Rehabilitering og astmaskole

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn: Gjennom flere år var vi vitne til at ”svingdørspasienter” gikk ut og inn av sykehuset uten å bli bedre eller fikk et godt rehabiliteringstilbud. Pasientene hadde astma eller en kronisk obstruktiv lungesykdom. Dette ønsket vi å gjøre noe med – og vi er Norges Astma- og Allergiforbund, Lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital og Selli Rehabiliterings- og Opptreningsenter. Vi startet prosjektet januar 1999 og prosjektet har arbeidet aktivt i hele treårsperioden ved hjelp av midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Målet med prosjektet var å vise at det går an å gi et godt desentralisert rehabiliterings- og astmaskoletilbud til en gruppe pasienter med astma og kronisk obstruktive lungesykdommer. Prosjektet skulle inneholde stor grad av brukermedvirkning og likemannsarbeid. Arbeidshypotesen har vært at den som får grundig opplæring og kunnskap om de ulike sidene ved sin sykdom, vil få økt livskvalitet gjennom bedret egenmestring og økt deltagelse på de ulike sosiale arena. Målet med prosjektet har også vært å etablere et permanent rehabiliteringstilbud i Midt-Norge.

 

Gjennomføringen og resultater: Prosjektdeltagerne har deltatt i grupper på 7-10 personer over fire uker. Alle har fått tilbud om oppfølging over to uker etter en periode på ett år. Deltagernes alder har vært fra 23 år til 82 år. De aller fleste har vært sterkt preget av sin sykdom, og de fleste har hatt astma eller KOLS over flere år. I prosjektet er Mestringsarbeidet, kontakt med pårørende og kontinuerlig oppfølging av den enkelte vesentlige momenter for å lykkes. Vi har med dette prosjektet virkelig bevist at Lungerehabilitering nytter uansett deltagernes alder eller sykdommens alvorlighetsgrad. Dette kan vi dokumentere.

 

Videre planer: Når det gjelder å få til et permanent lungerehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen arbeider vi fortsatt med dette, og venter en snarlig avgjørelse. Det er viktig at all den kompetanse som er opparbeidet nå blir videreført og at pasientgruppen får et godt tilbud. Astma og KOLS-skolene er etablert som permanente tilbud.

Prosjektleder/forsker

Marianne Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Rehabilitering og astmaskole
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 650 000, 2001: kr 550 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet