RETT PÅ NETT

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Barnas Jurist har vi sett et stort behov blant barn og unge for bevisstgjøring og informasjon om grunnleggende rettigheter/plikter. De kommer til Barnas Jurist når de har et problem – men mange av problemene kunne vært unngått hvis barna/ungdommene hadde blitt stimulert til å reflektere over gitte situasjoner før de oppsto. Det ligger et stort potensiale i å bruke sosiale medier for å nå ut og bidra til bevisstgjøring blant barn og unge. Med målrettet, fengende og lettfattelig informasjon i digitale kanaler er det mulig å nå mange barn og unge som det ellers er svært vanskelig å nå.

Målsetting

Prosjektet skal spre pedagogisk tilpasset og fengende rettighetsinformasjon ut til barn og unge gjennom digitale kanaler/sosiale medier. Dette skal skje gjennom tverrfaglig samarbeid som involverer kommunikasjonsfaglig, sosialfaglig og juridisk kompetanse.

Målgruppe

Barn og unge under 20 år.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Medietilsynet opplyser om at hele 91 pst. av barn i Norge mellom 9 og 16 år har tilgang til en smarttelefon. Mange barn og unge bruker sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram hyppig og aktivt og disse kanalene er for mange blitt en naturlig forlengelse av å være sammen med venner og dele opplevelser. Dette gir en unik mulighet til målrettet og spisset formidling. I Barnas Jurist har vi har identifisert temaene mobbing, deling av bilder og vold som tre aktuelle satsningsområder for prosjektet. Felles for disse temaene er at de ofte kan henge sammen med hverandre og at de er av stor betydning for den enkeltes helse og velferd. Samtidig er det barn og unge som kommer fra ressurssvake hjem som har størst utfordringer på disse områdene. Barn og unge som får lite oppfølging hjemmefra har behov for at det satses mer på informasjonsarbeid og bevisstgjøring. Informasjonsarbeidet til barn og unge må finne sted i en form og på arenaer der de er mottagelige og motiverte for å bearbeide informasjonen. Sosiale medier gir en unik mulighet for å teste ut en ny form for rettighetsarbeid.

Fremdriftsplan

1-3 mnd: • Rekruttere prosjektleder med kommunikasjonsfaglig kompetanse • Planlegge tverrfaglig samarbeid • Dialog med samarbeidspartnere og målgruppen • Beslutte innretning på kampanjene 3-12 mnd: • Utarbeide informasjonskampanjene (produsere bilder, tekst osv.) • Rekruttere frivillighetsteam med tverrfaglig kompetanse • Publisere kampanjene • Skrive en rapport som skal gi grunnlag for videre utvikling og drift.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rett på nett – Sluttrapport Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Tamar Thorud

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
RETT PÅ NETT
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 550 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
02.08.2018
Status
Avsluttet