Rettighetshefte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Rettsregler som skal behandles

Rettighetsheftet er ment å gi en oversikt over noen av de viktigste rettsreglene som berører lesbiske og homofile. Det er viktig å presisere at dette er ment som en oversikt. Det ville sprengt rammene for heftet å gi en uttømmende redegjørelse for disse bestemmelsene. Vi vil også presisere at dette ikke er en redegjørelse for absolutt alle bestemmelsene som enten positivt nevner lesbiske eller homofile, eller indirekte vil være av betydning. Utvalget er basert på erfaringer rundt hvilke spørsmål som ofte dukker opp.

 

Lovendringer

Det er verdt å merke seg at det for tiden skjer spennende lovendringer som vil få betydning for lesbiske og homofile. Vi kan blant annet nevne at det utredes en felles ekteskapslov for lesbiske, homofile og heterofile, og det er startet et lovarbeid for å få et overordnet helhetlig diskrimineringsvern som vil styrke lesbiske og homofiles diskrimineringsvern. Dersom du i heftet leser om rettsregler som er av sentral betydning for deg, ber vi deg ta kontakt med Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) eller annen rettshjelper for å få klarhet i om det har skjedd lovendringer på området.

 

Diskrimineringsvernet i Norge

Norge har, i motsetning til flere andre land, ingen grunnlovsbestemmelse som direkte forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering eller andre grunnlag. Når det gjelder grunnlagene kjønn og etnisitet finnes det imidlertid egne diskrimineringslover som forbyr diskriminering på grunn av disse grunnlagene på alle samfunnsområder (likestillingsloven og diskrimineringsloven). En tilsvarende lov finnes ikke i forhold til seksuell orientering. Som nevnt ovenfor er det startet et arbeid for å utforme et mer overordnet helhetlig diskrimineringsvern, og det vil bli spennende å se hvilken betydning dette får i forhold til lesbiske og homofile.

 

Det vi i dag har er enkeltbestemmelser i arbeidsmiljøloven, boliglovene og straffeloven som forbyr diskriminering av lesbiske og homofile. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og boliglovene betegnes som et sivilrettslig vern mot diskriminering, mens bestemmelsene i straffeloven betegnes som et strafferettslig vern mot diskriminering. Disse lovene behandles i heftet. I tillegg vil partnerskapsloven være av sentral betydning i denne sammenheng og den presenteres også utfyllende i det følgende. I tillegg til disse rettsreglene har Grunnloven § 110c en mer overordnet bestemmelse som forplikter staten til å sikre og respektere menneskerettighetene. Vi har derfor redegjort for menneskerettighetene og deres betydning i forhold til lesbiske og homofile helt avslutningsvis i heftet.

Prosjektleder/forsker

Jon Reidar Øyan

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Rettighetshefte
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2005: kr 150 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.01.2007
Status
Avsluttet