Rehabilitering for kols i kommunene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nærmere 8 % av personer eldre enn 40 år har kols. Rehabilitering gir økt fysisk kapasitet, reduserer dyspné, og bedrer helserelatert livskvalitet og egen mestring. Helseeffekten av rehabilitering er større enn medikamentell behandling. 2500 personer fikk lungerehabilitering for kols i 2015 i helseforetakene. Tall i kommuner er ukjent. Lungerehabilitering organiseres som: Lungerehabilitering i kommunen, individuell eller gruppebasert, gruppebasert diagnose uavhengig rehabilitering i kommunen, enkelttilbud i kommunen. LHL ønsker oversikt over rehabiliteringstilbudet i norske kommuner og bydeler.

Målsetting

Prosjektet skal levere en rapport med oversikt over hvilke rehabiliteringstilbud som finnes for personer med kols og deres pårørende i norske kommuner, en oversikt over hvor mange kolspasienter som mottar tilbud om rehabilitering samt en analyse over variasjoner i kolsrehabiliteringen i kommunene.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale og bydeltilknyttede koordineringsenheter som etter forskrift har ansvaret for habilitering og rehabilitering av personer med kols.

Antall personer i målgruppen

462

Beskrivelse av gjennomføring

Det anvendes et elektronisk egenutviklet spørreskjema til kartleggingen (SurveyXact). Det gjennomføres et møte med koordineringssenter i 5 kommuner for å kvalitetssikre skjemaet slik at det blir anvendelig og gi en høy besvarelse. Et nettbasert verktøy anvendes for å opprette, gjennomføre og analysere spørreundersøkelsen. Et pilotforsøk gjøres med elektronisk utsendelse av spørreskjemaet til 10 tilfeldige kommuner. Da tester vi spørreskjema teksten, forsendelsesrutiner, returmottak og analyseprosesser. Skjemaet endres på grunnlag av resultatene fra pilotforsøket. Spørreskjema sendes til koordinerende enheter i alle landets 426 kommuner og 36 bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ved ubesvart forespørsel vil kommunen bli purret to ganger. Elektronisk adresseliste til kommuner og bydeler og deres politiske ledelse vil bli anskaffet fra Kommuneforlaget. Statistisk Sentralbyrå gir oss beskrivende variabler om kommunene. Det skal være demografiske variabler som aldersfordeling, by-land-tilhørighet, utdannelse, arbeidsløshet, industri-næringsstruktur, allmennlege ratio, avstand til helseforetak og røykevaner blant innbyggere i kommunen. Det utføres en statistisk analyse og resultatene presenteres i en rapport og publiseres.

Fremdriftsplan

2H-2018: Forberedelser til kartlegging. Gjennomføring av pilotforsøk okt-nov. 2019: Utsendelse av el.spørreskjema med følgebrev til kommunene 05.01, med purringer 21.01. og 06.02.2019. Kartleggingen forventes avsluttet 01.03.2019. Etter oppretting av dataene følger 9 mnd med analyser og utarbeidelse av rapport. Resultatene fra undersøkelsen presenteres for LHL, kommunene og sentrale helsemyndigheter, på www.lhl.no, tidsskrift og konferanser.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Rehabilitering for kols i kommunene-oppdatert.pdf

Prosjektleder/forsker

Olav Kåre Refvem

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Rehabilitering for kols i kommunene
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 420 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.10.2020
Status
Avsluttet