Rehabilitering av eksekutiv dysfunksjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Evnen til viljestyrt kontroll av tanker, følelser og atferd er en forutsetning for vår evne til å fungere godt i hverdagen. Svikt i slike eksekutive funksjoner er hyppig forekommende etter ervervet hjerneskade, skaper store utfordringer. Få evidensbaserte (vitenskapelige) intervensjoner foreligger.

Målsetting

Hovedmålet med studien var å undersøke effekten av Goal Management Training (GMT), en metakognitiv strategitrening, i forhold til bedret eksekutiv og emosjonell fungering, redusert angst og depresjon, og økt livskvalitet hos pasienter med ervervet hjerneskade i kronisk fase. Intervensjonen (systematiske tiltak) ble sammenlignet med en aktiv kontrollbetingelse.

Design, metode, materiale

Forskningsprosjektet ble gjennomført som en randomisert, kontrollert studie på Sunnaas sykehus. 178 tidligere pasienter ble invitert til å delta. 90 returnerte signert samtykke, og 70 ble tilfeldig fordelt til henholdsvis GMT (33) og den aktive kontrollbetingelsen (37). Inklusjonskriteriene omfattet; sikker påvist ervervet hjerneskade, svikt i eksekutiv fungering i hverdagen, minimum 6 måneder etter skade/sykdom, og mellom 18 – 67 år. Omfattende psykiske problemer, aktivt rusmisbruk, pågående nevrodegenerative sykdommer, og omfattende kognitiv problemer (uforenlig med gruppedeltagelse) var eksklusjonskriterier. Alle deltagere ble undersøkt med egenrapporterte spørreskjemaer og omfattende nevropsykologisk testing ved baseline, umiddelbart etter treningens slutt, og 6 måneder etterpå. MR ble gjort på 61 deltagere. De resterende 9 kunne ikke/ville ikke av medisinske grunner.

Gjennomføring

Prosjektet ble i all hovedsak gjennomført som planlagt. Det var noen mindre endringer, og disse vektlegges her. Opprinnelig ønsket en å kunne sammenligne effekt av trening på subgrupper (traumatisk hjerneskade, slag og tumorer) av deltagerne. Som følge av få deltagere med tumor ble dette ikke gjort. En ønsket også å gjennomføre fMRI før og etter trening på et utvalg av deltagerne, for å undersøke eventuelle strukturelle endringer etter trening. fMRI ble ikke gjennomført som følge av manglende finansiering. Et flertall av deltagerne oppgav en nær pårørende som fikk tilsendt spørreskjemaer, for å kunne undersøke pårørendes perspektiv. Til tross for ekstra purringer ved alle tre måletidspunkt viste det seg vanskelig å få nok antall pårørende til å svare. Dette er derfor ikke undersøkt nærmere.

Resultater

De tydeligste behandlingseffekter ble funnet ved seks måneders oppfølging, og peker i retning av at strategitreningen ble tatt i bruk etter behandlingens slutt. GMT var assosiert med bedret egenrapportert eksekutiv og emosjonell funksjon i hverdagslivet, og bedret oppmerksomhetsfunksjon målt ved tester. En rekke faktorer utover innholdet i treningen har betydning for utbyttet.

Samarbeidspartnere

Tor Endestad, Ass. Professor, PhD, Universitet i Oslo gjennomførte MRI opptakene. Per-Kristian Hoel, MD, PhD, Oslo Universitetssykehus/Intervensjonssenteret tolket alle MRI bilder. Brian Levine, PhD, Senior Scientist, Rotman Research Institute, Professor, bidro med GMT og kontrollbetingelsen.

Videre planer

Goal Management Training skal implementeres som del av det kliniske behandlingstilbudet for mennesker med ervervet hjerneskade på Sunnaas sykehus. Arbeidet er igangsatt, og målet er en første utprøving før sommeren 2018.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et tett samarbeid med Personskadeforbundet LTN gjennom hele perioden. Om lag 15% av deltagerne til studien ble rekruttert via medlemsbladet deres, samt at forskningsprosjektet er presentert på to større arrangementer i deres regi. Det planlegges et intervju og omtale av hele prosjektet.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Tornås, S. (2017) Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trial. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A-K., Evans, J., Endestad, T., Hol, P.K:, Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Rehabilitation of executive functions in patients with chronic acquired brain injury with Goal Management Training, external cuing and emotional regulation: A randomized controlled trial. Journal of the International Neuropsychological Society, 21, 1–17.
doi:10.1017/S1355617715001344

Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A-K., Scanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Goal Management Training combined with external cuing as a means to improve emotional regulation, psychological functioning, and quality of life in patients with acquired brain injury: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97,1841-52
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.06.014

Tornås, S., Stubberud, J., Solbakk, A.K., Evans, J., Schanke, A.K. & Løvstad, M. (2017). Moderators, mediators and nonspecific predictors of outcome after cognitive rehabilitation of executive functions in a randomised controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation, 07.1-22.
doi: 10.1080/09602011.2017.1338587

Postere:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Høst, K., Schanke, A.K. & Stubberud, J. (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury – preliminary results. The International Brain Injury Association: The 12th World Congress on Brain Injury, San Francisco, USA

Muntlige presentasjoner:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2015). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury. The 5th Conference of the European Societies of Neuropsychology and the 12th Nordic meeting in Neuropsychology. Tampere, Finland

Tornås, S.., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Goal Management Training, combined with external cuing, as a means to improved Emotional regulation and reduced Psychological distress in patients with acquired brain injury after: A randomized controlled trial. World Federation of Neurorehabilitation Special Interest Group in Neuropsychological Rehabilitation Annual Meeting, Glasgow.

Sluttrapport/artikler (pdf)

20171031_kappen.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Tornås, S. (2017) Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trial. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A-K., Evans, J., Endestad, T., Hol, P.K:, Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Rehabilitation of executive functions in patients with chronic acquired brain injury with Goal Management Training, external cuing and emotional regulation: A randomized controlled trial. Journal of the International Neuropsychological Society, 21, 1–17.
doi:10.1017/S1355617715001344

Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A-K., Scanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Goal Management Training combined with external cuing as a means to improve emotional regulation, psychological functioning, and quality of life in patients with acquired brain injury: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97,1841-52
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.06.014

Tornås, S., Stubberud, J., Solbakk, A.K., Evans, J., Schanke, A.K. & Løvstad, M. (2017). Moderators, mediators and nonspecific predictors of outcome after cognitive rehabilitation of executive functions in a randomised controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation, 07.1-22.
doi: 10.1080/09602011.2017.1338587

Postere:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Høst, K., Schanke, A.K. & Stubberud, J. (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury – preliminary results. The International Brain Injury Association: The 12th World Congress on Brain Injury, San Francisco, USA

Muntlige presentasjoner:
Tornås, S., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2015). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury. The 5th Conference of the European Societies of Neuropsychology and the 12th Nordic meeting in Neuropsychology. Tampere, Finland

Tornås, S.., Løvstad, M., Solbakk, A.K., Schanke, A-K. & Stubberud, J. (2016). Goal Management Training, combined with external cuing, as a means to improved Emotional regulation and reduced Psychological distress in patients with acquired brain injury after: A randomized controlled trial. World Federation of Neurorehabilitation Special Interest Group in Neuropsychological Rehabilitation Annual Meeting, Glasgow.

Prosjektleder/forsker

Sveinung Tornås

Hovedveileder

Anne-Kristine Schanke

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Rehabilitering av eksekutiv dysfunksjon
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.08.2012
Sluttdato
30.07.2015
Status
Avsluttet