Ren luft for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Luftforurensning er et problem og kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Barn er særlig sårbare og per i dag har mer enn 20% av barn i skolealderen astma. Vi ønsker å synliggjøre trusselen luftforurensning utgjør ved å øke bevissthet om tematikken i skoler. Miljøhovedstadsåret vil være et bra tidspunkt for å gjennomføre prosjektet, fordi fokus i offentligheten vil være rettet mot miljøspørsmål gjennom hele året, og fordi sekretariatet i Oslo kommune som er ansvarlig for gjennomføringen av alle aktiviteter i Miljøhovedstadsåret, er veldig positiv til prosjektet vårt.

Målsetting

Målsetting er å få elever og lærere til å kartlegge luftkvaliteten der de bor og oppholder seg ved hjelp av enkle målemetoder, bruke prosjektets informasjons-/opplæringsmateriale om luftforurensning og presentere resultatene sine på Verdens Miljødag på et arrangement i regi av Miljøhovedstaden.

Målgruppe

Vår hovedmålgruppe er lærere og elever i barne- og ungdomsskoler.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføringen krever betydelig arbeid både med hensyn til planlegging og gjennomføring av skolekampanjen og festivalen. Allerede nå er vi i kontakt med Oslo Miljøhovedstad 2019 for å koordinere vårt initiativ med deres planer. I denne sammenheng skal vi ha et snarlig møte med Utdanningsetaten for å markedsføre vårt initiativ og for å benytte oss av deres kommunikasjonskanaler til alle barne- og ungdomsskoler i Oslo og eventuelt i hele Norge. I samarbeid med skolene i Oslo jobber vi i januar/februar med å lage informasjonsmateriale om luftforurensning, tilpasse app og nettsider og forbereder målekampanjen. Mars til mai skal elevene måle luftforurensning der de bor, i ulike deler i byen. I tillegg vil alle skolene i landet inviteres til å delta i målekampanjen. Resultatene skal synliggjøres på et felles-luftkvalitetskart og skal så presenteres på Urban Future-konferanse i mai og på Verdens miljødagsfestival i juni. Resten av året brukes til å evaluere aktivitetene. Sluttresultatet vil være en evalueringsrapport som gjøres tilgjengelig for alle. Undervisnings- og informasjonsmateriale skal være tilgjengelig for skolene også etter at prosjektet er ferdig. Vi vil aktivt søke etter muligheter for støtte til videre drift i 2019.

Fremdriftsplan

01/02.19: Utarbeide materiale til undervisningsverktøykasse; tilpassing av app/nettløsning 03-05.19: Målekampanjer i skolene; synliggjøring av resultatene på et samskapte kartet 05.19: Deltakelse på Urban Future-konferanse 06.19: Festival på Verdens miljødag 10-12.19: Evaluering og rapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

RenLuft_FinalReport_v3.pdf

Prosjektleder/forsker

Núria Castell

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Ren luft for alle
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
NILU-Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning
Beløp Bevilget
2019: kr 591 200
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.04.2020
Status
Under gjennomføring