Rehabiliteringsnettverk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Prosjektet ”Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms” hadde sin oppstart høsten 2005 som den norske piloten i det transnasjonale prosjektet ”Sustainable Rural Health Care Networks”.

 

Fokuset på rehabilitering av eldre har vært for lite og dette resulterer i for lav kompetanse og lite samarbeid om de pasientene som trenger dette tilbudet. Behovet for en ”arena” hvor man kunne jobbe rundt denne problemstillingen var tilstede. ”Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms” gjør en innsats for å forbedre forholdene til de som i dag er eldre og trenger rehabilitering. Dette ved å påvirke til heving av kompetansenivået blant personalet i helsetjenestene i de 10 Midt-Troms kommunene og for ansatte som jobber i de to spesialisthelsetjenestene Salangen HelseRehab og Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms. En annen målsetting for nettverket er å påvirke til styrket samarbeid innad i kommunene og mellom kommunene, mellom helsetjenesten og brukerorganisasjonene, og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til beste for pasientene.

 

Delprosjekt med finansiering fra Helse og Rehabilitering: Med bakgrunn i en kartlegging utført våren 2006 og kontinuerlige diskusjoner og evalueringer underveis med deltagerne i nettverket, i styringsgruppa og i referansegruppa, ble det søkt Helse og Rehabilitering om midler til å gjennomføre et kompetanseprogram i 2007. Tiltakene i kompetanseprogrammet er fokusert rundt bruken av IKT som hjelpemidler for kompetanseheving og samhandling. Dette være seg videokonferanser og virtuelt fagnett i tillegg til samarbeid med brukerorganisasjoner, fellessamlinger og hospiteringsordninger.

 

Evalueringen av kompetanseprogrammet og dets organisering kan tyde på at dette er en fleksibel måte å drive kompetansehevende virksomhet i rurale strøk. Det å delta på tiltak i nettverket har også skaffet mange helsearbeidere nye kontakter med andre kommuners representanter i nettverket og ansatte ved de nevnte spesialisthelsetjenester. Den kommunale rehabiliteringsplanen er kommet på bordet i flere av kommunene igjen, og fokuset på dette fagområdet er bedret. Men potensialet er enda stort!

 

Videreføring: Kompetanseprogrammet videreføres i et nytt Helse og Rehabiliteringsprosjekt i 2008. Der vil vi legger vekt på fokuset mot samhandling mellom brukerorganisasjoner og helsetjenesten på begge nivåer. Det blir viktig å synliggjøre bl.a. likemannsarbeidets plass i et rehabiliteringsforløp.

 

Driften av Rehabiliteringsnettverket er ønsket som fast etablert og ikke prosjektbasert. Dette skal det jobbes med i 2008. Hvordan den administrative og den faglige forankringen av nettverket skal være blir vesentlig i fht videre drift.


 

Prosjektleder/forsker

Heidi Gløtta Kristiansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Rehabiliteringsnettverk
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Utviklingssenteret Finnsnes ved prosjekt Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms
Beløp Bevilget
2007: kr 190 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet