RETT PÅ NETT

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Barnas Jurist har vi sett et stort behov blant barn og unge for bevisstgjøring og informasjon om grunnleggende rettigheter/plikter. De kommer til Barnas Jurist når de har et problem – men mange av problemene kunne vært unngått hvis barna/ungdommene hadde blitt stimulert til å reflektere over gitte situasjoner før de oppsto. Det ligger et stort potensiale i å bruke sosiale medier for å nå ut og bidra til bevisstgjøring blant barn og unge. Med målrettet, fengende og lettfattelig informasjon i digitale kanaler er det mulig å nå mange barn og unge som det ellers er svært vanskelig å nå.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal spre pedagogisk tilpasset og fengende rettighetsinformasjon ut til barn og unge gjennom digitale kanaler/sosiale medier. Dette skal skje gjennom tverrfaglig samarbeid som involverer kommunikasjonsfaglig, sosialfaglig og juridisk kompetanse.

Målgruppe

Barn og unge under 20 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Medietilsynet opplyser om at hele 91 pst. av barn i Norge mellom 9 og 16 år har tilgang til en smarttelefon. Mange barn og unge bruker sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram hyppig og aktivt og disse kanalene er for mange blitt en naturlig forlengelse av å være sammen med venner og dele opplevelser. Dette gir en unik mulighet til målrettet og spisset formidling. I Barnas Jurist har vi har identifisert temaene mobbing, deling av bilder og vold som tre aktuelle satsningsområder for prosjektet. Felles for disse temaene er at de ofte kan henge sammen med hverandre og at de er av stor betydning for den enkeltes helse og velferd. Samtidig er det barn og unge som kommer fra ressurssvake hjem som har størst utfordringer på disse områdene. Barn og unge som får lite oppfølging hjemmefra har behov for at det satses mer på informasjonsarbeid og bevisstgjøring. Informasjonsarbeidet til barn og unge må finne sted i en form og på arenaer der de er mottagelige og motiverte for å bearbeide informasjonen. Sosiale medier gir en unik mulighet for å teste ut en ny form for rettighetsarbeid.

Fremdriftsplan for prosjektet

1-3 mnd: • Rekruttere prosjektleder med kommunikasjonsfaglig kompetanse • Planlegge tverrfaglig samarbeid • Dialog med samarbeidspartnere og målgruppen • Beslutte innretning på kampanjene 3-12 mnd: • Utarbeide informasjonskampanjene (produsere bilder, tekst osv.) • Rekruttere frivillighetsteam med tverrfaglig kompetanse • Publisere kampanjene • Skrive en rapport som skal gi grunnlag for videre utvikling og drift.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

«Rett på nett» er et prosjekt i regi av Gatejuristen med Barnas Jurist, med målsetting om å etablere en spesialtilpasset metodikk som når og fenger barn og unge mellom 10 og 20 år med forebyggende rettighetsinformasjon i sosiale medier. Gjennom arbeidet i Barnas Jurist hadde vi sett et stort behov blant barn og unge for bevisstgjøring og informasjon om grunnleggende rettigheter og plikter. De kommer til Barnas Jurist når de har et problem – men mange av problemene kunne vært unngått hvis barna/ungdommene hadde blitt stimulert til å reflektere over gitte situasjoner før de oppsto. At 96 pst. av norske barn og unge mellom 9 og 18 år har tilgang til en smarttelefon, gir en unik mulighet for en ny form for rettighetsarbeid gjennom målrettet og spisset formidling.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Samtlige mål ble nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

400000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet hadde en varighet på 6 måneder og ble systematisert i tre faser: kartlegging og undersøkelse, produksjon og publisering, evaluering og videreføring. Kjennskap og forståelse for hvordan barn og unge bruker sosiale medier har vært en forutsetning for å lykkes med prosjektet. Det ble derfor satt av tid til å kartlegge hva som finnes av digitale rettighetsinformasjon, og hvilke trender som engasjerer barn og unge på sosiale medier i dag. Det ble opprettet kontakt med og gjennomført møter med en rekke ressurspersoner med kunnskap og erfaring innen ulike former for kommunikasjon og formidling. Det ble også gjennomført en målgruppeundersøkelse. På bakgrunn av prosjektets første fase ble det bestemt at Rett på nett skulle arbeide i to parallelle spor: kampanjen «En Snap» og oppbygningen av en tydelig digital profil for Barnas Jurist i sosiale medier. Førstnevnte var er en rettighetskampanje laget for Snapchat. Ved å bruke praktiske eksempler og illustrerende grafikk/bilder, hadde kampanjen som målsetting å bevisstgjøre barn og unge mellom 13-17 år om at deling av nakenbilder uten samtykke er et lovbrudd som kan få juridiske konsekvenser.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har spredt tilpasset og fengende rettighetsinformasjon til barn og unge gjennom digitale kanaler. Dette er en strategi som ikke har vært utprøvd av andre aktører i Norge. Prosjektet Rett på nett har vist at rettighetsinformasjon i sosiale medier er en egnet og svært effektiv tilnærming for å bevisstgjøre barn og unge om deres grunnleggende rettigheter og plikter. Kampanjen «En Snap» nådde ut til over 400 000 barn mellom 10-17 år på Snapchat. I tillegg har kampanjen nådd bredt ut gjennom NRK Supernytt og VGs snapchat-kanal. Etablering av et frivillig kommunikasjonsteam har også resultert i at Barnas Jurist har fått en tydelig tilstedeværelse på Instagram. Instagram har også blitt en kanal hvor målgruppen nå tar kontakt. Resultatene fra Rett på nett har vært et nødvendig og virkningsfullt supplement til det arbeidet som gjøres i skolene og på andre arenaer, og har resultert i at vi har nådd ut med informasjon til mange av de aller mest sårbare barn og unge i Norge.

Oppsummering og videre planer

Rett på nett har vært en suksess og målsettingene med prosjektet er nådd. Prosjektet har resultert i tidsriktige og innovative sluttprodukt som gjør Gatejuristen med Barnas Jurist bedre i stand til å levere på vårt samfunnsoppdrag. I tillegg til høy grad av «impact» for vår målgruppe, har Rett på nett utviklet og utprøvd en virkningsfull metodikk som nå bli implementert i vår ordinære drift.

Prosjektleder

Tamar Thorud

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
RETT PÅ NETT
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 550 000
Startdato
31.07.2017
Sluttdato
31.07.2018
Status
Avsluttet