Rett til å velge språk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Å tilegne seg språk er sannsynligvis det viktigste som skjer i et barns liv. Det er grunnlaget for barnets emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling. Barn med hørselstap har større risiko for språkdeprivasjon, som i verste fall kan gi nedsatt eller forsinket kognitiv utvikling. Ingen barn er like, ingen hørselstap er like, og derfor er det ingen mal eller ett tydelig “riktig valg”. Dette legger et enormt press på foreldre som ikke har erfaring med hørselstap som medfører behov for hørselstekniske hjelpemidler, CI-operasjon og/eller tegnspråk. De fleste foreldrene har da naturligvis et svært stort behov for informasjon, råd og kunnskap. Foreldre har også rett til å velge tegnspråklig eller talespråklig opplæring for sine barn i følge Opplæringsloven. Men hvilke råd eller tilbud de faktisk får, er ganske varierende – ut fra hvor de bor og ut fra hvem de spør. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om foreldrene får vite om alle mulighetene som finnes for døve/hørselshemmede barn. Både Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og andre interesseorganisasjoner erfarer at foreldre kan få anbefalinger og råd som kan være motstridende og forvirre mer enn de hjelper. Mange foreldre opplever at det meste av kunnskapen de har tilegnet seg, har kommet ved å diskutere med andre foreldre, for eksempel på foreldrekurs (parafrase fra NOU 2023:20). I tillegg erfarer både HLF og andre interesseorganisasjoner tilknyttet nedsatt hørsel at mange foreldre opplever at deres språkvalg ikke respekteres av kommunene. De får ikke balansert informasjon, og kommunene har svært varierende kompetanse på å følge opp denne målgruppen. Foreldre til døve/hørselshemmede barn opplever også ofte at deres lovfestede rettigheter brytes. Vi har mange historier om dette, men det er ingen systematisk innsamling eller evaluering av oppfølgringen foreldre får. Konsekvensen er at hørselshemmede barn ikke får tilgang til minst ett språk det uhindret kan beherske, selv om det er nedfelt i loven og FNs barnekonvensjon at dette er en grunnleggende rettighet. I dette prosjektet vil vi intervjue foreldre og dokumentere ulike former for brudd på rettigheter. Dette gjøres gjennom intervju, og resultatene av intervjuet vil bli gjort om til et anonymisert tekstdokument som er en dokumentasjon på situasjonen i Norge i dag. Denne dokumentasjonen vil kartlegge ulike former for systemsvikt som kan brukes av Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Døveforbund og Redd Barna videre i interessepolitisk arbeid og i kunnskapsformidling med brukerperspektiv til Statped og ansvarlige statlige myndigheter på opplæring- og undervisningsområdet Et lite utvalg fra intervjuene vil inngå i en filmserie som publiseres offentlig, for å vise en generell situasjonsbeskrivelse. Det som publiseres offentlig har som formål å bevisstgjøre utfordringer og vise mangfoldet i gruppen hørselshemmede barn. Dette vil også gi foreldre og familier som gjennomgår denne prosessen nå, en viktig støtte i møte med det offentlige.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Rett til å velge språk
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2025: kr 410 000, 2026: kr 490 000, 2027: kr 525 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring