Rehabilitering av KOLS- pasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos voksne i Norge, er i dag på minst 5%

Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos voksne i Norge, er i dag på minst 5%. En stadig økende gruppe, som ofte er storforbrukere av helsetjenester. Her beskrives et poliklinisk rehabiliteringskurs for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom ved Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering og prosjekteier er Norges Astma- og Allergiforbund.

 

Målet med prosjektet var å vise at økt kunnskap om egen sykdom, bedre egenbehandling, jevn trening og tilrettelagt hjemmemiljø, ville kunne vise seg i bedre selvopplevd helsestatus og færre hospitaliseringer.

 

40 pasienter deltok i studien. Det ble sammenlignet antall akuttinnleggelser og liggedøgn på sykehus året før og året etter gjennomgått kurs. Lungefunksjon, utholdenhet oh opplevelsen av åndenød ved anstrengelse ble testet før kurs, og 6 og 12 måneder etter. Ved samme tidspunkt ble selvopplevd helsestatus vurdert.  Herunder ble SGRQ, SF-36, ”Glittreskalaen” og ”Spørreskjema om pustevansker” anvendt. Prosentandelen pasienter innlagt, ble redusert fra 32.4 til 16.2. Antall sykehusdøgn per pasient falt fra 3.7 til 1.4. Selvopplevd helsestatus viste bedring i totalskåre ved alle anvendte skjema. Utholdenheten ved anstrengelse ble bedret og opplevelsen av åndenød under arbeid redusert. Lungefunksjonen ble noe bedret, men endringen var som ventet liten.

 

Disse funnene er i god overensstemmelse med den internasjonale litteraturen.

Prosjektleder/forsker

Borghild Kr. Lomundal

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Rehabilitering av KOLS- pasienter
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 209 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet