Fremdriftsplan for prosjektet

2020: Jan-Jun: Bygge om lokale. 2 erfaringseksperter (EF) blir gitt opplæring i musikkproduksjon. Tilbud 5 dager i uken. Aug-Des: 2 EFere starter skolen. 2 deltakere læres opp som nye EFere og lønnes. Musikal. 2021: Jan-Jun: 2 EFere avslutter skole og har praksis i Rap Clinic. Til sammen mottar 4 EFere lønn i ulik størrelsesorden Aug-Des: 2 EFere startet på erfaringskolen. 2 EFere har startet egen avdeling for kommersiell musikkproduksjon.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet «Rap Clinic» har utviklet seg til å bli et etablert musikktilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer som er lokalt forankret der de bor. Målet med tilbudet er å fremme bedringsprosesser ved fokus på brukerens styrker, identitet og ressurser gjennom terapeutisk og sosial bruk av musikk. Mange har i dag ikke tilgang til musikk på grunn av begrensninger og utfordringer knyttet til sykdom, eller økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Rap Clinic ønsker å kunne tilby en meningsfull og sosial musikkaktivitet ved å gjøre musikk mer tilgjengelig i trygge omgivelser. Gjennom prosjektperioden har Rap Clinic utviklet seg fra en gang i uken i kjelleren på Villa Walle til å drifte flere lokaler med aktiviteter 5 ganger i uken. Fra å være kun et par stykker består Rap Clinic nå av 7 erfaringseksperter, 7 aktivitetsgrupper, 3 årsverk med involverte helsefaglærte, og har et medlemsregister på 65 personer i tillegg til ventelister.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Rap Clinic har i høy grad nådd målet om å etablere et musikktilbud til mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer som er lokalt forankret der de bor. Rap Clinic er i dag etablert innen aktivitetsbasert helsehjelp i Bærum kommune med eget budsjett, faste ukeplaner, fast ansatte erfaringseksperter, regelmessig deltakelse på arrangementer, formidling av konseptet på diverse konferanser, i tillegg til å ha utvidet grunnbemanningen med musikkterapeut og sosionom. Rap Clinic har utvidet med et nytt lokale på Stabekk for å møte den økende etterspørselen fra målgruppen. Istedenfor HoNos skjema har vi benyttet RAS skjema, som gir et generelt inntrykk av god effekt på bedringsprosesser blant medlemmene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

Et etablert delmål i prosjektbeskrivelsen var å lønne 2 erfaringseksperter ved at de var med på å drifte, utforme og sette premissene for tilbudene sammen med prosjektleder. Ved prosjektslutt har vi totalt hatt 12 erfaringseksperter i lønnet arbeid, hvorav 7 personer fremdeles har arbeidsplass på Rap Clinic. Flere av de tidligere erfaringsekspertene som ikke er hos oss lenger har gått videre til andre typer arbeid. Erfaringsekspertene driver hvert sitt aktivitetstilbud opptil flere ganger i uken hvor medlemmer kan melde seg på gjennom appen “Spond”. Tilbudet omfatter studiotid, bandspilling, låtskriving, konsertøving, gaming-gruppe, podcastgruppe med flere.

Resultater og resultatvurdering

Rap Clinic har utviklet seg utover forventet utfall på flere områder. Utviklingen har foregått hovedsakelig av medlemmer som har brukt sine ferdigheter for å utvikle nye tilbud. Prosjektet baserer seg på å dyrke medlemmenes interesser og ressurser, og deretter legge til rette for at de skal utvikle seg videre. Prosjektleders rolle har vært å være en støttespiller for å legge til rette for at medlemmene skal kunne utvikle sine ferdigheter og ressurser. Denne måten å jobbe på at ført til engasjerte medlemmer, økt antall aktivitetsgrupper og god rekruttering. Gjennom et samarbeid med NAV og kommunen kan Rap Clinic tilby lønnet arbeid til erfaringsekspertene som driver egne aktivitetstilbud. Vår filosofi er å utvikle helsetilbudet for kommunens innbyggere for å møte de som ønsker å bidra i en form for arbeid, hvor arbeidet er en del av helsehjelpen som kommunen tilbyr.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet Rap Clinic har møtt de oppsatte målene, og utvidet til å inkludere flere arbeidsgrupper. Strukturen viser seg å ha god effekt for å skape et kreativt stimulerende miljø hvor medlemmer ønsker å bidra. Gjennom prosjektperioden har Rap Clinic vokst seg større enn vi hadde sett for oss. Vi har 7 erfaringseksperter; 3 årsverk med helsefaglærte involvert i prosjektet; regelmessige oppdrag på diverse konferanser og arrangementer; og stor bredde av aktivitetstilbud. Rap Clinic har ambisjoner om å utvikle flere aktivitetstilbud, få flere medlemmer og arrangere egne konserter og festivaler.

Prosjektleder

Richard Bjørnådal

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
RAP CLINIC
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Bærum kommune, psykisk helse og rus
Beløp Bevilget
2020: kr 300 000, 2021: kr 200 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet