Ressurshelsestasjon for premature barn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for evalueringen
Prosjektet ?Trygghet som foreldre til premature barn ? ble gjennomført av Rikshospitalets nyfødtseksjon i tiden 01.04.01 ? 31.03.03 med støtte fra Helse og Rehabilitering via Norske Kvinners Sanitetsforening (prosjekt 2000/1/0065). Helsesøster tjenesten fra Bærum deltok i
slutt føringen av prosjektet, som hadde som del mål ?gjennom informasjon og veiledning å styrke foreldrene, slik at de har tilstrekkelig med kunnskap og ferdigheter til å mestre den daglige omsorg av det premature barnet hjemme?.
Bærum kommune opprettet i forlengelsen av prosjektet tre ressurshelsestasjoner for premature, og det ble opprettet en samarbeidsavtale med nedfelte samarbeidsrutiner mellom Rikshospitalet og Helsekontoret barn og unge, Bærum kommune som ble undertegnet i juni 2003.

Det har vært en stor interesse for ressurshelsestasjonen fra andre kommuner og sentralt hold, men tilbudet er hittil ikke beskrevet eller evaluert.

Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn (Sosial- og helsedirektoratet

08/2007) anbefaler at for tidlig fødte barn og deres familier bør tilbys en mer omfattende og målrettet oppfølging. En oppfølging som tar sikte på å lære foreldre å forstå barnets behov, vil føre til tryggere foreldre med lavere stressnivå i omsorgsutøvelsen.

Man antar at dette på sikt vil ha betydning for barnets generelle utvikling.
Ved opprettelsen av ressurshelsestasjonene bidro man til å samle kompetansen på dette området. Helsesøstrene her fikk anledning til å skaffe seg spisskompetanse slik at foreldrene ble møtt med den nødvendige trygghet som skulle til for at de kunne ivareta sin omsorgsutøvelse.
Retningslinjene anbefaler at helsestasjonen skal tilby noe tettere oppfølging av for tidlig fødte barn enn av vanlig fullbårne. Helsesøstre må kunne vurdere barnets utvikling, møte foreldrenes bekymringer og behov og foreslå tiltak, ved at de har god kunnskap om forventet normal utvikling, og om hvilke spesielle problemer og behov for tidlig fødte barn og familiene har større risiko for å oppleve.

Kvaliteten på oppfølgingen mener vi er bedret ved å opprette ressurshelsestasjoner som er lett tilgjengelig og der helsesøstre har erfaring og er oppdaterte på ny kunnskap gjeldende premature barn.

Målsetting
Evaluere om egne ressurshelsestasjoner for premature barn har bidratt til at foreldre får bedre kunnskap og ferdigheter til å mestre den daglige omsorgen for det premature barnet.

Målgruppe
Foreldre til premature barn.

Metode
Gjennomføre en spørreundersøkelse inkludert en kvalitativ undersøkelse blant foreldre til premature barn. Sammenligne denne undersøkelsen med tilsvarende som ble foretatt i Rikshospitalets prosjekt i 2003.

Tiltak
Ressurshelsestasjonene har eksistert i 5 år, og det er et er ønske om å få foreldres erfaringer med ressurshelsestasjonene. Det er samtidig viktig å få dokumentert om denne satsingen har medført en effekt i forhold til disse foreldrenes mestring av sin omsorgsoppgave.

Det vil bli benyttet tilsvarende spørreskjema som ble sendt til foreldre i Rikshospitalets prosjekt med enkelte justeringer og tilføyelser. Vi ønsker å sammenligne funn fra undersøkelsen som ble utført i 2003 med denne nye undersøkelsen. Vi ønsker svar på om etablering av ressurshelsestasjoner og samarbeidsavtale med Rikshospitalet har bidratt til at foreldre i større grad enn i 2003 opplever seg selv som trygge og mestrende i foreldrerollen, og om de har opplevd å få en individuelt tilpasset oppfølging på helsestasjonen. Vi ønsker i tillegg å kartlegge samarbeidet mellom de ulike instanser innad i kommunen. Dette vil være av stor betydning i forhold til fremtidig organisering av slike ressurshelsestasjoner.

Samarbeidsavtalen mellom Rikshospitalet og Bærum kommune, samt Bærum kommunes Serviceerklæring for Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune vil bli lagt til grunn for evalueringen.

Økonomi
Det søkes om kr. 110 000 til 20 % stilling for helsesøster for å gjennomføre evaluering av ressurshelsestasjoner i Bærum. Det vil også være behov for dekning av utgifter til spørreskjema og utsendelser.
Evalueringen vil bli utført i 2009.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0502.pdf

Prosjektleder/forsker

Bodil Erdal

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Ressurshelsestasjon for premature barn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Bærum kommune
Beløp Bevilget
2009: kr 110 000
Startdato
01.09.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet