Rekonstruksjon Utøya og veien videre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet gir en etterspurt mulighet til å åpne for forståelse, dialog og egen mestring for ungdom. Temaene er mental helse, traume bearbeiding, forståelse og forebygging av ekstremisme. Kunnskapen om Terroren på Utøya er naturlig del av prosjektet men ikke alene det sentrale. Den unike filmen åpner for denne muligheten, men det er viktig å sette den i sammenhenger med rom for dialog om mestring, habilitering og samfunnsforståelse. Opplegget utvikles og distribueres i samarbeid med DKS. Filmen brukt i faglige sammenhenger er den andre delen av prosjektet som utvikles.

Målsetting for prosjektet

Gjennom godt planlagte og gjennomførte filmvisninger med tilhørende samtaler og etterarbeid i skolene, får ungdommene mulighet til å samtale og bedre forstå hvordan traumatiske opplevelser er og at det går an å bearbeide små og store traumer gjennom åpenhet og deling. Kunnskap om Utøya og ekstremism

Målgruppe

Ungdommer ungdomsskoler og videregående skole (voksne i faglig bruk, se prosjektbeskrivelse)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) nasjonalt og lokalt i Tromsø. Prosjektet har et potensiale og behov for ivaretakelse og gjennomføring utover det vanlige, derfor kan ikke DKS alene finansiere hele prosjektet, som er avhengig av faglig samarbeid og co finansiering. I tillegg til Mental Helse er det flere aktive partnere (se vedlegg), som deltar aktivt i utforming og gjennomføring . Dermed åpnes det for utvidet bruk av filmen i faglige sammenhenger og spesialvisninger som startes og videreutvikles i prosjektperioden. Hovedprosjektet DKS turneene blir omfattende med ca 50 visninger i året i 2 år som legges opp i en nøye planlagt 5 punkts modell, denne beskrives detaljert i vedlagte prosjektbeskrivelse under avsnittet “Tiltak”

Fremdriftsplan for prosjektet

2018 – Vår 2019 intensjonsavtaler og møter med partnere August 2019 – okt 2019 Fastsetting av opplegg og pilotprosjekt okt 2019 – Mai 2020 Gjennomføring DKS og faglig bruk. Foreløpig evaluering Sept 2020 – April 2021 Planlegning og gjennomføring av turneplan for år 2 mai 2021 – Juni 2021 Evaluering, rapportering og planlegning av videreføring Sept 2021 – Videreføring for nye ungdomskull, planlegge, finansiere og videreutvikle

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Filmen Rekonstruksjon Utøya (www.rekonstruksjonutoya.no) er et av de vesentlige prosjekter som har hjulpet oss til å huske hva som faktisk skjedde 22 juli 2011 og videre bearbeide sjokk og traumer. Prosjektet (filmvisning med obligatoriske gode samtaler og møte med overlevere) har fungert spesielt godt i Den kulturelle skolesekken (DKS) i ungdoms- og videregående skole, der nye elevkull og lærerne har et stort behov for å finne måter å snakke om terroren som rammet så grusomt. 22 juli, livsmestring og demokratiforståelse er relevante tema som er langt framme i de nye læreplanene. Et svært krevende prosjekt der ivaretakelse av våre formidlere (filmens medvirkende) og sårbare elever har vært viktig. Derfor har støtten fra Dam stiftelsen vært helt avgjørende for at prosjektet har fått høy kvalitet og har blitt svært vellykket og godt mottatt.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effekten har vært svært gode og vi har oppnådd å få gode resultater med et svært viktig men krevende prosjekt. Elever og fagfolk har fått en unik mulighet til å lære om og bearbeide vårt nasjonale traume. Oppnå større forståelse av metoder for bearbeiding av traumer, en kunnskap som også er god å ha med seg generelt i livet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

25000

Prosjektgjennomføring/Metode

Visninger, for det meste i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS), utvikling av gode lærerressurser, svert tett og god oppfølgning, samarbeid med fagmiljøer har fungert. Etter visning er det obligatorisk med felles samtale og møte med filmens medvirkende, som er overlevere og ansvarlige fra filmens team. Det har også vært krevende men gitt god effekt å følge opp lærere, kulturkontakter ved skolene og ansvarlige i DKS systemet, alt for å sikre trygge og gode opplevelser, alltid.

Resultater og resultatvurdering

Vi er svert fornøyd med resultatene og har fått dette bekreftet i utallige møter med kulturkontakter, elever, foreldre, berørte, DKS ansvarlige, fagmiljøer og andre som jobber med tematikken, som kommunikasjons ansvarlige ved 22 juli senteret og Utøya AS. Evaluering i form av video finnes her: https://www.rekonstruksjonutoya.no/dks-og-spesialvisninger og i form av vedlagte evalueringsskjema.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet avsluttes formelt nå, men løper videre i inneværende semester i form av DKS visninger og det vanlige opplegget rundt, men det er sårbart uten den støtten vi har hatt, og fordi noen av våre medvirkende som er overlevere fra terroren, ønsker å trekke seg tilbake fra det krevende arbeidet. Vi vurderer derfor en ønsket fortsettelse som er noe nedskalert, ved at våre medvirkende (overleverne) spiller inn en kort video med de spørsmål og svar som vi vet går igjen. Dette i kombinasjon med en eller to formidlere tilstede, vil gjøre at vi kan fortsette. Vi planlegger nye søknader om tilskudd

Prosjektleder

John Arvid Berger

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rekonstruksjon Utøya og veien videre
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Polarfox AS filmprod selskap, DKS i komuner og Fylker, RVTS, Politiet, skoler.
Beløp Bevilget
2019: kr 984 000, 2020: kr 915 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
02.06.2022
Status
Under gjennomføring