Rehabilitering av nakkeskade

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I denne hovedfagsoppgaven har jeg belyst problemstillingen:

I denne hovedfagsoppgaven har jeg belyst problemstillingen:

 

“Hvilken betydning kan tilpasset fysisk aktivitet ha i et behandlingsopplegg for personer med kroniske plager etter en nakkeslengskade?”

 

Studien inngår som en del i utviklingen av et rehabiliteringsprogram for personer med nakkeplager ved Spesialsykehus for rehabilitering i Stavern (SSR Stavern). Det legges stor vekt på brukermedvirkning i denne prosessen og deltakernes subjektive erfaringer. Utvalget er pasienter som har vært deltakere i et behandlingsopplegg ved SSR Stavern og består av fem kvinner og to menn hvor alle har vært utsatt for en nakkeslengskade etter påkjørsel bakfra i bil.

 

Behandlingsopplegget består av deltakelse i teoretisk og praktisk undervisning. For å belyse problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ metodisk tilnærming med halvstrukturerte intervjuer. Hver deltaker ble intervjuet to ganger med fire måneders mellomrom. Intervjuene og analysen bygger på en fenomenologisk tilnærming hvor deltakernes livsverden er sentral. På bakgrunn av analysen og tolkning av intervjuene og i lys av kroppsfilosofiske teorier, presenteres:

·      deltakernes livsverden etter en nakkeslengskade

·      deltakernes subjektive opplevelser av behandlingsopplegget

·      deltakernes opplevelse av kroppens nærvær og fravær i bevegelse

 

Studien har belyst eksistensielle forhold hos deltakerne i forhold til nakkesleng. De beskriver store endringer i deres livsverden som følge av nakkeslengulykken. På bakgrunn av informasjonen som fremkommer i intervjuene, kan vi si at deltakerne har hatt et positivt utbytte av behandlingsopplegget. Deltakerne beskriver en økning i hverdagsaktiviteten som følge av denne deltakelsen. Mer kunnskap om og trygghet på egen situasjon har bidratt til dette. Sosiale relasjoner til andre personer i samme situasjon har også vært av vesentlig betydning, og de har utviklet nye strategier for hvordan de takler smerter. Spesielt gruppetrening i basseng og avspenning er aktiviteter som gir positive kroppsopplevelser.

 

Nøkkelord: tilpasset fysisk aktivitet, nakkesleng, rehabilitering, fenomenologi, kroppsfilosofi, brukermedvirkning

Prosjektleder/forsker

Aage Indahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Rehabilitering av nakkeskade
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Spesialsykehus for rehabilitering, HF
Beløp Bevilget
2003: kr 344 000, 2004: kr 344 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet