Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi

Søknadssammendrag

Målet for prosjektet er å prøve ut e-rehabilitering som løsning for å kunne tilby rehabilitering for personer som er, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet fysiske og/eller psykiske plager.

Bakgrunnen for prosjektet er at smittevernfaglige hensyn og sentrale myndigheters anbefalinger i forbindelse med covid-19 har medført en betydelig reduksjon i rehabiliteringsaktivitet. Skibotn helse og rehabilitering leverer rehabiliteringstjenester etter avtale med både Helse Nord og NAV. Manglende tilbud vil over tid ha store konsekvenser for den enkelte pasient, men også en betydelig samfunnsøkonomisk konsekvens. E-rehabilitering med arbeidsrettet fokus vil være et godt og viktig alternativ i en tid der smittevernhensyn ikke tillater tradisjonell døgnbasert rehabilitering.

Målgruppen er personer med behov for rehabiliteringstiltak for å kunne stå i arbeidslivet, eller som risikerer å falle utenfor arbeidslivet. Målgruppen vurderes som godt egnet til å delta i et slikt e-rehabiliteringstiltak.

Tiltaket innebærer at det planlegges å gjennomføre rehabiliteringstilbud med et minimum av fysisk oppmøte. Tiltaket vil bli individuelt tilrettelagt. For noen vil 100 prosent av tiltaket være via digitale kanaler, mens det for andre vil være viktig med noe fysisk tilstedeværelse, eksempelvis for å utvikle tillit mellom behandler og pasient og mellom pasienter. Rehabiliteringstilbudet vil bestå av en grundig anamnese og kartlegging gjennom samtaler, videokonferanse og selv-administrerte standardiserte kartleggingsskjemaer, gruppetreningstilbud og individuell oppfølging, samt individuelt tilpassede treningsprogram.

Prosjektet skal gjennomføre dette i perioden april 2020 til oktober 2020. Trinn 1 er planleggingsfasen, der vi tar utgangspunkt i kjerneaktiviteter og mål for rehabiliteringstilbudet slik det foreligger i dag. I trinn 2 utarbeides informasjonsmateriell om løsningen og spesielle hensyn til ivaretakelse av personvernhensyn, før personer som er innvilget rehabiliteringsopphold inviteres til å delta. I trinn 3 gjennomføres e-rehab med arbeidsrettet fokus, før tilbudet evalueres gjennom brukerevalueringer og utfylling av standardiserte funksjonskartleggingsverktøy. Tilbudet justeres og forbedres basert på evalueringen før nytt kurs arrangeres.

Prosjektleder/forsker

Eirik Irgens

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemie
Prosjektnavn
Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi
Organisasjon
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020